Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

2019-10-17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP:

1. administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
3. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
4. organizacje pozarządowe
5. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
6. podmioty ekonomii społecznej
7. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
8. związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
9. samorząd gospodarczy i zawodowy
10. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
11. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
12. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
13. przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 791 950,00 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji