Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Opieka wytchnieniowa

2019-09-16

W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Program jest kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Program pomaga odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie, potrzebny np. na załatwienie spraw prywatnych, odpoczynek czy sprostanie nieoczekiwanym zdarzeniom losowym. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego od 01 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnym i z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W gminie Rawicz program jest realizowany w formie modułu 1, który obejmuje opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego. Planuje się przeprowadzenie 4800 godzin opieki, w tym 2400 godzin usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
i 2400 godzin usług świadczonych w ośrodku wsparcia/domu pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 120 000,00 zł, w tym:
- 96 000,00 zł - wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach Programu na podstawie umowy między Wojewodą Wielkopolskim a gminą Rawicz,
- 24 000,00 zł - środki własne gminy Rawicz,

Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej przeprowadzonym wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji