Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

2019-11-06

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019 r. do 16.12.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

- administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- podmioty ekonomii społecznej,
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
- samorząd gospodarczy i zawodowy,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
- przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Finanse

- Alokacja na konkurs wynosi łącznie 7 000 000,00 zł,
- Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty,
- Maksymalna wartość projektu wynosi 2 330 000 PLN.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji