Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

2020-04-20

Osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Mogą skorzystać z dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa"


Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

2020-04-17

Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie zakupić czy wykonać maseczek ochronnych, mogą otrzymać je w ramach działań Gminy Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że uruchomione zostało wsparcie w tym zakresie – szczególnie w przypadku osób samotnych i starszych, które mogą telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie i otrzymają je do domu.

czytaj całość publikacji "Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!"

Dołączona galeria:

Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

  Nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

  2020-04-17

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
  W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
  -pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  -pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  -pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
  Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
  Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

  Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

  Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.


  Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

  2020-04-13

  Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

  Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.

  1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

  2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

  3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

  4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

  5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

  6) ochrony środowiska,

  7) kultu religijnego,

  8) dobroczynności,

  9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,

  10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”

  Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy.

  Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są:

  1) osoby fizyczne

  2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

  Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.

  Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.pgnig.pl/


  Pomoc dla ofiar przemocy

  2020-04-10

  Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, odczuwasz zagrożenie w związku z zaistniałą sytuacją - zwróć się o pomoc.

  czytaj całość publikacji "Pomoc dla ofiar przemocy"

  Dołączone pliki:


  Życzenia wielkanocne

  2020-04-09

  logo


  Wsparcie Fundacji ING Dzieciom dla organizacji w czasie epidemii

  2020-04-07

  Ruszył program grantowy Fundacji ING Dzieciom, którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
  Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy obejmujący takie obszary jak edukacja, terapia, sport i rekreacja czy wolontariat. Większość z nich w trosce o bezpieczeństwo beneficjentów została zawieszona na czas epidemii, jednak mieliśmy świadomość, że szkoły i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą zmagają się obecnie z szeregiem wyzwań. Potwierdziło to badanie ankietowe przeprowadzone wśród partnerów programów fundacji z lat 2018-2020. Wykazało ono, że największe problemy, z jakimi szkoły i organizacje zmagają się w czasie epidemii to zapewnienie edukacji zdalnej, terapii i opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami czy zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  Program Grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” jest odpowiedzią na te potrzeby. Szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne, organizacje pozarządowe oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze mogą się ubiegać o grant w wysokości do 10 tys. zł na prowadzenie niezbędnych działań w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, edukacji, działań wychowawczych czy terapii dzieci i młodzieży.
  Aby ubiegać się o grant należy do 22 kwietnia do godz. 16.00 wypełnić wniosek elektroniczny na stronie programu.
  Lista grantobiorców zostanie ogłoszona 27 kwietnia.
  Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Fundacji ING Dzieciom https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020


  PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  2020-04-06

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w Gminie Rawicz zapraszamy do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@opsrawicz.pl

  Ponadto informujemy, iż w ramach przyjętej Tarczy Antykryzysowej, podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

  czytaj całość publikacji "PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"


  Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ

  2020-04-03


  Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

  czytaj całość publikacji "Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ"

  Dołączona galeria:

  Paczki żywnościowe w ramach PO PŻPaczki żywnościowe w ramach PO PŻ

   Ćwiczenia dla Seniorów

   2020-04-01


   Poniżej zamieszczamy propozycję ćwiczeń usprawniających pamięć dla uczestników Klubów Seniora we Wsi Kąty i Szymonowo.

   Ponadto przypominamy, iż Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
   - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
   Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
   - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
   Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

   Dołączone pliki:


   Konsultacje

   2020-04-01

   W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Kurs na rodzinę", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z pedagogiem dla uczestników projektu, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
   Numer telefonu: 500 774 841


   Konsultacje

   2020-04-01

   W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
   Numer telefonu: 500 774 841


   UWAGA !!!

   2020-04-01


   W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania uczestników projektu zostają zawieszone do odwołania.

   Nadal jednak Fizjoterapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
   - Pan Maciej Stachowiak Tel. 790 806 926 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), a także pod adresem mailowym: mcjbtn@gmail.com
   - Pani Zuzanna Pieprzyk Tel. 726 899 048 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), a także pod adresem mailowym: zuza.zaremba@gmail.com

   Fizjoterapeuci opracowali dla uczestników projektu indywidualne plany ćwiczeń, które bezpiecznie i samodzielnie można wykonać w domu. Ćwiczenia są łatwe do wykonania dla każdego i nie wymagają specjalistycznego sprzętu.
   Indywidualne plany ćwiczeń zostaną dostarczone uczestnikom projektu z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa. Ponadto uczestniczy projektu otrzymają porady i wskazówki, które umożliwią im prawidłowe wykonanie ćwiczeń i pozostaną w stałym kontakcie z fizjoterapeutami.


   UWAGA !!!

   2020-03-31


   W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” indywidualne poradnictwo psychologiczne świadczone będzie telefonicznie zgodnie z poniżej zamieszczony harmonogramem
   pod numerem Tel. 604 085 849

   Dołączone pliki:


   UWAGA !!! TERAPIA BIOFEEDBACK TERAPIA SNOEZELENE

   2020-03-31


   W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” terapia biofeedback, terapia snoezelen świadczona w ramach projektu zostaje zawieszona do odwołania.


   UWAGA !!! KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE

   2020-03-31


   W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. odwołane zostały zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów:
   - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
   Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
   - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
   Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

   Zachęcamy też do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej, na której Koordynatorzy będą zamieszczali dla naszych Seniorów propozycję ćwiczeń i warsztatów.

   Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy
   Pracownicy MGOPS w Rawiczu


   TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN

   2020-03-30

   TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN
   W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 01.04.2020 r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
   - Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
   Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
   - Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
   Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
   W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia


   Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM

   2020-03-27

   Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com Seniorzy w centrum uwagi – ruszamy z platformą ABC Senior. Wybuch epidemii koronawirusa sparaliżował funkcjonowanie całego świata. Osoby starsze znalazły się w grupie jak nigdy dotąd narażonej na śmiertelne skutki choroby wywoływanej tym wirusem. Seniorzy w sposób nagły i masowy potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy.

   czytaj całość publikacji "Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM"

   Dołączone pliki:


   Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ dla osób przebywających w kwarantannie.

   2020-03-21

   Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną – możesz otrzymać wsparcie w postaci paczki żywnościowej. Osoby/rodziny przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019. Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do MGOPS w Rawiczu. Skierowanie zostanie wydane przez MGOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie. Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.


   Strona internetowa w związku z pandemią koronawirusa

   2020-03-20

   W związku z pandemią koronowirusa, informujemy, że została uruchomiona strona internetowa:
   https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


   Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

   2020-03-19

   informacja w załączeniu

   Dołączone pliki:


   Odwołanie dyżurów

   2020-03-17

   Informujemy o odwołaniu dyżurów pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (dyżury odbywały się w każdą środę w godz. od 15.00 - 18.00). O przywróceniu dyżurów powiadomimy Państwa na stronie internetowej.


   Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

   2020-03-16

   Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz - przyjmowanie zgłoszeń o osobach wymagających pomocy: tel. 500-774-841 (czynny od godz. 8.00 do 18.00).

   Dołączona galeria:

   Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

    Nabór wolontariuszy

    2020-03-16

    Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu prowadzi nabór wolontariuszy do pomocy osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym - z gminy Rawicz. Wsparcie będzie dotyczyło wykupu leków lub zrobienia drobnych zakupów.
    Kontakt dla wolontariuszy:
    - e-mail: wolontariat@rawicz.eu
    - tel. 500-774-841

    Dołączona galeria:

    Nabór wolontariuszy

     Poradnictwo psychologiczne

     2020-03-13

     W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronowirusem mieszkańcy Gminy Rawicz mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod nr telefonu 535 519 905
     Dyżury odbywać się będą w dniach od 16 marca do 31 marca 2020r:
     Poniedziałek 14:30 – 17:00
     Wtorek 12:00 – 19:00
     Środa 12:00 – 16:00
     Czwartek 12:00-16:00


     EOG: Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe

     2020-03-13

     Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.
     Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.
     Wnioski należy złożyć w okresie od 03.04.2020r. do 03.06.2020r., godz.15:00
     Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.
     Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie.
     Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,24,srodowisko-naturalne-i-ekosystemy-dzialania-zwiazane-z-ochrona-srodowiska-i-ekosystemow-prowadzone-przez-ngo-fundusz-malych-gran.html


     Apel o zadbanie o osoby starsze, samotne, zależne

     2020-03-13

     W trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych samotnie zamieszkujących oraz zależnych prosimy te osoby o zgłaszanie się pod nr tel. 65-545-40-37 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zgłoszenia te posłużą do stworzenia wykazu osób mogących wymagać wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wykaz pomoże w sprawnym dotarciu do tych osób w sytuacji ewentualnego kryzysu. Wykaz ma charakter prewencyjny.
     Apelujemy do mieszkańców Gminy Rawicz o zaangażowanie się w pomoc sąsiedzką osobom starszym, samotnym i zależnym. Jeśli mamy je w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.


     UWAGA - ogłoszenie

     2020-03-12

     Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Kurs na rodzinę" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID – 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.


     UWAGA - ogłoszenie

     2020-03-12

     Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID – 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.


     UWAGA !!!

     2020-03-12


     W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” terapia snolezelen, terapia biofeedback realizowane będzie zgodnie z zamieszczony harmonogramem na miesiąc marzec po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w terapii pod numerem telefonu:
     - Terapia snoezelen Tel. 606 783 286
     - Terapia biofeedback Tel. 512 150 473

     Informujemy, iż wprowadzone zostały podwyższone zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy projektu, które zechcą skorzystać ze wsparcia zobowiązani są do:

     - Dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu.
     - Zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy – minimum -1,5 metra.
     - Założenia jednorazowej maseczki i rękawiczek, którą otrzymają przed wejściem do gabinetu.


     Odwołanie zajęć w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo

     2020-03-12


     W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem odwołane zostają zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Od dnia 12.03.2020r. do odwołania !!!


     Uwaga koronawirus - zalecenia

     2020-03-12

     koronawirus - zalecenia

     Dołączona galeria:

     Uwaga koronawirus - zalecenia

      Uwaga koronawirus

      2020-03-09

      Informacje na temat koronawirusa - w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji

      2020-03-04

      Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Odpowiada za 80% odbieranych bodźców z zewnątrz. Czy zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma dla naszego codziennego funkcjonowania? Chcielibyśmy zaprosić Was do dołączenia do unikalnego, ogólnopolskiego programu profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji - Zobacz Lepszą Przyszłość.

      czytaj całość publikacji "Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji "

      Dołączone pliki:


      Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020

      2020-03-02

      Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

      czytaj całość publikacji "Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020"


      Harmonogramu poradnictwa psychologicznego

      2020-02-28


      Harmonogram do pobrania w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu marcu 2020r.

      2020-02-28


      Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Aktywność w Klubach Seniora

      2020-02-28


      W miesiącu lutym Kluby Seniora we wsi Kąty i Szymanowo utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne.

      Dołączona galeria:

      Aktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach Seniora

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


       Harmonogram terapii biofeedback marzec 2020r.

       2020-02-26


       Harmonogram znajduje się w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Aktywności Lokalnej

       2020-02-26

       Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

       Dołączone pliki:


       Harmonogram terapii snoezelen - marzec 2020r.

       2020-02-25


       Harmonogram znajduje się w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości

       2020-02-25

       Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

       Dołączone pliki:


       Wydawanie paczek żywnościowych

       2020-02-17


       Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbywać się będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Godziny i miejsce wydawania paczek bez zmian.
       Najbliższe wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w dniu 2020-02-24 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 15.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


       Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

       2020-02-14

       Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

       Dołączone pliki:


       Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

       2020-02-11

       Gmina Rawicz - realizator Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

       czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

       Dołączone pliki:


       Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu lutym 2020r.

       2020-01-31


       Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Harmonogram terapii snoezelen luty 2020r.

       2020-01-27


       Harmonogram znajduje się w załęczeniu.

       Dołączone pliki:


       Harmonogram terapii biofeedback luty 2020r.

       2020-01-27


       Harmonogram terapii w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

       2020-01-23


       Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
       Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
       Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
       Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
       Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
       Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
       Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
       Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

       czytaj całość publikacji "Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU."


       Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

       2020-01-17


       Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznej usługi opiekuńczej - terapii biofeedback.

       czytaj całość publikacji "Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback"

       Dołączona galeria:

       Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG BiofeedbackSpecjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

        Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

        2020-01-14


        Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


        APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

        2020-01-14

        „Twój Parasol” to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


        Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/


        ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

        2020-01-13

        Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

        Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

        Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

        Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

        Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

        Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
        http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


        Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

        2020-01-08


        W miesiącu grudniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne,

        Dołączona galeria:

        Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


         Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie w miesiącu styczniu 2020r.

         2019-12-27


         Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

         Dołączone pliki:


         Harmonogram terapii snoezelen I 2020r.

         2019-12-19

         Dołączone pliki:


         Harmonogram terapii biofeedback I 2020r.

         2019-12-19

         Dołączone pliki:


         Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc I, II 2020r.

         2019-12-19

         Dołączone pliki:


         Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         2019-12-16

         Podprogram 2019

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
         Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

         czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

         Dołączone pliki:


         Nabór na stanowisko Główny Księgowy

         2019-12-16

         Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

         Dołączone pliki:


         Zajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

         2019-12-03


         W miesiącu listopadzie 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne. Ponadto w miesiącu listopadzie 2019r. uczestnicy Klubów Seniora mieli możliwość wyjścia do Teatru.

         Dołączona galeria:

         Zajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


          Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu grudniu 2019r

          2019-12-02

          Dołączone pliki:


          Harmonogram terapii biofeedback XII 2019r.

          2019-11-29

          Dołączone pliki:


          Harmonogram terapii snoezelen XII 2019

          2019-11-28


          Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

          Dołączone pliki:


          21 listopada –Dzień Pracownika Socjalnego.

          2019-11-22

          Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
          W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska Starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator, Dyrektor MGOPS Władysława Czajkowska, Paweł Szybaj Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz.
          Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.

          Dołączona galeria:

          21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

          Dołączone pliki:


          Dzień Pracownika Socjalnego

          2019-11-21

          Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego , składam pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
          Życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów w podejmowanych cennych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych oraz pomyślności w życiu osobistym.

          Dyrektor
          Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
          w Rawiczu
          Władysława Czajkowska


          Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

          2019-11-18

          MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

          - TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
          - TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
          - CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
          - CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
          - CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.


          APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

          2019-11-12

          W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

          czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"


          Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

          2019-11-06

          Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

          czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


          Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

          2019-11-06

          Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

          czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


          Aktywności w Klubach Seniora

          2019-11-04


          W miesiącu październiku 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia rękodzielnicze, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne.

          Dołączona galeria:

          Aktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach Seniora

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


           Harmonogram terapii snoezelen listopad 2019

           2019-10-31


           Harmonogram terapii - w załączeniu

           Dołączone pliki:


           Harmonogramy zajęć w miesiącu listopadzie 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

           2019-10-31


           Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

           Dołączone pliki:


           Harmonogram terapii biofeedback w miesiącu listopadzie 2019r.

           2019-10-31


           Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

           Dołączone pliki:


           Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

           2019-10-17

           Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
           Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
           Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

           czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


           Asystent rodziny

           2019-10-16

           Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

           Dołączone pliki:


           Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

           2019-10-07


           W miesiącu wrześniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, wycieczki, zajęcia plastyczne, spotkania z psychologiem, zajęcia muzyczne, zajęcia rękodzielnicze.

           Dołączona galeria:

           Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


            Podprogram 2019 - aktualizacja

            2019-10-03


            Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
            Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
            Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.


            Harmonogram zajęć w miesiącu X 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

            2019-10-01


            Harmonogram zajęć znajdują się w załączeniu.

            Dołączone pliki:


            Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

            2019-10-01

            Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

            czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


            Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

            2019-10-01

            Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

            czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


            Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

            2019-10-01

            Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

            czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


            Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

            2019-09-30


            Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: terapii biofeedback, terapii snoezelen i indywidualnego poradnictwa psychologicznego

            Dołączona galeria:

            Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

             Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc X 2019r.

             2019-09-27


             Harmonogram terapii snoezelen n- w załączeniu

             Dołączone pliki:


             Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc X 2019r.

             2019-09-27


             Harmonogram terapii biofeedback - w załączeniu.

             Dołączone pliki:


             Harmonogram poradnictwa psychologicznego

             2019-09-27


             Harmonogram poradnictwa psychologicznego - w załączeniu.

             Dołączone pliki:


             Z Fundacją PZU po lekcjach

             2019-09-17

             Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

             czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


             Opieka wytchnieniowa

             2019-09-16

             W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

             czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

             Dołączone pliki:


             Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

             2019-09-12

             Zakończenie projektu socjalnego „ Radość jest w nas”

             W dniu 28.08.2019 roku zakończono realizację projekt pn. „ Radość jest w nas”.
             Projekt realizowany był w okresie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019 przez 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny MGOPS w Rawiczu. Zajęcia były prowadzone jeden raz w tygodniu i obejmowały:
             -zabawy integracyjne
             -zabawy sportowe
             -zagadki i łamigłówki
             -warsztaty plastyczne
             -pogadanki profilaktyczne.

             czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas"

             Dołączona galeria:

             Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


              Harmonogram poradnictwa psychologicznego wrzesień 2019r.

              2019-09-04


              Harmonogram znajduje się w załączeniu.

              Dołączone pliki:


              Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

              2019-09-03

              W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

              Dołączone pliki:


              Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

              2019-09-03

              Szanowni Państwo,

              Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

              W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
              - Gastronomia
              - Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
              - Pielęgnacja zieleni.

              W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

              Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

              Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


              Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

              2019-09-02


              W miesiącu sierpniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania z specjalistami, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z fizjoterapeutą, wyjście do kina, gry stolikowe.

              Dołączona galeria:

              Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

               Harmonogram planowanych działań wrzesień 2019

               2019-08-29


               Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj bariery - w załączeniu

               Dołączone pliki:


               Harmonogramy zajęć w klubach Seniora

               2019-08-29


               Harmonogramy zajęć w klubach Seniora znajdują się w załączeniu.

               Dołączone pliki:


               Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

               2019-08-28

               W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 217), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego wnioski należy składać do dnia 15 lutego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.


               Harmonogram terapii snoezelen IX 2019

               2019-08-28


               Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

               Dołączone pliki:


               Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

               2019-08-22

               W ramach projektu socjalnego „ Radość jest w nas” odbywają się w wakacje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
               Cel główny projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego dla 10 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacji letnich od 10.07.2019r. do 28.08.2019r.
               W prowadzenie projektu zaangażowanych jest 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

               Prowadzone są m. in. zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, pogadanki np. Zwierzę to mój przyjaciel, zagadki i łamigłówki, które cieszą się zainteresowaniem dzieci.
               Wszystkie zabawy są prowadzone w myśl…bo radość jest w nas

               Zakończenie projektu planowane jest w dniu 28.08.2019.
               Na uczestników zajęć czeka jak zwykle dobra zabawa i wiele atrakcji.

               Dołączona galeria:

               Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

                2019-08-19

                RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie wprowadzani nowych form usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rawicz - dokument w załączeniu.

                Dołączone pliki:


                Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

                2019-08-05

                Baza teleadresowa - w załączeniu

                Dołączone pliki:


                KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

                2019-07-26


                W miesiącu lipcu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: ognisko integracyjne, zajęcia komputerowe, gimnastykę, wycieczkę, spotkania z specjalistami, gry stolikowe, zajęcia plastyczne i muzyczne.

                Dołączona galeria:

                KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                 Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

                 2019-07-26

                 Dołączone pliki:


                 HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK I TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019R.

                 2019-07-26

                 Dołączone pliki:


                 WAKACYJNE ATRAKCJE

                 2019-07-10

                 W ramach realizacji projektu socjalnego ” Radość jest w nas”, pracownicy socjalni i asystenci rodziny MGOPS w Rawiczu, organizują zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywają się w okresie wakacyjnym, w terminie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019, w godzinach od 10.00- 13.00 następująco:
                 - 10 lipca 2019
                 - 17 lipca 2019
                 - 24 lipca 2019
                 - 31 lipca 2019
                 - 07 sierpnia 2019
                 - 14 sierpnia 2019
                 - 21 sierpnia 2019
                 - 28 sierpnia 2019

                 Miejsce realizacji zajęć: na terenie miasta Rawicza,
                 np. boisko multi funkcyjne, teren DK

                 Zapewniamy: gry, zabawy ruchowe i inne atrakcje


                 Nabór na stanowisko Referenta w dziale aktywności lokalnej

                 2019-07-08

                 Nabór na stanowisko Referenta w dziale aktywności lokalnej w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                 Dołączone pliki:


                 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

                 2019-07-08

                 Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

                 czytaj całość publikacji "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5"


                 Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych

                 2019-07-08

                 Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Akcja Mobilność pracowników młodzieżowych ma charakter szkoleniowy. Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach). Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

                 czytaj całość publikacji "Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych"


                 Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja

                 2019-07-08

                 Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

                 Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

                 Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

                 Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://education.org.pl


                 Rajd rowerowy

                 2019-07-04

                 Partnerstwo lokalne na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 7 lipca 2019r. Szczegóły na załączonym plakacie.

                 Dołączone pliki:


                 Terapia biofeedback i poradnictwo psychologiczne

                 2019-07-03


                 W ramach realizacji projektu "Pokonaj bariery" uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystając z terapii biofeedback i poradnictwa psychologicznego.

                 Dołączona galeria:

                 Terapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczne

                  LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU

                  2019-06-28

                  W załączeniu ulotka.

                  Dołączone pliki:


                  Ankieta

                  2019-06-28

                  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przygotowuje diagnozę potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Rawicz. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

                  Dołączone pliki:


                  Kluby Seniora

                  2019-06-28


                  W miesiącu czerwcu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: gimnastykę, spotkania z specjalistami, gry stolikowe, turniej tenisa, warsztaty biżuteryjne, zajęcia plastyczne i muzyczne.

                  Dołączona galeria:

                  Kluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby Seniora

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                   Harmonogramy zajęć

                   2019-06-27

                   Dołączone pliki:


                   Komunikat w sprawie składania wniosków elektronicznych

                   2019-06-11

                   Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
                   - elektronicznej - już od 1 lipca 2019
                   - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

                   Przydatne linki:

                   Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
                   https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

                   Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
                   https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

                   Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
                   https://empatia.mpips.gov.pl


                   PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

                   2019-06-11

                   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

                   Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
                   Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
                   – od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
                   – od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

                   czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY"


                   Terapia snoezelen

                   2019-06-10


                   W ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 25 uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzysta z terapii snoezelen.

                   Dołączona galeria:

                   Terapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelen

                    Uroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzen

                    2019-06-10


                    W dniu 30 maja 2019r. dokonano uroczystego otwarcia sali biofeedback oraz sali snolzen. Sale utworzono i wyposażono w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                    Dołączona galeria:

                    Uroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzen

                     Kluby Seniora

                     2019-05-31                     W miesiącu maju 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, gimnastykę, zajęcia o charakterze prozdrowotnym.

                     Dołączona galeria:

                     Kluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby Seniora

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                      Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie na miesiąc czerwiec 2019r.

                      2019-05-31                      Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie na miesiąc czerwiec 2019r.

                      Dołączone pliki:


                      Program Majster dla Seniora

                      2019-05-30

                      Dnia 01 czerwca rusza program „Majster dla Seniora”. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. „Majster dla Seniora” to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

                      czytaj całość publikacji "Program Majster dla Seniora"

                      Dołączone pliki:


                      Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj Bariery

                      2019-05-29

                      W załączeniu harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu "Pokonaj bariery".

                      Dołączone pliki:


                      Nabór na stanowisko Specjalisty w dziale aktywności lokalnej

                      2019-05-28

                      Nabór na stanowisko Specjalisty w dziale aktywności lokalnej w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                      Dołączone pliki:


                      Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj Bariery

                      2019-05-27


                      W załączeniu harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu "Pokonaj bariery".

                      Dołączone pliki:


                      Fundacja PGE

                      2019-05-24

                      Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Dofinansowanie dla podmiotów świadczących w ramach swoich działań statutowych pomoc i wsparcie osobom fizycznym (nabór ciągły).

                      Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

                      Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

                      - nauka i edukacja
                      - lecznictwo i ochrona zdrowia
                      - pomoc społeczna
                      - działalność ekologiczna i ochrona środowiska
                      - sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych


                      Więcej: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia


                      "Tu jestem, tu zmieniam"

                      2019-05-24

                      Fundacja Santander ogłosiła kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"dla instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną; granty w wys. od 5 do 10 tys. zł na działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

                      W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:
                      20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
                      30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
                      18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

                      Wnioski należy składać od 24 maja do 1 lipca 2019 r.

                      Więcej: http://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/


                      Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu Pokonaj Bariery

                      2019-05-13                      W miesiącu kwietniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: spotkanie ze zdrowiem i urodą, spotkanie na temat udzielania pierwszej pomocy, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą oraz spotkanie świąteczne.

                      Dołączona galeria:

                      Razem przeciw wykluczeniuRazem przeciw wykluczeniuRazem przeciw wykluczeniuRazem przeciw wykluczeniuRazem przeciw wykluczeniu

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                       Remont w ramach projektu

                       2019-05-09


                       Od kwietnia 2019r. w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się prace remontowe na potrzeby utworzenia Sali Snoezelen i Sali Biofeedback.

                       Dołączona galeria:

                       Remont w ramach projektuRemont w ramach projektuRemont w ramach projektuRemont w ramach projektuRemont w ramach projektu

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w Klubach Seniora

                        2019-04-30


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w Klubach Seniora w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                        Dołączone pliki:


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj Bariery

                        2019-04-26


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Dołączone pliki:


                        Dotacje Fundacji Kronenberga

                        2019-04-25

                        Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz kultury, edukacji, polityki społecznej, ochrony zdrowia.

                        Fundacja przy ocenie wniosków uwzględnia zgodność z obszarami programowymi, innowacyjność, wpływ projektu na rozwiązanie projektu społecznego, mierzalne rezultaty. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, o którą można wnioskować.

                        Dofinansowane działania
                        Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w kilku obszarach programowych:
                        - innowacje w edukacji,
                        - edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
                        - dziedzictwo kulturowe,
                        - twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
                        - priorytety ochrony zdrowia,
                        - polityka społeczna.

                        Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów:
                        - etap 1: wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie kronenberg.org.pl. Zgłoszenie oceni Zarząd Fundacji, który w przeciągu 30 dni roboczych wybierze wnioskodawców uprawnionych do aplikowania w kolejnym etapie.
                        - etap 2: wypełnienie przesłanego przez e-mail wniosku, na podstawie którego Zarząd podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

                        O dotacje mogą starać się: fundacje, stowarzyszenie, uczelnie wyższe, szkoły, dom kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego.

                        O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Jednym z warunków ubiegania się o dotacje jest posiadanie własnego konta bankowego, dotyczy to również szkół. Jeżeli szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

                        Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


                        Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

                        2019-04-25

                        Celem głównym programu jest: Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

                        Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

                        Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach dwóch kategorii:
                        – „Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
                        – „Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.

                        Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, po jednym z każdej kategorii.

                        Wnioski składa się poprzez generator online

                        Kwota dofinansowania: maksymalnie 10 000 zł (nie ma kwoty minimalnej).

                        Budżet programu: 1 800 000 zł.

                        Termin realizacji działań: do 31 grudnia 2019 r.

                        Termin składania wniosków: nabór stały do wyczerpania środków.

                        Szczegółowe informacje na stronie:

                        http://www.eurodesk.pl/granty/program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-priorytet-5


                        Harmonogram planowanych działań

                        2019-04-08


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj bariery.

                        Dołączone pliki:


                        Harmonogram planowanych działań

                        2019-04-01


                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie.

                        Dołączone pliki:


                        Paczki Żywnościowe w miesiącu kwietniu 2019r.

                        2019-04-01


                        Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-04-15 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

                        POnadto, wydawanie paczek żywnościowych w kolejnych miesiącach nastąpi w dniach:
                        - 2019-05-13 tj.: poniedziałek
                        - 2019-06-03 tj.: poniadziałek

                        Godziny oraz miejsce wydawania paczek pozostają bez zmiany.


                        Działania Klubów Seniora

                        2019-04-01


                        W miesiącu marcu 2019r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, poradnictwo specjalistyczne – spotkanie z profilaktykiem z KPP z Rawicza.

                        Dołączona galeria:

                        Działania Klubów SenioraDziałania Klubów SenioraDziałania Klubów SenioraDziałania Klubów SenioraDziałania Klubów Seniora

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                         Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów

                         2019-03-25

                         Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                         Dołączone pliki:


                         Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - warsztaty dla uczestników projektu

                         2019-03-20


                         W dniu 2019-03-12 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-żywieniowe pn.: Żywienie w cukrzycy, dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018. Uczestnicy warsztatów poznali min.: przyczyny i przebieg cukrzycy, zasady zbilansowanej diety i nauczyli się wprowadzać je w życie. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania w cukrzycy, umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków i jadłospisów. W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział w powstaniu potraw, które później wspólnie spożyli.


                         Paczki Żywnościowe w miesiącu marzec 2019r.

                         2019-03-19


                         Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-03-25 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


                         PROGRAM GRANTOWY WSPÓLNIE DLA REGIONU

                         2019-03-15

                         Celem głównym programu grantowego WSPÓLNIE DLA REGIONU (zwanego dalej Programem) jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

                         Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
                         -zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,

                         -profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,

                         -ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

                         Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości od 3000 PLN do 15000 PLN.

                         Termin składania wniosków do Programu trwa od 11 marca 2019 do 23 kwietnia 2019 do godziny 23:59.

                         Szczegółowe informację na stronie https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


                         Mama 4+

                         2019-03-08

                         Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie „Mama 4+”. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. W załączeniu materiały informacyjne na temat tego świadczenia.

                         Dołączone pliki:


                         Biblioteka ekonomii społecznej

                         2019-03-06

                         Zapraszamy do zapoznania się największą w Polsce bibliotekę publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy.

                         Biblioteka ekonomii społecznej dostępna jest pod adresem:
                         http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047


                         Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

                         2019-03-05

                         Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
                         Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

                         Dołączone pliki:


                         Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów

                         2019-03-04

                         Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                         Dołączone pliki:


                         Harmonogram działań - Kluby Seniora w Kątach i w Szymanowie

                         2019-03-01


                         Harmonogram planowanych działań realizowanych w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie

                         Dołączone pliki:


                         Kluby Seniora

                         2019-02-28


                         W ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono dwa Kluby Seniora na terenach wiejskich w Kątach i w Szymanowie. Kluby seniora czynne są dwa razy w tygodniu po 4h w godzinach popołudniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

                         W miesiącu lutym 2019r. Kluby Seniora proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe.

                         Dołączona galeria:

                         Kluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby Seniora

                          LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE RAWICZ

                          2019-02-27

                          Lista organizacji w załączeniu

                          Dołączone pliki:


                          Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

                          2019-02-18

                          W dniach 18-22 lutego 2019 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz oraz pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.


                          PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

                          2019-02-13

                          Od 11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Najważniejsze informacje:

                          - termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
                          - wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/login
                          - zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
                          - dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
                          - nie jest wymagany wkład własny.

                          Więcej szczegółów na stronie:
                          https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html


                          Paczki Żywnościowe w miesiącu luty 2019r.

                          2019-02-12


                          Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-02-25 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).


                          Kluby Seniora

                          2019-02-04


                          Od miesiąca lutego 2019r. w ramach w projektu pt. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe na terenach wiejskich tj. we wsi Szymanowo i Kąty powstały dwa Kluby Seniora. Uczestnicy Klubów Seniora spotykają się dwa razy w tygodniu po 4h w godzinach popołudniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zajęcia w Klubach Seniora odpowiadają na potrzeby i zainteresowania jego członków.
                          W załączeniu harmonogramy zajęć w Klubach Seniora.

                          Dołączone pliki:


                          Rekrutacj osób do uczestnictwa w projekcie POKONAJ BARIERY

                          2019-02-01


                          W miesiącu styczniu 2019r. i lutym 2019r. pracownicy socjalni MGOPS w Rawiczu przeprowadzili rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie pt. „Pokonaj bariery” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

                          Zrekrutowano:
                          - 22 osoby, które zostaną objęte wsparciem w formie specjalizowanych usług opiekuńczych świadczonych przez fizjoterapeutę;
                          - 25 osób, które zostaną objęte wsparciem w formie poradnictwa psychologicznego, terapii biofeedback i terapii snoezelen;
                          - 23 osoby, które rozpoczęły uczestnictwo w dwóch Klubach Seniora powstałych na terenach wiejskich tj. we wsi Szymanowo i Kąty.

                          Pracownicy socjalni podczas procesu rekrutacji przestrzegali wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


                          Paczki Żywnościowe w miesiącu styczniu 2019r.

                          2019-01-22                          Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-01-28 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).


                          Mobilne Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej

                          2019-01-21

                          Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w ramach realizacji projektu „Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Rawicz” zaprasza przedstawicieli NGO, przedsiębiorstw społecznych, klubów sportowych i przedstawicieli grup nieformalnych na dyżury specjalistów w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie MGOPS w Rawiczu, pokój 105, w godz. od 15.00 do 17.00

                          Harmonogram dyżurów w 2019r.
                          30.01.2019r.
                          27.02.2019r.
                          27.03.2019r.
                          24.04.2019r.
                          29.05.2019r.
                          26.06.2019r.
                          17.07.2019r.


                          Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości

                          2019-01-18

                          Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości. Treść do pobrania w załącznikach.

                          Dołączone pliki:


                          Pokonaj bariery

                          2019-01-17                          Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

                          Projekt pt. „Pokonaj bariery” Nr RPWP.07.02.02-30-0070/17 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe


                          Cel główny projektu:

                          Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia.


                          Cele szczegółowe projektu:

                          1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym w lokalnej społeczności.

                          2. Zwiększenie dostępu do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii biofeedback i snoezelen)
                          dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

                          3. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

                          4. Wsparcie finansowe osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

                          Planowane rezultaty:

                          - utworzenie dwóch Klubów Seniora na terenach wiejskich (wsparciem zostanie objętych 20 osób);
                          - rozszerzenie usług opiekuńczych o usługi fizjoterapeuty (wsparciem zostanie objętych 21 osób, korzystających z usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

                          - zwiększenie dostępu do poradnictwa psychologicznego dla osób niesamodzielnych, osób z niepełno sprawnościami (wsparciem zostanie objętych 25 osób -uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu);

                          -zwiększenie dostępu do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii biofeedback i snoezelen) (wsparciem zostanie objętych 25 osób - uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu);

                          - wsparcie finansowe uczestników.


                          Ponadto w ramach projektu pt. Pokonaj bariery doposażona zostanie wypożyczani sprzętu specjalistycznego, z której będą mogli korzystać uczestnicy zakwalifikowani do projektu.

                          Całkowita wartość projektu: 645 381,38 PLN
                          Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 613 112,31 PLN
                          Wkład budżetu państwa: 64 538,14 PLN
                          Wkład jednostki samorządu terytorialnego: 32 269,07 PLN
                          Okres realizacji: 31.12.2018r. - 30.12.2021r.


                          Rekrutacja do projektu POKONAJ BARIERY

                          2019-01-11


                          Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. Pokonaj bariery określono okres rekrutacji do projektu.
                          Rekrutacja prowadzona jest na terenie Gminy Rawicz przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

                          Rekrutacja główna prowadzona będzie:
                          - od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie specjalizowanych usług fizjoterapeuty;

                          - od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami – uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie terapii biofeedback, terapii Snoezelen oraz poradnictwa psychologicznego;

                          - od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na teranie wiejskim, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie uczestnictwa w Klubie Seniora.

                          - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, które zostaną objęte w projekcie wsparciem w formie usług fizjoterapeuty, terapii snoezlene i biofeedback, oraz uczestników Klubów Seniora korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

                          Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
                          Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

                          Dołączone pliki:


                          Podziękowania

                          2019-01-04

                          Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla z Sarnowy za przekazanie już po raz kolejny paczek świątecznych dla dzieci objętych wsparciem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dziękujemy członkom Rady Osiedlowej za całoroczną współpracę.

                          Dołączona galeria:

                          Podziękowania

                           Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

                           2019-01-03

                           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pragnie gorąco podziękować Przedszkolu nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za zorganizowanie zbiórki żywności, odzieży i zabawek. Dary te zostaną przekazane dzieciom z najuboższych rodzin. Jednocześnie cieszymy się z kształtowania postaw tak młodych ludzi i otwierania im serc na potrzeby innych.

                           Dołączona galeria:

                           Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

                            Zakończenie realizacji projektu pn. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

                            2019-01-02


                            Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

                            Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
                            Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
                            Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                            Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
                            Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
                            Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
                            Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
                            Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

                            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. :
                            -19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty;
                            - 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny;
                            - 2 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym mogą skorzystać ze wsparcia rodzin wspierających.

                            Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

                            Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego utworzonej w ramach projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Ignacego Buszy 5, 63-900 Rawicz.

                            Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.


                            Zmiana godzin urzędowania w dn. 31 grudnia

                            2018-12-27

                            Dnia 31 grudnia b.r. MGOPS w Rawiczu będzie czynny od godz. 8.00 do 13.00.


                            Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

                            2018-11-30

                            Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i zapowiadane znaczne ochłodzenie, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zbliżający się czas to trudny okres dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur.
                            Prosimy o obserwowanie potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków.
                            Warto też dostrzegać potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które niejednokrotnie wstydzą się prosić o pomoc. Często zwykła sąsiedzka pomoc lub zgłoszenie środowiska do tut. Ośrodka może poprawić sytuację socjalno-życiową tych osób. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
                            Liczymy na Państwa empatię i pomoc.
                            Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
                            Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
                            ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                            tel. (065) 545 40 37
                            Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

                            W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności.
                            Apelujemy także o współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

                            Pracownicy
                            Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu


                            Projekt Postaw na TAK!

                            2018-11-29                            Projekt Postaw na TAK! realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                            Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                            Całkowita wartość projektu 429 379,23 zł

                            Kwota dofinansowania 404 757,77 zł

                            Cel główny projektu: Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                            W ramach projektu \"Postaw na TAK!\" zorganizowane zostało wsparcie dla uczestników projektu i ich otoczenia z zakresu:

                            - aktywizacji społeczno – zawodowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, mediacje rodzinne);

                            - grupy samopomocowej (np.: wyjścia do kina, na basen, na siłownię, piknik rodzinny, wycieczka);
                            - kursów i szkoleń zawodowych (dobranych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu);
                            - zajęć dla dzieci uczestników projektu z zakresu m.in. z zakresu : arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
                            - pracy socjalnej, pomocy finansowej i w naturze (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie finansowe – zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe);

                            - uczestnictwa w PAI – program trwał 8 tygodni. W każdym miesiącu uczestnik projektu realizował grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu. Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

                            - zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu

                            Wsparciem zostało objętych 33 uczestników w tym K: 25, M: 8

                            - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 36% pracę podjęło K: 8, M: 4

                            Ponadto w ramach projektu prowadzone były działania środowiskowe m.in.: powstało 6 Klubów Aktywności lokalnej, odbyły się spotkania edukacyjne, a także zorganizowane zostały trzy inicjatywy lokalne.


                            Razem na rzecz osób bezdomnych!

                            2018-11-28

                            W dniu 28.11.2018r. zostanie przeprowadzona wspólna inicjatywa MGOPS w Rawiczu i KPP w Rawiczu na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
                            Czas zbliżającej się zimy to trudny czas dla osób, które nie posiadają lokalu mieszkalnego. Wychodząc naprzeciw osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pracownicy socjalni tut. Ośrodka i funkcjonariusze Policji wspólnie sprawdzą warunki i potrzeby.
                            Poinformują o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej.
                            Zwracamy się też do mieszkańców o informowanie o osobach bezdomnych i miejscach ich pobytu, np. klatki schodowe, altanki itp.
                            W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
                            - Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
                            ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                            tel. (065) 545 40 37
                            - Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

                            Razem zadbajmy o to co najważniejsze...O ŻYCIE!!!

                            Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

                            Czytaj całość publikacji w załączeniu...

                            Dołączone pliki:


                            Zmiana miejsca wydawania paczek żywnościowych

                            2018-11-26


                            Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, o zmianie miejsca wydawania paczek żywnościowych. Nowa lokalizacja - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).
                            Termin wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym:
                            2018-11-26 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.
                            2018-12-17 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.


                            X GMINNY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

                            2018-11-22

                            Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby z niepełnosprawnościami na uroczystość obchodów X GMINNEGO DNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI w dniu 3 grudnia 2018r., o godz. 11.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
                            Więcej informacji na załączonym plakacie.

                            Dołączona galeria:

                            X GMINNY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

                             Termin wydawania paczek żywnościowych

                             2018-10-18


                             Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że w dniu 2018-10-29 tj.: /poniedziałek/ od godz. 13.00 do 15.30 w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9, nastąpi wydawanie paczek żywnościowych osobom/rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
                             W przypadku osób z niepełnosprawnościami, doświadczających trudności z poruszaniem się istnieje możliwość odbioru paczki żywnościowej przez inną osobę. W celu dotarcia pomocy żywnościowej wyłącznie do osób do niej uprawnionych, osoba zgłaszająca się po odbiór żywności w imieniu osoby potrzebującej, zobowiązana jest do okazania imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę potrzebującą.


                             XVII GMINNY DZIEŃ SENIORA

                             2018-10-16

                             Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić Seniorów z gminy Rawicz na uroczystość dnia 25 października 2018r., o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu.

                             Dołączone pliki:


                             Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości

                             2018-10-16

                             Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości. Treść do pobrania w załącznikach.

                             Dołączone pliki:


                             Podprogram Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020)

                             2018-10-09


                             Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu podpisał umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
                             Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

                             W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
                             Pomoc żywnościowa przekazywana będzie osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (OPL) w formie paczek żywnościowych.
                             Paczka żywnościowa to minimum kilka (tj. składająca się z co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących skład zestawu.

                             Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )
                             1) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g,
                             2) fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g,
                             3) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
                             4) buraczki wiórki w opakowaniach jednostkowych 350 g,
                             5) powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,
                             6) makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,
                             7) makaron kukurydziany bezglutenowy w opakowaniach jednostkowych 500g,
                             8) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
                             9) kasza gryczana w opakowaniach jednostkowych 500 g,
                             10) herbatniki maślane w opakowaniach jednostkowych 200 g,
                             11) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,
                             12) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400g,
                             13) szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g,
                             14) szynka wieprzowa mielona w opakowania jednostkowych 300 g,
                             15) pasztet wieprzowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
                             16) kabanosy wieprzowe w opakowaniach jednostkowych 120 g,
                             17) filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,
                             18) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
                             19) miód nektarowy wielokwiatowy w opakowaniach jednostkowych 400 g,
                             20) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l,
                             21) gołąbki w sosie pomidorowym w opakowaniach jednostkowych 800 g.

                             Ponadto Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

                             Dołączone pliki:

                             1. Załącznik Nr 5 Część A - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik PDF, 410KB)
                             2. Załącznik Nr 5 – część B - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik PDF, 501KB)
                             3. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (ośw.osoby bezdomnej) (plik PDF, 398KB)
                             4. Załącznik Nr 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik PDF, 419KB)
                             5. Upoważnienie (plik PDF, 84KB)

                             Sąsiedzka Pyra

                             2018-09-10

                             Sąsiedzka Pyra - 15 września 2018 - impreza organizowana w ramach 380-lecia lokacji Rawicza. Szczegóły imprezy na załączonym plakacie.

                             Dołączone pliki:


                             Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

                             2018-08-24

                             W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 105), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


                             Lista portali

                             2018-08-03

                             Lista portali, na których znajdują się informację na temat aktualnie ogłoszonych konkursów

                             • Granty dla bibliotek:
                             biblioteki.org.pl
                             http://www.biblioteki.org/artykuly/Granty_konkursy_dotacje.html

                             • Eurodesk:
                             http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
                             informacja o grantach na działania dla młodzieży, dużo przydatnych informacji o dotacjach ze źródeł zagranicznych,

                             • fundusze.ngo.pl
                             http://fundusze.ngo.pl
                             podstrona portalu ngo.pl, którego nikomu nie trzeba reklamować,

                             • Fundusze na edukację:
                             https://funduszenaedukacje.com
                             blog poświęcony funduszom dla szkół oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,

                             • granty.pl
                             https://granty.pl oraz FB https://www.facebook.com/grantypl-323299377701160
                             o różnych dotacjach: dla gmin, przedsiębiorców, NGO. Szczególnie polecamy zaglądanie na ich Facebooka - dużo aktualnych informacji,

                             • Granty na badania:
                             https://www.granty-na-badania.com/ oraz https://www.facebook.com/Grantynabadania/
                             portal poświęcony dotacjom na rzecz nauki. Jeśli jesteście organizacją studencką lub zajmujecie się upowszechnieniem nauki – warto zaglądać,

                             • Witryna Wiejska
                             http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209
                             dla organizacji działających na obszarach wiejskich, gmin, świetlic, OSP itp.,

                             • http://rpo.wuppoznan.praca.gov.pl/
                             Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie http://pisop.org.pl/ - m.in. konkurs MIKRODOTACJI


                             Bezpłatne badania mammograficzne

                             2018-08-01

                             Informujemy o terminie bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie):

                             Rawicz – 25 września 2018 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Spokojna 1a

                             Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
                             Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

                             Szczegóły na załączonych materiałach.

                             Dołączone pliki:


                             Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.

                             2018-07-27


                             W miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie: opiekun osoby zależnej – 3 osoby, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 4 osoby , pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości, kadr i płac– 2 osoby, rejestratorka medyczna – 2 osoby.

                             Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

                             Dołączona galeria:

                             Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. Kursy zawodowe w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. 

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                              Rajd rowerowy

                              2018-07-06

                              Partnerstwo lokalne na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 8 lipca 2018r. Szczegóły na załączonym plakacie.

                              Dołączone pliki:


                              Składanie wniosków

                              2018-07-02

                              Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
                              - elektronicznej - już od 1 lipca 2018
                              - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

                              Przydatne linki:

                              Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
                              https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

                              Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
                              https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

                              Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
                              https://empatia.mpips.gov.pl


                              Kursy zawodowe

                              2018-06-29


                              W miesiącu maju i czerwcu 2018r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:Operator wózków jezdniowych II kat. WJO dla 4 osób, pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III dla 1 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

                              Dołączona galeria:

                              Kursy zawodoweKursy zawodoweKursy zawodoweKursy zawodoweKursy zawodowe

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                               Harmonogramy realizacji kursów i szkoleń zawodowych

                               2018-06-19


                               Harmonogramy realizacji kursów i szkoleń zawodowych - w załączeniu

                               Dołączone pliki:


                               Wnioski o świadczenie Dobry Start - już od lipca

                               2018-06-13

                               logo
                               Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

                               Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku: poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną

                               Wnioski w formie papierowej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. i będą dostępne na stronie www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl

                               Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.

                               Więcej informacji w załączniku...

                               Dołączone pliki:


                               ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!

                               2018-06-04


                               W niedzielę 3 czerwca odbyła się już TRZECIA i niestety ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak! Tym razem mieszkańcy Rawicza oraz Kluby Aktywności Lokalnej postawiły na sport i jego rodzinne uprawianie. Na terenie kąpieliska w Sierakowie odbyło się pełne wrażeń i atrakcji wydarzenie. Wszyscy mieszkańcy Rawicza- bez względu na wiek, umiejętności, płeć czy ograniczenia mogli zmierzyć się m.in. w turnieju siatkówki plażowej, zajęciach z jogi czy przejazdu bryczkami. Pod okiem ratownika można było wziąć udział w regatach kajakowych, a co odważniejsi postrzelać sportowo z broni krótkiej. Dla najmłodszych przygotowane zostały dmuchańce oraz zajęcia z animatorem. Ponadto wolontariuszki z Loaklnego Centrum Wolontariusza przy MGOPS w Rawiczu ozdabiały dzieciaczkom twarze i przeprowadziły warsztaty z balonami. Podczas imprezy odbyło się mnóstwo konkursów z nagrodami, a każdy z uczestników miał okazję usmażyć sobie nad ogniskiem kiełbaskę. Do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W imprezie udział wzięło ok. 150 mieszkańców Gminy Rawicz. Partnerami w wydarzeniu był Dom Kultury w Rawiczu.
                               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

                               Dołączona galeria:

                                ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak!  ostatnia z zaplanowanych inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Postaw na Tak! 

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem”

                                2018-05-30

                                65 tancerzy z niepełnosprawnościami, 7 zespołów tanecznych, łącznie 130 uczestników przeglądu - tak w liczbach można podsumować V Przegląd Taneczny pn. "Tacy sami".
                                Wydarzenie, w ramach cyklu animacyjnego „TACY SAMI”, zorganizował 23 maja 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu i grupa taneczna „Nie do wiary” przy współpracy z Domem Kultury w Rawiczu.
                                Spotkanie było kontynuacją kilkunastoletnich poszukiwań sposobów stymulowania do aktywności twórczej osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie stanowiło okazję do promocji ich dorobku artystycznego, wymiany doświadczeń i integracji.
                                Na scenie, w barwnych strojach i oryginalnych układach choreograficznych, zaprezentowały się grupy taneczne:
                                DPS Chumiętki, grupa „Jesień” – Taniec Boliwijski
                                DPS Pakówka, grupa „Echo Dance” – Taniec z szarfami
                                ŚDS Góra, grupa „Impuls” - Menuet
                                ŚDS Żmigród, grupa „Kontakt” – Klepany
                                DPS Osiek, grupa Zbójnioki - Ludowe fantazje
                                DPS Rogowo, grupa „Spontaniczni” – Perypetie miłosne
                                ŚDS Rawicz, grupa „Nie do wiary” – Angielski taniec dworski.
                                Grupy taneczne otrzymały statuetki wykonane we współpracy pracowni plastycznej ŚDS z Zakładem Karnym w Rawiczu oraz gadżety promocyjne od Gminy Rawicz.
                                Gratulujemy tancerzom i opiekunom kreatywności i pasji tanecznej, zapraszamy za rok.

                                Dołączona galeria:

                                V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem” V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem” V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem” V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem” V Przegląd Taneczny „Tanecznym krokiem” 

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...


                                 Piknik

                                 2018-05-29


                                 W dniu 28.05.2018r. w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia został zorganizowany piknik. W pikniku uczestniczyła również Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu. Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne i animacje dla dzieci prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy pikniku wspólnie smażyli kiełbaski i integrowali się.

                                 Dołączona galeria:

                                 PiknikPiknikPiknikPiknikPiknik

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                  III Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                  2018-05-28


                                  Kluby Aktywności Lokalnej, działające w ramach projektu „Postaw na TAK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszają do aktywnego udziału w Rodzinnym Pikniku Sportowym w dniu 3 czerwca 2018r.

                                  Szczegóły na plakacie.

                                  Dołączone pliki:


                                  Harmonogram realizacji kursów/szkoleń zawodowych

                                  2018-05-17


                                  Harmonogram realizacji kursów/szkoleń zawodowych - w załączeniu

                                  Dołączone pliki:


                                  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                  2018-05-11


                                  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla II grupy uczestników projektu - w załączeniu

                                  Dołączone pliki:


                                  Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów

                                  2018-05-09

                                  Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                  Dołączone pliki:


                                  Wycieczka do Wrocławia

                                  2018-05-02


                                  W dniu 27.04.2018r. w ramach projektu „Postaw na TAK !” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu zorganizowana została wycieczka do Wrocławia. W wycieczce uczestniczyło 15 osób objętych wsparciem w ramach grupy samopomocowej. Podczas wycieczki uczestnicy projektu zwiedzali Afrykarium we Wrocławiu i muzeum motoryzacji przy Zamku Topacz. Ponadto uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie.

                                  Dołączona galeria:

                                  Wycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do Wrocławia

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                   Komunikat

                                   2018-04-24

                                   Informujemy Państwa, że dn. 2 maja (środa), sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500plus) oraz funduszu alimentacyjnego, będzie czynna do godz. 15.00.


                                   Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów

                                   2018-04-20

                                   Nabór na stanowisko referenta ds. seniorów w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                   Dołączone pliki:


                                   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                   2018-04-16


                                   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Dołączone pliki:


                                   Wielkopolska Wiara

                                   2018-03-24

                                   Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara, 3 kwietnia godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Rawicz, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21 (sala 101). Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

                                   Dołączone pliki:


                                   Stypendium Stowarzyszenia SPES

                                   2018-03-09

                                   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Wnioski przyjmowane są do dnia 5 kwietnia 2018 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                   Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                   1% KRS: 00000 14574
                                   Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

                                   Dołączone pliki:


                                   Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

                                   2018-02-16

                                   W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz, pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista ds. przemocy w rodzinie. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

                                   Dołączone pliki:


                                   Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

                                   2018-02-15

                                   Niespełna 39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:
                                   - w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
                                   - lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)

                                   Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

                                   Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:

                                   Rawicz – 27 lutego 2018 przy Domu Kultury, ul. Targowa 1

                                   Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

                                   Dołączone pliki:


                                   Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

                                   2018-02-05

                                   Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

                                   Dołączone pliki:


                                   OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

                                   2018-01-10

                                   Ogłoszenie Dyrektora MGOPS Rawicz o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument do pobrania w załączeniu.

                                   Dołączone pliki:


                                   PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO

                                   2018-01-07

                                   Informacje na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego - w załączeniu

                                   Dołączone pliki:


                                   Życzenia

                                   2017-12-22


                                   Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

                                   2017-12-22

                                   Niespełna 39 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.” Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:
                                   · w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
                                   · lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie ( rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

                                   Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
                                   Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:
                                   Rawicz – 18 stycznia 2018 Przy Domu Kultury, ul. Targowa 1
                                   Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na
                                   http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

                                   Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

                                   Dołączone pliki:


                                   Grupa samopomocowa

                                   2017-12-15


                                   Od października 2017r. dla 15 uczestników Projektu "Postaw na TAK!" - II edycja realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została grupa samopomocowa. Grupa spotyka się min. raz w miesiącu w okresie od października 2017r. do sierpnia 2018r. Celem grupy jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne, a także wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zajęcia realizowane w ramach grupy samopomocowej prowadzone są przez pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Rawiczu. W ramach działań grupy uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w spotkaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym i sportowym, mających na celu zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

                                   Dołączona galeria:

                                   Grupa samopomocowaGrupa samopomocowaGrupa samopomocowaGrupa samopomocowa

                                    Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                    2017-11-30


                                    W okresie od 02.10.2017r. do 30.11.10.2017r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” – II edycja projektu odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. Program zajęć obejmował m.in.: zajęcia o charakterze integracyjnym i interpersonalnym, trening asertywności, zajęcia z zakresu autoprezentacji. Uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie podczas grupowego poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

                                    Dołączona galeria:

                                    Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                     Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

                                     2017-11-21

                                     IV Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem "RYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW – JARMARK POMYSŁÓW” już 9 grudnia br., w godz.12-20, podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
                                     Burmistrz Gminy Rawicz i Centrum PISOP zapraszają do udziału w wydarzeniu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Spotkanie będzie okazją do promocji rawickich NGO i wymiany doświadczeń.
                                     Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i przesyłania zgłoszeń do dnia 01.12.2017r. na adres e-mail: sak.noico@gmail.com.
                                     Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

                                     Dołączona galeria:

                                     Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark PomysłówRynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

                                     Dołączone pliki:


                                     21 LISTOPADA – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

                                     2017-11-21


                                     Zaproszenie na obchody IX Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

                                     2017-11-21

                                     Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby z niepełnosprawnościami na uroczystość obchodów IX GMINNEGO DNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
                                     Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia 2017r., o godz. 11.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
                                     Więcej informacji na załączonym plakacie.

                                     Dołączona galeria:

                                     IX Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

                                      Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

                                      2017-11-07

                                      Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                      Dołączone pliki:


                                      Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

                                      2017-11-06

                                      Zima to najtrudniejsza pora roku , w czasie której często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą.
                                      Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
                                      Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania.
                                      W przypadku dostrzeżenia ww sytuacji należy kontaktować się z:
                                      Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                      ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                                      tel. (65) 545 40 37

                                      W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (65) 546 62 00

                                      Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.


                                      XVI Gminny Dzień Seniora

                                      2017-11-02

                                      W dniu 26 października 2017r. odbył się XVI Gminny Dzień Seniora . W imprezie uczestniczyło ponad 400 osób. Święto odbyło się pod hasłem " Wszystko się może zdarzyć .... " Na tę okoliczność ułożono tekst piosenki (do pobrania w załączeniu). Przy akompaniamencie autora słów Sebastiana Frąckowiaka utwór kilkakrotnie śpiewała cała sala. Na uroczystość przygotowano nie tylko poczęstunek, ale także bogaty program artystyczny. Wśród występujących nie mogło zabraknąć seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Klubu Jesienny Liść" ze Sarnowy, grupy tanecznej Golden Dance , Szkolnego Klubu Wolantariusza ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz wokalistki ze szkoły podstawowej nr 4 Michaliny Leciejewskiej. Swoje umiejętności prezentowali również członkowie klubu taekwondo "IN NAE" ze swoim trenerem Pawłem Jóską.

                                      Dołączona galeria:

                                      XVI Gminny Dzień SenioraXVI Gminny Dzień SenioraXVI Gminny Dzień SenioraXVI Gminny Dzień SenioraXVI Gminny Dzień Seniora

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...

                                      Dołączone pliki:


                                      Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa

                                      2017-10-24


                                      W czasie trwania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i grupy samopomocowej, w których uczestniczą beneficjenci projektu „Postaw na TAK!” zorganizowane zostały również zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                      Dołączona galeria:

                                      Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowaZajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowaZajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowaZajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowaZajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Grupa samopomocowa

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                       XVI Gminny Dzień Seniora

                                       2017-10-19

                                       Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość w ramach obchodów XVI Gminnego Dnia Seniora pod nazwą "Wszystko się może zdarzyć...". Szczegóły na załączonym plakacie.

                                       Dołączone pliki:


                                       Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

                                       2017-10-17


                                       W okresie od 02.10.2017r. do 06.10.10.2017r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” – II edycja projektu odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Program zajęć grupowego doradztwa zawodowego obejmował m.in. zagadnienia z zakresu: aktywnych metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Program zajęć indywidualnego doradztwa obejmował m.in. bilansowanie kompetencji zawodowych uczestników, stworzenie IPD, w którym określona została ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnika/uczestniczki projektu pod kątem kursu zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i mieli zapewnione wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

                                       Dołączona galeria:

                                       Grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                        Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi”

                                        2017-10-09

                                        Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Podziel się działaniami godnymi uwagi! Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie¬¬ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody! Więcej informacji na temat konkursu w załączeniu...

                                        Dołączone pliki:


                                        Program Aktywizacja i Integracja

                                        2017-10-02


                                        Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od października 2017r. do listopada 2017r. realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Program realizowany będzie przez 10 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

                                        W każdym miesiącu działania realizowane będą w wymiarze 40 godzin zajęć grupowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.
                                        Program integracji rozpoczyna się 02.10.2017r. i kończy 30.11.2017r.
                                        Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik będzie wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

                                        W każdym tygodniu trwania programu, uczestnik będzie realizował prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie) oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.


                                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                        2017-09-29


                                        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Dołączone pliki:


                                        Bezpłatne badania mammograficzne

                                        2017-09-26

                                        Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.” Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

                                        Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:
                                        - Rawicz – 18 października przy Domy Kultury, ul. Targowa 1
                                        - Miejska Górka – 18 października na parkingu przy Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II

                                        Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

                                        LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia
                                        tel. 607 931 133 e: anna.niemirska@luxmed.pl

                                        Dołączone pliki:


                                        Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                        2017-09-18


                                        16 września odbyła się druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu Postaw na Tak, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                        W ramach inicjatywy Kluby Aktywności Lokalnej zrealizowały działanie pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść", podczas którego zaproponowano społeczności lokalnej szereg działań animacyjno-integrujących, odbywających się równocześnie w Rawiczu i Łaszczynie.
                                        Kluby Aktywności Lokalnej nawiązały szeroko zakrojoną współpracę partnerską, m.in. z Domem Kultury, Policją, grupami nieformalnymi (w tym KGW, OSP), Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz, lokalnymi przedsiębiorcami czy jednostkami samorządowymi.
                                        Organizatorzy zapewnili uczestnikom m.in. bezpłatny poczęstunek, atrakcje i animacje dla dzieci czy warsztaty rękodzieła. Swoje dokonania artystyczne zaprezentowały przedszkola, szkoły czy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu.
                                        W Łaszczynie niewątpliwie największą atrakcją było rozegranie Turnieju Wsi. Podsumowaniem inicjatywy były koncerty artystyczne, w Rawiczu wystąpił zespół Casandra, w Łaszczynie biesiadę poprowadził zespół Trzy Dęby. Łącznie w spotkaniach udział wzięło ok. 500 osób.
                                        Inicjatywa zrealizowana została przez Kluby Aktywności Lokalnej z Osiedla Stare Miasto, Sarnowy, Sierakowa oraz Konarzewa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

                                        Dołączona galeria:

                                        Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKDruga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKDruga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKDruga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKDruga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                         Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP

                                         2017-09-15

                                         Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - do pobrania w załączeniu.

                                         Dołączone pliki:


                                         II Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                         2017-09-14


                                         Kluby Aktywności Lokalnej, działające w ramach projektu, zapraszają do aktywnego udziału w wydarzeniu pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść" w dniu 16 września 2017r.
                                         Szczegóły na plakacie.

                                         Dołączone pliki:


                                         Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. Postaw na TAK!

                                         2017-09-01


                                         Rozpoczęła się rekrutacja II edycji uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. „Postaw na TAK!”, skierowanym do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                         Rekrutacja prowadzona jest na terenie Gminy Rawicz przez pracowników socjalnych MGOPS w Rawiczu.

                                         Rekrutacja główna prowadzona będzie:
                                         - od 01.09.2017r. do 30.09.2017r.

                                         Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
                                         Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.


                                         Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

                                         2017-08-29

                                         W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


                                         KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

                                         2017-07-28

                                         W załączeniu Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

                                         Dołączone pliki:


                                         KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

                                         2017-07-28

                                         W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

                                         Dołączone pliki:


                                         KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

                                         2017-07-28

                                         Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez:
                                         • Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
                                         • ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).
                                         Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej M-GOPS www.ops.rawicz.pl.

                                         Wnioski w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Ośrodka. Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek 8:00 – 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Biuro obsługi klienta: I piętro p.208. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl. Wnioski o świadczenia rodzinne są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat. W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

                                         Dołączone pliki:


                                         Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

                                         2017-07-26

                                         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Fundusz alimentacyjny.


                                         Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy

                                         2017-07-26

                                         Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Świadczenie wychowawcze.


                                         Program Rodzina 500 Plus i Fundusz Alimentacyjny

                                         2017-07-21

                                         Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz fundusz alimentacyjny można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

                                         Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać również w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.


                                         Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma jeszcze nowych formularzy wniosków, które będą obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

                                         Wnioski będą dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronach internetowych M-GOPS www.ops.rawicz.pl

                                         Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka.

                                         Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

                                         Poniedziałek 8:00 – 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00

                                         Biuro obsługi klienta: I piętro p.208

                                         Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu

                                         Rodzina 500+ oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl.

                                         Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat.


                                         Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                         2017-07-19

                                         W miesiącu maju, czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
                                         - prawo jazdy kat. B - 7 osób
                                         - prawo jazdy kat. C+E - 1 osoba
                                         - prawo jazdy kat. C - 1 osoba

                                         W najbliższym czasie uczestnicy projektu przystąpią do egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

                                         Dołączona galeria:

                                         Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                          Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                          2017-07-07

                                          W miesiącu czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie: opiekun osób starszych – 2 osoby

                                          Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

                                          Dołączona galeria:

                                          Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                           Rajd rowerowy

                                           2017-07-04

                                           Partnerstwo lokalne na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 9 lipca 2017r. Start z Dąbrówki o godz. 13.00. W załączeniu PLAKAT.

                                           Dołączone pliki:


                                           Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                           2017-06-27

                                           W okresie od 19.05.2017r. do 18.06.2017r. jeden z uczestników projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w kursie: Operator Koparkoładowarki Klasa III . Uczestnik projektu ukończył kurs i otrzymał pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia operatora KOPARKOŁADOWARKI KL. III

                                           Dołączona galeria:

                                           Kurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAKKurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAKKurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAKKurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAKKurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                            Rekrutacja do projektu SIŁA TO RODZINA

                                            2017-06-16

                                            Trwa rekrutacja do projektu „ Siła to rodzina”, który dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

                                            Celem projektu jest zwiększenie integracji i poprawienie wzajemnych relacji rodzinnych 15 rodzin z Gminy Rawicz.

                                            Czas realizacji projektu: od 12.06.2017 do 14.07.2017

                                            W ramach projektu m.in.:
                                            - warsztat plastyczny: „ Siła to rodzina- moja rodzina”
                                            - warsztaty sportowy: „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”
                                            - warsztat: bezpieczeństwo i profilaktyka
                                            - PIKNIK: SIŁA TO RODZINA

                                            Kontakt: 65 546 70 42, 511 770 935
                                            REKRUTACJA TRWA

                                            Liczba miejsc ograniczona!!!!

                                            Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


                                            Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                            2017-06-14

                                            W miesiącu czerwcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
                                            - księgowość komputerowa z elementami kadr i płac - 3 osoby
                                            - obsługa kas fiskalnych i terminalu kart płatniczych+ obsługa klienta - 7 osób.

                                            Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

                                            Dołączona galeria:

                                            Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAKKursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


                                             Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                             2017-06-14

                                             W dniu 11.06.2017r. w ramach realizacji Projektu "Postaw na TAK!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się pierwsza z zaplanowanych Inicjatyw Lokalnych.

                                             Trzy Kluby Aktywności Lokalnej (KAL Stare Miasto, KAL Sarnówka, KAL Konarzewo) postanowiły zorganizować dla mieszkańców Gminy Rawicz festyn rodzinny pod nazwą Mamo! Tato! Witamy Lato. Kwieciste powitanie lata. Organizatorzy przygotowali szereg działań (m.in. warsztaty artystyczne, działania z animatorem, zabawy z nagrodami, bezpłatne dmuchańce, mały jarmark rękodzielniczy), które nastawione były na wzmocnienie integracji społeczności lokalnej. Do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze oraz niepełnosprawne. W imprezie udział wzięło ok. 200 mieszkańców Gminy Rawicz.

                                             Partnerami w wydarzeniu był Dom Kultury w Rawiczu, Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu, wolontariuszki z Łaszczyna „Dziewczyny z drużyny” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Rawicza.

                                             Dołączona galeria:

                                             Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKInicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKInicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKInicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAKInicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                              DNIA 16 CZERWCA MGOPS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNY

                                              2017-06-06

                                              Informujemy Państwa, że w dn. 16 czerwca b.r. M-GOPS w Rawiczu będzie nieczynny.


                                              Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                              2017-06-01

                                              Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Dołączone pliki:


                                              Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

                                              2017-06-01

                                              Szanowni Państwo, ankietę kierujemy do klientów pomocy społecznej. Zebrane dane pozwolą poprawić jakość obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Proszę o anonimowe wypełnienie ankiety i złożenie w terminie do 31.08.2017 roku w:

                                              -skrzynce znajdującej się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
                                              -skrzynce Urzędowej zlokalizowanej na Rynku (przed sklepem Rossmann)
                                              -skrzynce w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21).

                                              Ankieta dostępna jest w siedzibie Ośrodka, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, a także na stronach internetowych www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl.

                                              Dołączone pliki:


                                              Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                                              2017-05-29

                                              W dniu 29.05.2017r. w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia został zorganizowany piknik. W pikniku uczestniczyła również Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu. Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne i animacje dla dzieci prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy pikniku wspólnie smażyli kiełbaski i integrowali się.

                                              Dołączona galeria:

                                              Piknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAKPiknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAKPiknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAKPiknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAKPiknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                               Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                               2017-05-24

                                               Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                                               Dołączone pliki:


                                               Konkurs plastyczny pn.

                                               2017-05-23


                                               Kluby Aktywności Lokalnej: Osiedle Stare Miasto w Rawiczu, Osiedle Sarnowa i Konarzewo zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz do udziału w konkursie plastycznym pn. "Rodzina i kwiaty".
                                               Konkurs jest jednym z elementów inicjatywy lokalnej pn. „Mamo, tato witamy lato” – Kwieciste powitanie lata, organizowanej przez Kluby Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Postaw na TAK”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
                                               Więcej szczegółów w regulaminie konkursu (załącznik nr 1).

                                               Dołączone pliki:


                                               Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                               2017-05-23

                                               Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie lokalnej w ramach projektu POSTAW NA TAK

                                               Dołączone pliki:


                                               Harmonogram kursów, szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                                               2017-05-22

                                               Harmonogram kursów / szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                                               Nazwa kursu / szkolenia:
                                               Kurs prawa jazdy kat. B
                                               Kurs prawa jazdy kat. C + E
                                               Kurs prawa jazdy kat. C

                                               Dołączone pliki:


                                               Harmonogram kursów, szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

                                               2017-05-19

                                               Harmonogram kursów / szkoleń zawodowych w ramach realizacji Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

                                               Nazwa kursu / szkolenia: OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL. III

                                               Dołączone pliki:


                                               IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. "Tanecznym krokiem"

                                               2017-05-16

                                               10 grup tanecznych, około 80 tancerzy tak w liczbach można podsumować IV Przegląd taneczny "Tanecznym krokiem", realizowany w ramach projektu animacyjnego "Tacy sami" przez Środowiskowy Dom Samopomocy - grupę taneczną "Nie do wiary" i Dom Kultury w Rawiczu.
                                               W taneczny klimat spotkania widownię wprowadziła Formacja teatralna „Pierocik”, wykonując "Taniec deszczu".
                                               Tego dnia na scenie rawickiego Domu Kultury zaprezentowały się grupy taneczne z ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami z Wielkopolski i Dolnego Śląska: ŚDS Gostyń, DDPS Rawicz, ŚDS Góra, Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, DPS Chumiętki, Zespół Szkół im. J. Pawła II, DPS Rościsławice, ŚDS Żmigród z Klubami seniora, DPS Pakówka i ŚDS Rawicz.
                                               Na zakończenie spotkania grupy taneczne otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz materiały promocyjne Gminy Rawicz.
                                               Wszystkim uczestnikom dziękujemy za profesjonalne pokazy taneczne i dużą dawkę energii.
                                               Do zobaczenia za rok.

                                               Dołączona galeria:

                                               IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. IV Przegląd taneczny dla osób z niepełnosprawnościami pn. 

                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (47 fot.)...


                                                Wycieczka do Wrocławia

                                                2017-05-04

                                                W dniu 28.04.2017r. w ramach projektu „Postaw na TAK !” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu zorganizowana została wycieczka do Wrocławia. W wycieczce uczestniczyło 15 osób objętych wsparciem w ramach grupy samopomocowej. Podczas wycieczki uczestnicy projektu zwiedzali Afrykarium we Wrocławiu i muzeum motoryzacji przy Zamku Topacz. Ponadto uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie.

                                                Dołączona galeria:

                                                Wycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do Wrocławia

                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                 Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                                 2017-04-25


                                                 Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu.

                                                 Dołączone pliki:


                                                 Gmina Rawicz otrzymała tytuł „Gmina wspierająca rodzinę”

                                                 2017-04-13

                                                 Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r. brał udział w Ogólnopolskim Konkursie „Gmina Wspierająca Rodzinę” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez Gminę.
                                                 Zadania konkursowe jakie wykonała Gmina Rawicz na rzecz rodziny to m.in.
                                                 - opracowanie planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny
                                                 - prowadzenie działań aktywizujących seniorów
                                                 - podejmowanie działań :
                                                 • w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
                                                 • na rzecz promocji Karty Dużej Rodziny
                                                 • na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
                                                 • wspierających osoby z niepełnosprawnościami
                                                 Wykonane przez Ośrodek zadania przewidziane regulaminem konkursu zostały pozytywnie ocenione.
                                                 Za wykonanie zadań w dniu 16 marca 2017r. Gmina Rawicz otrzymała certyfikat „Gmina Wspierająca Rodzinę”

                                                 Dołączone pliki:


                                                 Uwaga!!! KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA

                                                 2017-04-12

                                                 Dnia 10 kwietnia 2017r. Centrum PISOP ogłosiło Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017! Regulamin konkursu dostępny na stronie www.pisop.org.pl/fio
                                                 Zapraszamy do zgłaszania projektów. Więcej informacji w załączniku.

                                                 Dołączone pliki:


                                                 Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

                                                 2017-04-03


                                                 Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

                                                 Dołączone pliki:


                                                 1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności Lokalnej

                                                 2017-03-30


                                                 Dnia 30.03.2017r., odbyło się 1 spotkanie animacyjne dla Liderów i reprezentantów 6 Klubów Aktywności Lokalnej, w którym uczestniczyło 14 osób. Celem spotkania było zaplanowanie I Inicjatywy lokalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz. Animatorka i ekspertka pracy środowiskowej zapoznały osoby uczestniczące w spotkaniu z informacjami dotyczącymi inicjatywy lokalnej – w tym: założeniami, celami i wytycznymi inicjatywy lokalnej w ramach projektu Postaw na TAK.
                                                 Grupa inicjatywna dokonała wstępnych ustaleń i zaplanowała termin pierwszej inicjatywy lokalnej na drugi kwartał 2017r. Kolejne spotkanie planujące odbędzie się 12.04.2017r.
                                                 Dodatkowym punktem spotkania było podsumowanie działalności 6 Klubów Aktywności Lokalnej za I kwartał 2017r. Liderzy omówili działania zrealizowane w swoich społecznościach, podzielili się spostrzeżeniami i wymienili doświadczeniami.
                                                 Na zakończenie spotkania, celem zwiększenia wiedzy i informacji uczestników nt. aktywizowania społeczności lokalnej, przedstawiono zebranym inne możliwości realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej.
                                                 Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

                                                 Dołączona galeria:

                                                 I inicjatywa lokalna - 1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności LokalnejI inicjatywa lokalna - 1 spotkanie animacyjne dla Klubów Aktywności Lokalnej

                                                  Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

                                                  2017-03-29

                                                  W ramach polityki senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior. Szczegóły kampanii w załączeniu...

                                                  Dołączone pliki:


                                                  Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                                                  2017-03-29

                                                  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

                                                  Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 roku przez:
                                                  Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                                  Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                                  1% KRS: 00000 14574
                                                  Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
                                                  www.spes.org.pl
                                                  e-mail: spes@spes.org.pl

                                                  Więcej informacji w załączeniu.

                                                  Dołączone pliki:


                                                  Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.

                                                  2017-03-20


                                                  W dniu 17.03.2017r. w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla dzieci uczestników projektu zorganizowane zostały zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.

                                                  Dołączona galeria:

                                                  Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.Zajęcia z socjoterapii i arteterapii z pedagogiem.

                                                   BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ

                                                   2017-03-15


                                                   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego. Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, pokój 105 od poniedziałku od piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 546 10 01

                                                   Wymagane dokumenty:
                                                   - wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
                                                   - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Rawicz;
                                                   - kwestionariusz uczestnika projektu;
                                                   - zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
                                                   - zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
                                                   - orzeczenie o niepełnosprawności.

                                                   Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.

                                                   Dołączone pliki:


                                                   Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

                                                   2017-02-27

                                                   Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                                   Dołączone pliki:


                                                   Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

                                                   2017-02-22

                                                   W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu w dniach od 20 do 24 lutego trwa „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. W godz. od 10.00 do 18.00 w tutejszym, Ośrodku w sali nr 208 można zasięgnąć porady pracownika socjalnego, dzielnicowego KPP Rawicz, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, psychologa oraz prawnika.

                                                   Dołączone pliki:


                                                   Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

                                                   2017-02-07

                                                   Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
                                                   Akcję liczenia osób bezdomnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata. Prowadzone jest we wszystkich województwach, w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
                                                   W Gminie Rawicz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
                                                   Sprawdzane będą m. in. placówki zdrowia –szpital, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład karny, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice.
                                                   Mieszkańcy Gminy mogą pomóc poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer:
                                                   tel. 65 545 40 37 – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                   tel. 65 546 62 00 – Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
                                                   Za Państwa pomoc i czujność z góry dziękujemy.

                                                   Ostatnie ogólnopolskie badanie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r - w momencie badania odnotowano 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.


                                                   Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK

                                                   2017-02-03


                                                   Od listopada 2016r. dla 15 uczestników Projektu "Postaw na TAK!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została grupa samopomocowa. Grupa spotyka się min. raz w miesiącu w okresie od listopada 2016r. do sierpnia 2017r. Celem grupy jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne, a także wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zajęcia realizowane w ramach grupy samopomocowej prowadzone są przez pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Rawiczu. W ramach działań grupy uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w spotkaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym i sportowym, mających na celu zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

                                                   Dołączona galeria:

                                                   Trwa realizacja Projektu POSTAW NA TAKTrwa realizacja Projektu POSTAW NA TAKTrwa realizacja Projektu POSTAW NA TAKTrwa realizacja Projektu POSTAW NA TAKTrwa realizacja Projektu POSTAW NA TAK

                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

                                                    2017-02-02


                                                    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

                                                    Dołączone pliki:


                                                    Program Aktywizacja i Integracja

                                                    2017-02-02


                                                    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lutego 2017 do marca 2017 realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Program realizowany będzie przez 10 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

                                                    W każdym miesiącu działania realizowane będą w wymiarze 40 godzin zajęć grupowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.
                                                    Program integracji rozpoczyna się 01.02.2017r. i kończy 31.03.2017r.
                                                    Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik będzie wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

                                                    W każdym tygodniu trwania programu, uczestnik będzie realizował prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie) oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.


                                                    Pudełko Życia

                                                    2017-01-30

                                                    „Pudełko Życia” – akcja, która ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia Seniorów. Artykuł do pobrania w załączeniu...

                                                    Dołączone pliki:


                                                    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                                    2017-01-14


                                                    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu.

                                                    Dołączone pliki:


                                                    Nieodpłatna pomoca prawna

                                                    2017-01-11

                                                    Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Oba obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Pierwszy z punktów funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

                                                    Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
                                                    Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

                                                    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                                                    Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

                                                    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                                                    Środa: od godz. 9:00 do 13:00

                                                    Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
                                                    Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

                                                    Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
                                                    Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

                                                    Dołączone pliki:


                                                    Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej w 2016r.

                                                    2016-12-28


                                                    Dnia 28.12.2016r., odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy kwartał funkcjonowania 6 Klubów Aktywności Lokalnej, działających na terenie Gminy Rawicz. Liderzy poszczególnych Klubów omówili działania zrealizowane w swoich społecznościach, podzielili się spostrzeżeniami i wymienili doświadczeniami. W trakcie spotkania zespół projektowy zapoznał Liderów z formą i sposobem sprawozdawczości oraz dokonał ustaleń w zakresie wsparcia merytorycznego i planowania działań na I kwartał 2017r.
                                                    Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

                                                    Dołączona galeria:

                                                    Spotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności LokalnejSpotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności LokalnejSpotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności LokalnejSpotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności LokalnejSpotkanie podsumowujące działania Klubów Aktywności Lokalnej

                                                     Życzenia

                                                     2016-12-23


                                                     Wszystkim razem i każdemu z osobna,
                                                     w tym wyjątkowym i długo wyczekiwanym czasie,
                                                     czasie cudu Bożego Narodzenia,
                                                     pragniemy złożyć wszystkim świąteczne życzenia…
                                                     Magii i ciepła w sercu,
                                                     zatrzymania od spraw codziennych i trudnych.
                                                     Spokoju, czasu radości i refleksji.
                                                     Śpiew kolęd niech zjednoczy nas przy wigilijnym stole,
                                                     a pierwsza gwiazda na niebie niech przyświeca przez cały rok.
                                                     W Nowym Roku zdrowia, pomyślności i szczęścia,
                                                     radości i siły na kolejne plany i zamierzenia.                                                     Składa
                                                     Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu
                                                     Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu
                                                     Kierownik i pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                     Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

                                                     Rawicz, grudzień 2016

                                                     Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

                                                     2016-12-13

                                                     3 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
                                                     Ideą i celem Konkursu było promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.
                                                     Szósta edycja Konkursu odbyła się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski głosowali na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.
                                                     W szóstej edycji do Konkursu przystąpiło 9 samorządów Wielkopolski: Gmina Stare Miasto, Gmina Czermin, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Lisków, Gmina Kleszczewo, Gmina Wronki, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Kostrzyn, Gmina Rawicz. Laureaci Konkursu : Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski I miejsce, Gmina Stare Miasto II miejsce oraz Gmina Rawicz III miejsce.

                                                     Dołączona galeria:

                                                     Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                      Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                                      2016-12-08


                                                      W okresie od 23.11.2016r. do 08.12.2016r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. Tematyka zajęć m.in. obejmował komunikację interpersonalną i autoprezentację, konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                                      Dołączona galeria:

                                                      Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoGrupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoGrupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                                       Wyniki IV edycji konkursu plastycznego "Tacy sami"

                                                       2016-12-08

                                                       Podczas VIII Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami rozstrzygnięto IV edycję konkursu plastycznego "Tacy sami" - niepełnosprawność w oczach dzieci.
                                                       Konkurs zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu w ramach projektu animacyjnego „Tacy sami” adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz.
                                                       Ideą konkursu jest stworzenie okazji do: akcentowania obecności osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, rozmowy o ich specyficznych potrzebach oraz propagowania pozytywnego wizerunku.
                                                       W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łacznie 79 prac.
                                                       Nagrody otrzymali:
                                                       W kategorii wiekowej klasy I - III
                                                       I miejsce – Aleksandra Burek, kl. I , SP nr 3 Rawicz, II miejsce – Antonina Lipowczyk, kl. II, SP Masłowo, III miejsce - Róża Doktorowska, kl. II, SP nr 3 Rawicz.
                                                       Wyróżnienia - Maja Wawrzyniak, kl. II SP Masłowo, Mikołaj Szymkowiak, kl. III, SP nr 5 Rawicz, Paulina Maćkowiak, kl. III, SP Masłowo.
                                                       W kategorii wiekowej klasy IV - VI
                                                       I miejsce – Mikołaj Rapior, kl. IV, SP nr 1 Rawicz, II miejsce – Nikola Kędzia, kl. IV, SP nr 5 Rawicz, III miejsce –Sara Styza, kl. VI, SP Masłowo.
                                                       Wyróżnienia - Oliwia Piątkowska, kl. V, SP nr 5 Rawicz, Zuzanna Wojciechowska, kl. V, SP nr 5 Rawicz, Emilia Machowiak, kl. V, SP nr 5 Rawicz, Milena Miłkowska, kl. V, SP Masłowo, Oliwia Janiewicz, kl. IV, SP nr 1 Rawicz.

                                                       Dołączona galeria:

                                                       Wyniki IV edycji konkursu plastycznego Wyniki IV edycji konkursu plastycznego Wyniki IV edycji konkursu plastycznego Wyniki IV edycji konkursu plastycznego Wyniki IV edycji konkursu plastycznego 

                                                        VIII Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

                                                        2016-12-08

                                                        VIII GMINNY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pod hasłem „Kocham Cię życie” odbył się 07.12.2016r.
                                                        Organizatorzy spotkania: Burmistrz Gminy Rawicz, Dom Kultury w Rawiczu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu gościli samorządowców, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby z niepełnosprawnościami z: rawickich stowarzyszeń „Pomocna Dłoń”, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, „Z Nadzieją w Przyszłość”, Rawicki Klub „Amazonka”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Rawiczu, Niepublicznego przedszkola „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Niepublicznego Przedszkola "Tuptup" w Miejskiej Górce oraz Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.
                                                        Uroczystość rozpoczęła się mocnym akcentem muzycznym w wykonaniu orkiestry ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Po oficjalnym powitaniu gości serdeczne życzenia do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich skierowali: Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Władysława Czajkowska. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy ŚDS w Rawiczu: I. Kubisiak zagrała 3 utwory instrumentalne, grupa taneczna „Nie do wiary” zatańczyła Taniec mikołajkowy, formacja teatralna „Pierocik” wystąpiła w mimodramie „Kocham Cię życie" a całość zakończyli przewodnią piosenką W. Matysiak i M. Wąsik.
                                                        Wydarzeniem wieczoru był pokaz akrobatyczny Klub CRP w Lesznie i Mikołajkowa niespodzianka muzyczna – koncert Rodziny Matylów. Dodatkową atrakcją był sztuczny śnieg, nadający występom szczególnej magii.
                                                        W trakcie tego wyjątkowego spotkania rozstrzygnięto IV edycję konkursu plastycznego w ramach projektu animacyjnego „Tacy sami”, realizowanego przez rawicki ŚDS.
                                                        Organizacja spotkania była możliwa dzięki współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu, które zadbało o dekorację stołów i poczęstunek dla gości. Organizatorzy podziękowali również wolontariuszom i koordynatorowi p. Monice Świtale za Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu, działającego w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy M-GOPS w Rawiczu za sprawną pomoc w obsłudze imprezy.
                                                        Na zakończenie spotkania goście otrzymali bilety do kina i słodkie upominki.

                                                        Dołączona galeria:

                                                        VIII Gminny Dzień Osób z NiepełnosprawnościamiVIII Gminny Dzień Osób z NiepełnosprawnościamiVIII Gminny Dzień Osób z NiepełnosprawnościamiVIII Gminny Dzień Osób z NiepełnosprawnościamiVIII Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


                                                         Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

                                                         2016-11-29

                                                         Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                                         Dołączone pliki:


                                                         Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

                                                         2016-11-29


                                                         Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
                                                         Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

                                                         Rekrutacja główna prowadzona będzie:
                                                         - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
                                                         - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
                                                         - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
                                                         Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
                                                         Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

                                                         Dołączone pliki:


                                                         Zaproszenie na obchody VIII Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                         2016-11-28

                                                         Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby z niepełnosprawnościami na uroczystość obchodów VIII GMINNEGO DNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
                                                         Spotkanie odbędzie się w środę 7 grudnia 2016r., o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                         Więcej informacji na załączonym plakacie.

                                                         Dołączona galeria:

                                                         plakat

                                                          List gratulacyjny dla Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                          2016-11-25

                                                          Z okazji Jubileuszu 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu otrzymał list gratulacyjny od Wojewody Wielkopolskiego, podczas Gali zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w dniu 25 listopada 2016r.

                                                          Dołączone pliki:


                                                          Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

                                                          2016-11-23


                                                          W okresie od dnia 14.11.2016r. do dnia 16.11.2016r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                                          Dołączona galeria:

                                                          Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoZajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoZajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoZajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoZajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                           Dzień Pracownika Socjalnego

                                                           2016-11-21

                                                           „ Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
                                                           w naszej Ojczyźnie nie brakło
                                                           dachu nad głową i chleba na stole,
                                                           by nikt nie czuł się samotny
                                                           i pozostawiony bez opieki”
                                                           Jan Paweł II (Ełk 8.06.1999)


                                                           21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

                                                           Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za Waszą pracę, wysiłek i poświęcenie. W nawale codziennych spraw znajdujecie motywację do realizacji pięknej inicjatywy, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.
                                                           Dziękuję za Waszą wrażliwość, radość, nadzieję jaką wnosicie w życie innych.
                                                           Życzę wytrwałości do podejmowania nowych wyzwań, realizacji ciekawych projektów socjalnych, odkrywania nowych dróg rozwoju i nieustającej siły w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

                                                           Z wyrazami szacunku
                                                           Dyrektor
                                                           Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                           w Rawiczu
                                                           Władysława Czajkowska


                                                           Obchody XV Gminnego Dnia Seniora

                                                           2016-11-16

                                                           „Ścieżka życia” ref. Cieszmy się, śpiewajmy i cieszmy się,
                                                           Bo życie tak krótkie jest,
                                                           Że szkoda dni, szkoda łez.


                                                           „Ścieżka życia”- pod takim hasłem obchodzono 9 listopada 2016r. Gminny Dzień Seniora w Rawiczu. Gospodarze uroczystości zadbali o wspaniałą oprawę artystyczną i wystrój sali witrażowej Domu Kultury. Uroczystość w pięknym stylu poprowadzili Dorota Sarnecka i Dariusz Taraszkiewcz.
                                                           Życzenia Seniorom złożył Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Marek Przybylski, a także Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Władysława Czajkowska. List gratulacyjny Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu załączamy poniżej.
                                                           W uroczystości uczestniczyła mł. asp. Katarzyna Starczewska z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu – profilaktyk społeczny, która w ramach akcji „Bezpieczny Senior” przybliżyła Seniorom tematykę bezpieczeństwa zwracając uwagę m.in. na oszustwa metodami „ na wnuczka”, „na policjanta”, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
                                                           W programie artystycznym wystąpili:
                                                           Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zespół wokalny z Klubu Seniora „Jesienny Liść”, Szkolne Kluby Wolontariusza z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.
                                                           Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wręczyli wszystkim Seniorom własnoręcznie wykonane upominki wraz z życzeniami. Upominki dla Seniorów wykonali także uczestnicy Centrum Integracji Społecznej kierowanym przez Panią Krystynę Zaporowską. Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska wręczyły organizatorom bukiety kwiatów wykonane podczas zajęć warsztatowych. Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Monikę Świtała w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Niespodzianką dla Seniorów były bilety do kina i słodki upominek.

                                                           Dołączona galeria:

                                                           Obchody XV Gminnego Dnia Seniora Obchody XV Gminnego Dnia Seniora Obchody XV Gminnego Dnia Seniora Obchody XV Gminnego Dnia Seniora Obchody XV Gminnego Dnia Seniora 

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...

                                                           Dołączone pliki:


                                                           Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

                                                           2016-11-10


                                                           Projekt "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                           Projekt realizowany w partnerstwie przez:
                                                           Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
                                                           Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                           Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
                                                           Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
                                                           Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
                                                           Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
                                                           Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

                                                           Cel główny projektu:
                                                           Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

                                                           Cele szczegółowe projektu:
                                                           1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
                                                           2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
                                                           3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
                                                           4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
                                                           5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
                                                           6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

                                                           Planowane rezultaty:
                                                           -objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
                                                           - objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
                                                           - ustanowienie 2 rodzin wspierających;
                                                           - utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
                                                           - doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
                                                           - objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
                                                           - wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
                                                           - objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
                                                           - udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
                                                           - przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
                                                           - przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
                                                           - nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

                                                           Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN
                                                           Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN
                                                           Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN
                                                           Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN
                                                           Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.


                                                           APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ !!!

                                                           2016-11-08

                                                           Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
                                                           Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                           ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
                                                           tel. (065) 545 40 37

                                                           W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

                                                           Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.


                                                           XV Gminny Dzień Seniora

                                                           2016-10-26

                                                           Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XV Gminny Dzień Seniora "Ścieżka życia" - dn. 9 listopada 2016r. o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

                                                           Dołączone pliki:


                                                           Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                                           2016-10-24


                                                           W dniu 24.10.2016 r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” odbyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                                           Dołączona galeria:

                                                           Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoZajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoZajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoZajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznegoZajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                            Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu

                                                            2016-10-24

                                                            Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Rawickie Kluby Aktywności Lokalnej

                                                            2016-10-21


                                                            W ramach projektu „Postaw na TAK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. - na terenie Gminy Rawicz powstało 6 Klubów Aktywności Lokalnej:
                                                            1- w Konarzewie
                                                            2- w Sarnówce
                                                            3- w Sierakowie
                                                            4- na Osiedlu Westerplatte
                                                            5- na Osiedlu Sarnowa
                                                            6- na Osiedlu Stare Miasto.

                                                            Kluby założone przez grupy inicjatywne zrealizują oddolne inicjatywny mieszkańców, wynikające z potrzeb i specyfiki danej społeczności lokalnej, szczególnie osób/rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
                                                            Dodatkowo Kluby Aktywności Lokalnej w ciągu 2 lat swojej działalności zrealizują 3 inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Rawicz.


                                                            Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                                            2016-10-21


                                                            Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Spotkanie edukacyjne dotyczące Klubów Aktywności Lokalnej

                                                            2016-09-30


                                                            W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie informujemy, że w dniu 3 października o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dotyczące Klubów Aktywności Lokalnej, które mają powstać w Gminie Rawicz w ramach projektu konkursowego "Postaw na TAK", realizowanego przez obie instytucje w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. Spotkanie dedykowane jest do potencjalnych zainteresowanych założeniem takiego Klubu, zgodnie z założeniem, że działania projektowe będą wspierać społeczności, na terenie których działają grupy nieformalne lub takie działania planują rozpocząć. W załączeniu znajdują się informacja ogólna i formularz zgłoszeniowy.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

                                                            2016-09-26

                                                            Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK - w załączeniu

                                                            Dołączone pliki:


                                                            III Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

                                                            2016-09-14

                                                            Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału
                                                            w III Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 1 października 2016 r., w godz. 11.00-17.00, na Rynku w Rawiczu Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze.
                                                            Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronie: www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
                                                            - w wersji papierowej na adres:
                                                            Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
                                                            - e-mailem: cw.ops@rawicz.pl
                                                            Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie krótkiego opisu Państwa działalności wraz załączonymi fotografiami (do 10 zdjęć), w celu przygotowania prezentacji waszej organizacji. Udział w Targach jest bezpłatny.
                                                            Dodatkowych informacji udziela: - Natalia Purgacz tel. 65 546 10 02

                                                            Z poważaniem
                                                            Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz
                                                            Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Krystyna Zaporoska Liderka Lokalna

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. Postaw na TAK!

                                                            2016-09-12


                                                            Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. „Postaw na TAK!”, skierowanym do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, a także środowisk, w których powstanie m.in. 6 Klubów Aktywności Lokalnej realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.
                                                            Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników socjalnych MGOPS Rawicz.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Informacje o Projekcie Postaw na TAK!

                                                            2016-09-12


                                                            Projekt Postaw na TAK! realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

                                                            Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                                                            Cel główny projektu: Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

                                                            Cele szczegółowe projektu:
                                                            1. Zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych, oraz mobilizacja do aktywnego poszukiwania pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 30 klientów pomocy społecznej z Gminy Rawicz.
                                                            2. Wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności 30 klientów pomocy społecznej z Gminy Rawicz poprzez dostęp do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego.
                                                            3. Wzmocnienie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia ze społeczeństwem minimum 30 osób, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego.
                                                            4. Wzrost świadomości oraz wzmocnienie środowiska lokalnego Gminy Rawicz poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
                                                            5. Zwiększenie możliwości aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego dzieciom uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
                                                            6. Zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym wśród osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Rawicz.


                                                            W ramach projektu "Postaw na TAK!" zorganizowane zostanie wsparcie z zakresu:
                                                            - aktywizacji społeczno – zawodowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, mediacje rodzinne);
                                                            - grupa samopomocowa;
                                                            - kursy i szkolenia zawodowe;
                                                            - zajęcia dla dzieci uczestników projektu z zakresu m.in.: arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
                                                            - skierowanie do Centrum Integracji Społecznej;
                                                            Ponadto prowadzone będą działania środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
                                                            - spotkania edukacyjne;
                                                            - inicjatywy lokalne;
                                                            - kluby aktywności lokalnej.

                                                            Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

                                                            Całkowita wartość projektu: 418 541,60 zł
                                                            Kwota dofinansowania: 394 541,60 zł
                                                            Wkład własny Gminy 24000,00


                                                            ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA GMINĘ RAWICZ

                                                            2016-08-12

                                                            Zachęcamy do GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

                                                            LINK DO GŁOSOWANIA:

                                                            http://wielkopolskaes.pl/index.php/konkurs/konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/402-partnerstwo-lokalne-na-rzecz-centrum-integracji-spolecznej-w-rawiczu

                                                            Dziękujemy za udział w Konkursie!


                                                            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

                                                            2016-08-12

                                                            W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


                                                            Mammobus w Rawiczu 8 i 9 września. Zbadaj się!

                                                            2016-08-10

                                                            Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

                                                            „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

                                                            LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

                                                            Rawicz – 8 i 9 września przy Domu Kultury, Targowa 1

                                                            Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat


                                                            Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

                                                            Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Zmiana godzin przyjmowania interesantów - sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego

                                                            2016-07-18

                                                            Począwszy od 1 sierpnia 2016r. sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego przyjmuje interesantów:
                                                            - w poniedziałki: od 8.00 - 16.00
                                                            - we wtorki: od 7.00 - 15.00
                                                            - w środy od 7.00-18.00
                                                            - w czwartki i piątki od 7.00-15.00


                                                            Partnerski Rajd Rowerowy

                                                            2016-07-04

                                                            Dnia 10 lipca 2016 r. odbędzie się Partnerski Rajd Rowerowy.
                                                            START godz. 13:00, plac przy świetlicy w Żołędnicy.
                                                            Szczegóły na załączonym plakacie.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            Ostatni dzień na złożenie wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016!

                                                            2016-07-01

                                                            1 lipca to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br.


                                                            Projekt JESTEŚMY AKTYWNI !!!

                                                            2016-05-11

                                                            Zapraszamy mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: JESTEŚMY AKTYWNI !!!

                                                            Celem projektu jest: zwiększenie aktywności obywatelskiej 45 mieszkańców Gminy Rawicz wchodzących w skład Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz

                                                            w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

                                                            W ramach projektu zaplanowano m.in.:
                                                            - spotkanie z tradycją
                                                            - międzypokoleniową biesiadę partnerską,
                                                            - prezentację działań Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz podczas Targów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości.

                                                            Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

                                                            Kontakt: 65 546 10 02,

                                                            ZAPRASZAMY – REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

                                                            Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


                                                            BUS 500 Plus

                                                            2016-04-18

                                                            W ramach akcji promocyjno - informacyjno - wspierającej, oddelegowani pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu, w specjalnie oznakowanym busie odwiedzili Rawicz. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad oraz informacji n.t. Programu "Rodzina 500 Plus". Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji Programu w Gminie Rawicz.

                                                            Dołączona galeria:

                                                            BUS 500 PlusBUS 500 PlusBUS 500 PlusBUS 500 Plus

                                                             Informacje na temat programu Rodzina 500 Plus

                                                             2016-04-01

                                                             W załączeniu do pobrania informacje na temat programu Rodzina 500 Plus.

                                                             Informujemy, że najprostszym sposobem na złożenie wniosku on-line jest złożenie go poprzez system bankowości elektronicznej

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Program Rodzina 500 Plus

                                                             2016-03-31

                                                             Już od jutra startuje Program „Rodzina 500+”
                                                             Wniosek można składać w wersji papierowej w siedzibie M-G OPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

                                                             Więcej informacji w załączeniu ...

                                                             Dołączone pliki:


                                                             IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

                                                             2016-03-11

                                                             07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016! Więcej informacji w zakładce Ekonomia Społeczna


                                                             IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

                                                             2016-03-11

                                                             07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016!
                                                             o dofinansowanie starać się mogą:
                                                             - młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.
                                                             - nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej
                                                             - grupy samopomocowych, czyli grupy działające na rzecz swoich członków.

                                                             Więcej informacji w załączeniu...

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Nabór na stanowisko Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

                                                             2016-03-02

                                                             Treść do pobrania w załącznikach.

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej

                                                             2016-03-02

                                                             Treść do pobrania w załącznikach.

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Rodzina 500 plus

                                                             2016-02-26

                                                             Program "Rodzina 500 plus" - świadczenie wychowawcze, to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu będzie realizował świadczenia wychowawcze. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                                                             2016-02-22

                                                             Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
                                                             Wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2016 roku.

                                                             Szczegóły w załączeniu ...

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - luty 2016

                                                             2016-02-01

                                                             Harmonogram Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w m-cu lutym w załączeniu.

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

                                                             2016-01-07

                                                             Informujemy o uruchomieniu Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowy harmonogram przyjmowania osób zainteresowanych w załączeniu.

                                                             Dołączone pliki:


                                                             Uwaga mieszańcy Gminy Rawicz ( program 500-plus) - próby wyłudzenia

                                                             2016-01-07

                                                             MGOPS w Rawiczu informuje ,że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego ( 500 plus ) będzie wydawany bezpłatnie po wejściu w życie programu.
                                                             Wniosek ten będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz będzie dostępny w na stronie internetowej MGOPS Rawicz .

                                                             Uwaga na próby wyłudzenia! Czytaj artykuł ze strony Ministerstwa:
                                                             http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7592,500-plus-uwaga-na-proby-wyludzenia.html


                                                             Życzenia

                                                             2015-12-23

                                                             Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
                                                             pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
                                                             radosnych, spokojnych Świąt spędzonych z najbliższymi.
                                                             A w Nowym Roku 2016
                                                             szczęścia, pomyślności,spełnienia marzeń
                                                             oraz realizacji zamierzeń.

                                                             Dyrekcja
                                                             i pracownicy
                                                             M-G OPS w Rawiczu


                                                             Akcja Charytatywna – Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...

                                                             2015-12-22

                                                             Od wielu lat, w okresie świątecznym, w ramach akcji charytatywnej Fundacja Muszkieterów wraz z właścicielami supermarketów Intermarché i Bricomarché udzielają wsparcia najbardziej potrzebującym. Kampania rozpoczęła się 6 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2016 roku. Ambasadorem tegorocznej edycji Konwoju Muszkieterów jest piosenkarz Rafał Brzozowski.
                                                             W dniu 18 grudnia 2015r. właściciele sklepów Intermarché Pan Andrzej Kuźbicki i Bricomarché Pan Adam Kowalski przekazali czek o łącznej wartości 7000zł na wsparcie działań statutowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Pomocą zostaną objęte w szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci.
                                                             W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

                                                             Dołączona galeria:

                                                             Akcja Charytatywna – Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...Akcja Charytatywna – Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...Akcja Charytatywna – Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...Akcja Charytatywna – Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...

                                                              Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: "Tacy sami"

                                                              2015-12-10

                                                              Konkurs plastyczny pn. "Tacy sami", organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu rozstrzygnięty - laureaci nagrodzeni. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 9 grudnia 2015r. podczas obchodów VII Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.
                                                              Laureatami zostali:
                                                              Kategoria wiekowa klasy I - III:
                                                              I miejsce – Olga Ratajczyk, kl. I , SP Masłowo, II miejsce – Paulina Stefanowska kl. II, SP Masłowo, III miejsce - Nikola Kędzia, kl. III, , SP nr 5 Rawicz.
                                                              Wyróżnienia:
                                                              Maksymilian Miller, kl. III, SP nr 3 Rawicz, Kasandra Urbańska, kl. I, SP nr 3 Rawicz, Julia Dopierała, kl. I, SP nr 1 Rawicz, Mikołaj Rapior, kl. III, SP nr 1 Rawicz.
                                                              Kategoria wiekowa klasy IV - VI:
                                                              I miejsce – Julia Olejniczak, kl. VI, SP nr 5 Rawicz, II miejsce – Aleksandra Kubera, kl. VI, SP Masłowo, III miejsce – Aleksandra Walczak, kl. IV, SP nr 1 Rawicz.
                                                              Wyróżnienia:
                                                              Maria Miłkowska, kl. V, SP Masłowo, Emilia Machowiak, kl. IV, SP nr 5 Rawicz, Oliwia Wojtaszek, kl. V, SP Masłowo, Sara Styza, kl. V, SP Masłowo, Zuzanna Jernaś, kl. IV, SP Masłowo.
                                                              Nagroda specjalna zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS w Rawiczu za pracę, która została logo konkursu - Zofia Domaniecka, kl. III, SP Masłowo.
                                                              Nagroda specjalna Dyrektora MGOPS w Rawiczu P. Władysławy Czajkowskiej - Konrad Sierakowski, kl. V, SP Masłowo.

                                                              Dołączona galeria:

                                                              Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: Finał III edycji konkursu plastycznego pn.: 

                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                               Zaproszenie na obchody Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                               2015-12-02

                                                               Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby z niepełnosprawnościami na uroczystość obchodów
                                                               VII GMINNEGO DNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
                                                               Spotkanie odbędzie się w środę 9 grudnia 2015r., o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                               Dołączona galeria:

                                                               Zaproszenie na obchody Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                                KOMUNIKAT - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Rawicz w okresie zimowym.

                                                                2015-11-23

                                                                Okres zimowy jest najtrudniejszym okresem do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których występuje potrzeba udzielenia osobie potrzebującej schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
                                                                Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
                                                                - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
                                                                - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
                                                                Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

                                                                Dołączone pliki:


                                                                III edycja konkursu plastycznego pn. "TACY SAMI"

                                                                2015-11-06

                                                                Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu plastycznego pn. "Tacy sami" - niepełnosprawność widziana oczami dzieci. Konkurs organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz.
                                                                Ideą konkursu jest stworzenie okazji do: akcentowania obecności osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, rozmowy o ich specyficznych potrzebach oraz propagowania pozytywnego wizerunku.
                                                                Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów VII Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 9 grudnia, godz. 16.00, w Domu Kultury w Rawiczu (sala widowiskowa).
                                                                Więcej szczegółów w regulaminie konkursu (załącznik nr 1).

                                                                Dołączone pliki:


                                                                Gminny Dzień Seniora

                                                                2015-11-04

                                                                W dniu 29 października 2015r. t obchodzono XIV Gminny Dzień Seniora pod hasłem. „Żeby szczęśliwym być”.
                                                                W programie artystycznym wystąpili:
                                                                artystka Teatru Muzycznego w Poznaniu Izabella Tarasiuk – Andrzejewska, wokalista Igor Demuth, Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, grupa taneczno-wokalna „Golden Dance” oraz zespół wokalny z Klubu Seniora „Jesienny Liść”
                                                                Dekoracje stołów, życzenia dołączone do czekolad oraz upominki przygotowali Seniorzy wraz z terapeutami Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
                                                                Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Marzenę Staśkiewicz w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Poczęstunek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska.

                                                                Dołączona galeria:

                                                                Gminny Dzień SenioraGminny Dzień SenioraGminny Dzień SenioraGminny Dzień SenioraGminny Dzień Seniora

                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                 OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

                                                                 2015-10-23

                                                                 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 XIV Gminny Dzień Seniora

                                                                 2015-10-21

                                                                 Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XIV Gminny Dzień Seniora. Uroczystość odbędzie się dn. 29 października 2015r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Inauguracja projektu „350 lat młodości – Osiedle z historią, ludzie z przyszłością”

                                                                 2015-10-21

                                                                 Serdecznie zapraszamy na inaugurację projektu: „350 lat młodości – Osiedle z historią, ludzie z przyszłością” , polegającego na współpracy międzypokoleniowej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Osiedla 350-lecia na rzecz budowy trwałych więzi międzypokoleniowych i tożsamości kulturowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.10.2015r. o godzinie 18.00 w świetlicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a. Zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają dawny Rawicz i pragną podzielić się wspomnieniami z młodszym pokoleniem. Zapraszamy młodsze pokolenie - młodzież , bo dobrze jest znać historię naszego miasta, miejsca gdzie żyjemy. Podczas spotkania podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Badania mammograficzne

                                                                 2015-10-10

                                                                 Dn. 14 października 2015r., w godz. od 10.00 do 17.00 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Miejsce: przy Domu Kultury w Rawiczu, ul. targowa 1. KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA. Szczegóły w załączeniu.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Impreza p.n. Sąsiedzka Pyra

                                                                 2015-09-16

                                                                 Informujemy, że w dn. 19 września 2015r. o godz. 16.00, w miejscowości Dąbrówka, odbędzie impreza p.n. Sąsiedzka Pyra. Szczegóły imprezy na załączonym plakacie.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Chazacki Turniej Wsi

                                                                 2015-09-09

                                                                 Informujemy, że w dn. 13 września 2015 (niedziela) o godz.14:00 w miejscowości ŁĄKTA, odbędzie się impreza integracyjna "Chazacki Turniej Wsi". W załączeniu plakat imprezy.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Zmiana godziny obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

                                                                 2015-09-01

                                                                 Informujemy, że od dn. 1 września do 30 listopada 2015r., zmienione zostały godziny obsługi interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
                                                                 - w poniedziałek od 8.00-16.00
                                                                 - wtorek 7.00-15.00
                                                                 - środa 7.00-18.00
                                                                 - czwartek 7.00-15.00
                                                                 - piątek BEZ OBSŁUGI


                                                                 Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym

                                                                 2015-09-01

                                                                 W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać w terminie od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2015 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku - pok. 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.


                                                                 II Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

                                                                 2015-08-26

                                                                 Szanowni Państwo,
                                                                 W imieniu Grzegorza Kubika Burmistrza Gminy Rawicz mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 12 września, w godz. 15-20, na Rynku w Rawiczu jako impreza towarzysząca obchodom IV Rawickiego Jarmarku Historycznego. Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze. Z uwagi na historyczny wymiar wydarzenia wiodącego proszę Wystawców o stylizację strojów i stoisk, nawiązującą do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronach: www.rawicz.pl, www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
                                                                 - w wersji papierowej na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
                                                                 - faxem 65 545-35-06
                                                                 - e-mailem cw.ops@rawicz.pl
                                                                 Udział w Targach jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udzielają:
                                                                 - podmioty ekonomii społecznej Edyta Naskręt tel. 65 546 11 36
                                                                 - Koła wolontariacie i wolontariusze Natalia Purgacz tel. 65 546 64 95

                                                                 Z poważaniem
                                                                 Władysława Czajkowska
                                                                 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                 w Rawiczu

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Trwa rekrutacja na Cykl Liderzy Aktywności w projekcie Równi, bo aktywni!

                                                                 2015-08-21

                                                                 Do udziału w projekcie zapraszamy członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup nieformalnych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością, z subregionu leszczyńskiego i poznańskiego (z wyłączeniem miasta Leszna i Poznania).
                                                                 Cykl Liderzy Aktywności składa się z 3 zjazdów szkoleniowych. Uczestnicy podczas nich zdobędą wiedzę nt. możliwości finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, umiejętności przygotowania projektu o dofinansowanie oraz kompetencje niezbędne do zrealizowania zaplanowanego przedsięwzięcia.
                                                                 Jako pierwsze odbędzie się szkolenie na temat: „Tworzenie projektów społecznych”:
                                                                 - w Poznaniu w dniach 26-27.08.2015
                                                                 / Centrum Bukowska, Ul. Bukowska 27/29 / 9:00 – 16:00
                                                                 - w Lesznie w dniach 27-28.08.2015
                                                                 / Ul. Pl. J. Metziga 26/6 / 9:00 – 16:00
                                                                 Szkolenia poprowadzą doświadczone trenerki Centrum PISOP Ewa Gałka oraz Anna Paulina Matczuk.
                                                                 Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
                                                                 Więcej na ten temat:
                                                                 http://www.pisop.org.pl/aktualnosci/1265-projekty-spoleczne-zalozenia-i-realizacja

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Nabór na stanowisko Specjalista ds. przemocy w rodzinie

                                                                 2015-08-12

                                                                 Nabór na stanowisko Specjalista ds. przemocy w rodzinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Treść do pobrania w załącznikach.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Rawiccy wolontariusze

                                                                 2015-07-30

                                                                 W załączeniu do pobrania artykuł na temat rawickich wolontariuszy.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Zaproszenie na Partnerski Rajd Rowerowy

                                                                 2015-07-08

                                                                 Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się 12 lipca 2015r. Start o godz. 13.00. Szczegóły Rajdu na załączonym plakacie.

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE

                                                                 2015-06-17

                                                                 Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE. Celem projektu jest:
                                                                 Promowanie idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych jako sposób na życie w Gminie Rawicz

                                                                 W ramach projektu zaplanowano m.in.:
                                                                 - blok szkoleniowy z zakresu wolontariatu,
                                                                 - międzypokoleniowe ognisko integracyjne,
                                                                 - wyjazd do Pleszewa na Ogólnopolski Bieg Wolontariuszy,
                                                                 - wizyta Studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

                                                                 Czas realizacji projektu: od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.

                                                                 Kontakt: 65 546 64 95, email: cw.ops@rawicz.pl

                                                                 ZAPRASZAMY – REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!


                                                                 Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

                                                                 2015-06-03

                                                                 W październiku 2014r. Gmina Rawicz złożyła wniosek w V edycji konkursu „ Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy, w obszarach edukacji, rynku pracy, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także inspirowanie samorządów do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego. Gmina Rawicz została zakwalifikowana do II etapu konkursu. W ramach wyróżnienia gmina Rawicz otrzymała nagrodę w postaci audycji telewizyjnej redagowanej przez TVP S.A. Oddział w Poznaniu, a zgłoszona „dobra praktyka” została poddana wizytacji terenowej zespołu powołanego przez Kapitułę Konkursu. W dniu 27 marca 2015r. Kapituła Konkursu dokonała wizytacji zgłoszonej dobrej praktyki. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z „dobrymi praktykami” na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy – zgłoszony projekt animacyjny „Tacy Sami”, „Kreatywni Ludzie Kreatywny Świat”, a także oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych.
                                                                 22 maja 2015 w siedzibie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej odbyła się uroczysta Gala Laureatów V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Gminę Rawicz reprezentowali: Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz, Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jarosław Hanak uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy.

                                                                 Gmina Rawicz otrzymała wyróżnienie dyplom i statuetkę jak również zobowiązanie Politechniki Poznańskiej do nawiązania współpracy w zakresie analizy możliwości dostosowania budynku urzędu miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                                                                 EMISJA GALI: TVP Poznań 30.05.2015 r. godz.: 20:20

                                                                 powtórka: 06.06.2015 r. godz.: 20:00

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla NiepełnosprawnychWyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla NiepełnosprawnychWyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla NiepełnosprawnychWyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla NiepełnosprawnychWyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (29 fot.)...


                                                                  Baza podmiotów ekonomii społecznej

                                                                  2015-05-06

                                                                  Dołączone pliki:


                                                                  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

                                                                  2015-05-06

                                                                  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Rawicz na lata 2014 - 2020

                                                                  Dołączone pliki:


                                                                  Wolontariat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

                                                                  2015-04-22

                                                                  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie MGOPS w Rawiczu. Spotkanie poprowadzą specjalistki Centrum PISOP w Lesznie. Podczas spotkania uczestnikom zostaną przybliżone kwestie wolontariatu wynikające z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie m.in. jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem. Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie prowadzenia Centrum Wolontariatu m.in. w Kościanie. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad wizją , misją i działaniami Centrum Wolontariatu w Rawiczu. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres mailowy weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 24 kwietnia br. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                  Dołączone pliki:


                                                                  Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

                                                                  2015-04-10

                                                                  27 marca 2015r. gościliśmy Kapitułę V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z „dobrymi praktykami” na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu oraz oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych. Relacja z wizytacji w najbliższą sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 19.15 na antenie TVP Poznań.

                                                                  Dołączona galeria:

                                                                  Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

                                                                   Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara

                                                                   2015-03-18

                                                                   Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:
                                                                   • młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
                                                                   • grupy nieformalne i samopomocowe – min. 3 osoby pełnoletnie.
                                                                   Oferenci mogą pozyskiwać środki na:
                                                                   • inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.
                                                                   Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.
                                                                   • rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

                                                                   Więcej informacji w załączeniu.

                                                                   Dołączone pliki:


                                                                   Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                                                                   2015-03-12

                                                                   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 6.04.2015 roku.. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

                                                                   Dołączone pliki:


                                                                   Szkolenie pt.: „Powstawanie i funkcjonowanie Rad Działalności Pożytku Publicznego w kontekście Standardów RDPP”

                                                                   2015-02-26

                                                                   Centrum PISOP - Partner w Projekcie „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym powstawania oraz funkcjonowania Rad – w kontekście opracowanych niedawno Standardów odwołujących się do tego właśnie organu.
                                                                   Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Rawickiego oraz Radnych.
                                                                   Miejsce: Sala konferencyjna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4
                                                                   Data: 06.03.2015, godz. 10.00 – 14.00.
                                                                   Trenerka: Ewa Gałka, prezeska Centrum PISOP oraz Poznańskiej RDPP.

                                                                   Bezpośrednio po szkoleniu (w godz. 14 - 16) zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (forma warsztatowa) na temat mikrodotacji, które zostanie przeprowadzone przez doradczynię Centrum PISOP.

                                                                   Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 03.03.2015 r. do godz.12.00. Szczegóły w załącznikach.

                                                                   Dołączone pliki:


                                                                   KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 23.02.2015 do 28.02.2015r.

                                                                   2015-02-20

                                                                   W dniach od 23 lutego do 28 lutego br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
                                                                   Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
                                                                   ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037,
                                                                   w dniach od 23 do 27 lutego 2015r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
                                                                   Dyżury będą pełnić: policjanci, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi/psycholog, pracownicy socjalni

                                                                   Dołączone pliki:


                                                                   Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka

                                                                   2015-02-18

                                                                   W dniu 30.01.2015 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zorganizował bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci oraz rodzice. W ramach organizowanego balu pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Rawiczu zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Dzięki wolontariuszkom "Dziewczyny z drużyny" można było skorzystać z możliwości pomalowania twarzy. Dzieci uczestniczyły w konkursach z nagrodami, które przygotowali pracownicy socjalni oraz tańczyli w rytm muzyki zespołu "Amigos". Dzieci otrzymały przy wejściu na salę drobny upominek a w trakcie balu słodki poczęstunek. Po zakończeniu zabawy dzieci otrzymały prezent w postaci zabawki. Serdeczne podziękowania należą się w szczególności sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie baliku: Piekarni Michalczak z Rawicza, Pani Annie Skupin z Cukierni "Anna" w Rawiczu, Panu Jarosławowi Pawlak ze Sklepu Spożywczo Cukierniczego "Lena" w Rawiczu, Firmie Saba sp.j. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD z Rawicza, Panu Konradowi Kapała z Hurtowni Kolorowe ABC w Rawiczu, Bankowi Żywności z Rawicza, Pani Ewie Łukowiak z Salonu Fryzjerskiego "Ewa" w Rawiczu, Państwu Bogusławie i Pawłowi Jankowiak ze Sklepu Odzieżowego Big Star w Rawiczu, Firmie Dawidex ze Żmigrodu, Zespołowi muzycznemu "Amigos" z Rawicza. Pomoc okazali także pracownicy Domu Kultury w Rawiczu. Impreza organizowana została przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach Projektu socjalnego „NIE JESTEM SAM”

                                                                   Dołączona galeria:

                                                                   Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem OśrodkaBal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem OśrodkaBal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem OśrodkaBal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem OśrodkaBal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka

                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...


                                                                    Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej

                                                                    2015-01-21

                                                                    Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Treść Ogłoszenia do pobrania w załączniku.

                                                                    Dołączone pliki:


                                                                    Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

                                                                    2015-01-07

                                                                    Informujemy, że z dn. 01.01.2015 obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywa się:
                                                                    - w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00
                                                                    - od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00


                                                                    APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

                                                                    2014-12-24

                                                                    W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
                                                                    - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
                                                                    - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
                                                                    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.


                                                                    Ważne - Gminna Karta Dużej Rodziny

                                                                    2014-12-23

                                                                    Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, biuro nr 103) w godzinach urzędowania.

                                                                    Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103).


                                                                    Betlejemskie światło Pokoju „Pokój jest w nas”

                                                                    2014-12-23

                                                                    Harcerze Hufca ZHP w Rawiczu przynieśli do Ośrodka Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień oraz życzenia przekazano na ręce Dyrektora Pani Władysławy Czajkowskiej.
                                                                    „Niech Światło przypomina nam wszystkim, że pokój naziemni zaczyna się w nas samych”

                                                                    Dołączona galeria:

                                                                    Betlejemskie światło Pokoju „Pokój jest w nas”Betlejemskie światło Pokoju „Pokój jest w nas”Betlejemskie światło Pokoju „Pokój jest w nas”

                                                                     Konwój Muszkieterów

                                                                     2014-12-19

                                                                     W dniu 18 grudnia 2014r. Właściciele sklepów Intermarché Pan Andrzej Kuźbicki i Bricomarché Pan Adam Kowalski przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na wsparcie działań statutowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. W tym roku pomocą zostaną objęte w szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci. Przekazane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz leki rehabilitację dzieci. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

                                                                     Więcej informacji o Konwoju Muszkieterów na stronie www.muszkieterowie.pl

                                                                     Dołączona galeria:

                                                                     Konwój MuszkieterówKonwój MuszkieterówKonwój MuszkieterówKonwój MuszkieterówKonwój Muszkieterów

                                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                      DZIECI DZIECIOM !

                                                                      2014-12-18

                                                                      Jak co roku dzieci z przedszkola im. Krasnala Chałabały w Rawiczu przekazały zabawki i odzież dla dzieci z najuboższych rodzin. Dary z Przedszkola zostaną przekazane dzieciom podczas baliku noworocznego organizowanego przez pracowników MGOPS.

                                                                      SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, jednocześnie życzymy spokojnych Świąt przeżytych w rodzinnej atmosferze.


                                                                      VI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
                                                                      i podsumowanie II Edycji konkursu plastycznego „Tacy sami”

                                                                      2014-12-04

                                                                      "Dzisiaj i każdego dnia przełamujemy bariery, otwieramy kolejne drzwi" to hasło przyświecające obchodom VI Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniu 3 grudnia 2014r. w Domu Kultury w Rawiczu.
                                                                      Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Gminy Rawicz P. Tadeusz Pawłowski, Dom Kultury w Rawiczu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.
                                                                      W uroczystości wzięło udział około 300 osób (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

                                                                      Dołączona galeria:

                                                                      VI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHVI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHVI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHVI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHVI GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...

                                                                      Dołączone pliki:


                                                                      Wszystko co dobre, wcale nie musi kończyć się…

                                                                      2014-11-28

                                                                      Wczoraj tj. 27.11.2014 w czwartek, odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt Aktywny-Pozytywny.
                                                                      W spotkaniu udział wzięły dzieci i ich rodzice, P. Władysława Czajkowska dyrektor MGOPS w Rawiczu, wychowawcy oraz wolontariuszki wspomagające projekt. Przy soku, wodzie oraz ciasteczkach odbyły się rozmowy na temat przebiegu projektu: warsztatach edukacyjnych, wyjściach na basen, do kina i do muzeum itp. Rodzice bardzo wysoko ocenili spotkania edukacyjne kocham i wychowuje, które prowadzone były przez psychologa. Punktem kulminacyjnym było podziękowanie dzieci swoim rodzicom za trud wychowania i wręczenie przez dzieci swoim mamom stosownego apelu dziecka, z kolei mamy miały przygotowane listy dla swoich dzieci. Jedna z mam odczytała swój list na forum grupy. Dostarczyła nam tym samym dużo wzruszeń i emocji…. Radosną niespodzianką było wręczenie dzieciom pięknych teczek prezentowych, (wypełnionych materiałami plastycznymi), które wręczała P. Władysława Czajkowska dyrektor MGOPS w Rawiczu. Aplauz dzieci wywołało również niespodziewane dostarczenie pysznej pizzy, na spotkanie podsumowujące projekt Aktywny- Pozytywny. Reasumując projekt zakończył się aktywnie i bardzo, bardzo pozytywnie.

                                                                      Jednak to co bardzo ważne zgodnie z założeniami projektu, praca na rzecz dzieci
                                                                      z Gminy Rawicz będzie realizowana dalej poprzez utworzenie i działalność

                                                                      PUNKTU BEZPŁATNYCH KOREPETYCJI

                                                                      Serdecznie zapraszamy dzieci z Gminy Rawicz


                                                                      Zakończenie zajęć

                                                                      2014-11-27

                                                                      Zakończyły się zajęcia usprawniające dla seniorów w Zawadach i Zielonej Wsi. Na zakończenie uczestnicy spotkali się przy kawie i ciastku. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Przewodnicząca Stowarzyszenia Chazacy wraz z instruktorem warsztatów wręczyły uczestnikom okolicznościowe dyplomy.

                                                                      Dołączona galeria:

                                                                      Zakończenie zajęćZakończenie zajęćZakończenie zajęćZakończenie zajęćZakończenie zajęć

                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                                                                       21 LISTOPADA – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

                                                                       2014-11-21

                                                                       Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom socjalnym, osobom na co dzień związanym z pomocą społeczną najserdeczniejsze wyrazy uznania i podziękowania za trud i codzienną pracę na rzecz osób wymagających wsparcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych.

                                                                       Dyrektor
                                                                       Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       w Rawiczu
                                                                       Władysława Czajkowska


                                                                       Zaproszenie na obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                       2014-11-20

                                                                       Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość obchodów
                                                                       VI GMINNEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Spotkanie odbędzie się w środę 3 grudnia 2014r., o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                                       Dołączona galeria:

                                                                       Plakat

                                                                        II edycja konkursu plastycznego pn. "Tacy sami"

                                                                        2014-11-19

                                                                        Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu plastycznego pn. "Tacy sami" - niepełnosprawność widziana oczami dzieci i młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Rawicz.
                                                                        Ideą konkursu jest stworzenie okazji do: akcentowania obecności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozmowy o ich specyficznych potrzebach oraz propagowania pozytywnego wizerunku.
                                                                        Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas obchodów VI Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia godz. 16.00, w Domu Kultury w Rawiczu (sala widowiskowa).
                                                                        Więcej szczegółów w regulaminie konkursu (załącznik nr 1).

                                                                        Dołączone pliki:


                                                                        Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”

                                                                        2014-11-14

                                                                        12 listopada 2014r w Sali Rancho w Zielonej Wsi odbyło się spotkanie międzypokoleniowe pn.„My dla seniorów”. Zorganizowane zostało w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku” dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich zgromadzonych przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Chazacy. Życzenia seniorom złożyli: Burmistrz Gminy Rawicz, Starosta Powiatu rawickiego, Dyrektor MGOPS w Rawiczu. W części artystycznej wystąpiły; Przedszkolaki „Biedroneczki” z Ugody, Grupa Taneczna „Golden Dance”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi, kapela dudziarska zespołu folklorystycznego „Wisieloki”, zespół taneczny „Wisieloki”, Czirliderki ze Szkoły Podstawowej W Zielonej Wsi i poeta Pan Gabriel Roszak. Impreza prowadzona była przez Dyrektora Domu Kultury w Rawiczu Pana Andrzeja Walusa, który obecnych na sali seniorów zaprosił na darmowy seans w kinie Promień w Rawiczu w dniu 22.11.br. Najstarszy senior i seniorka na sali otrzymali bukiet kwiatów. Seniorzy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania i zabawy.

                                                                        Dołączona galeria:

                                                                        Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”Spotkanie międzypokoleniowe pn. „My dla seniorów”

                                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (56 fot.)...


                                                                         Spotkanie kulinarne

                                                                         2014-11-05

                                                                         4 listopada 2014r odbyło się ostatnie spotkanie kulinarne. Uczestniczki przygotowały słodki poczęstunek: deser tiramisu, upiekły babeczki i kruche ciastka. Po wspólnej degustacji która przebiegała w miłej atmosferze przewodnicząca Stowarzyszenia Chazacy wraz z instruktorem warsztatów wręczyły uczestniczkom okolicznościowe dyplomy.

                                                                         Dołączona galeria:

                                                                         Spotkanie kulinarneSpotkanie kulinarneSpotkanie kulinarneSpotkanie kulinarneSpotkanie kulinarne

                                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                                          Konkurs Wolontariat na medal 2014!

                                                                          2014-10-30

                                                                          Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP ogłosił Konkurs "Wolontariat na medal 2014!". W ramach Konkursu poszukujemy lokalnych działań wolontarystycznych, w których organizację zaangażowane są dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. W załączeniu informacja o Konkursie, Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

                                                                          Dołączone pliki:


                                                                          Zaproszenia

                                                                          2014-10-27

                                                                          W dniu 26 października 2014r. grupa wolontariuszy Złote Łapska i zespół projektowy spotkał się w Sali Wiejskiej w Zawadach w celu wykonania zaproszeń na Dzień Seniora organizowanego w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .Wolontariusze osobiście dostarczą seniorom zaproszenia.

                                                                          Dołączona galeria:

                                                                          ZaproszeniaZaproszeniaZaproszeniaZaproszeniaZaproszenia

                                                                           XIII GMINNY DZIEŃ SENIORA

                                                                           2014-10-24

                                                                           Dn. 30 października o godz. 16.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu, odbędzie się XIII GMINNY DZIEŃ SENIORA. Więcej informacji w załączonym plakacie.

                                                                           Dołączone pliki:


                                                                           Warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

                                                                           2014-10-24

                                                                           Szanowni Państwo, w dniu 31 października o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbędzie się warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nasi eksperci poruszą zagadnienia związane ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, a także tworzeniem Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugi blok tematyczny poświęcony zostanie stricte źródłom finansowania organizacji pozarządowych. Zgłoszenia udziału w warsztacie doradczym należy przesyłać najpóźniej do dnia 28 października br. mailowo na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr 65/520 78 86. Warsztat organizuje Centrum PISOP w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztat doradczy jest bezpłatny.


                                                                           My dla Seniorów

                                                                           2014-10-20

                                                                           12 listopada 2014r. w Sali Rancho w Zielonej Wsi odbędzie się 5 Dzień Seniora pt. „ My dla Seniorów” w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku”


                                                                           Zawody pływackie dla osób niepełnosprawnych

                                                                           2014-10-16

                                                                           W dniu 14.10.2014r., na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu odbyły się Zawody pływackie dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w stowarzyszeniach z terenu gminy Rawicz oraz uczestników ośrodków wsparcia z powiatu rawickiego. Inicjatywa była kontynuacją cyklu animacyjnego „Tacy sami”, realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu w partnerstwie ze stowarzyszeniami „Pomocna dłoń” i „Z nadzieją w przyszłość”, w okresie styczeń – grudzień 2014r. Do pomocy włączyli się wolontariusze z I LO w Rawiczu.
                                                                           Celem imprezy była promocja ochrony zdrowia psychicznego, popularyzacja pływania jako formy rekreacji, aktywna integracja, wymiana doświadczeń i integracja środowisk, obejmujących wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie do aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez różnorodne formy oddziaływań.
                                                                           W zawodach rywalizowało 5 drużyn (DPS Pakówka, DPS Osiek, 2 drużyny stowarzyszenie "Pomocna Dłoń", ŚDS Rawicz) łącznie 24 zawodników w 3 konkurencjach: sztafeta, pływanie indywidualne stylem klasycznym i dowolnym.
                                                                           Zwyciężyła drużyna z DPS w Pakówce, zajmując I miejsce w sztafecie.

                                                                           Dołączona galeria:

                                                                           Zawody pływackie dla osób niepełnosprawnychZawody pływackie dla osób niepełnosprawnychZawody pływackie dla osób niepełnosprawnychZawody pływackie dla osób niepełnosprawnychZawody pływackie dla osób niepełnosprawnych

                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (27 fot.)...


                                                                            Chazacki Turniej Wsi

                                                                            2014-10-15

                                                                            W dniu 28 września 2014r. w Zawadach odbył się Chazacki Turniej Wsi. Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku” dofinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Gminy Rawicz, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Kultury. Środki na ten cel w ramach mikrodotacji z FIO Wielkopolska Wiara pozyskała grupa nieformalna: Karolina Sznycer, Krystyna Jankowiak i Walentyna Chudak, przy ogromnym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Pani Urszuli Pernak. Patronem grupy nieformalnej jest Stowarzyszenie „Chazacy”. Działania projektowe podzielone są na 3 etapy:
                                                                            1. organizacja Chazackiego Turnieju Wsi
                                                                            2. cykliczne zajęcia usprawniające ruchowo dla Seniorów oraz spotkania kulinarne
                                                                            3. spotkanie integracyjne dla Seniorów
                                                                            Chazacki Turniej Wsi odbył się po raz piąty. Nagrodą był puchar przechodni oraz drobne upominki. Nie zabrakło słodyczy dla dzieci. W programie artystycznym wystąpili m.in. dzieci z Przedszkola w Ugodzie, Zosia Matyla z Rawicza, grupa taneczna z Zielonej Wsi oraz Chojna oraz Panie 55+ - mieszkanki Chazów. „Dziewczyny z drużyny” z Łaszczyna malowały twarze najmłodszym uczestnikom festynu. Imprezę prowadził Andrzej Walus i Krzysztof Skrzypczak. Rywalizację pomiędzy sołectwami chazackimi rozpoczęto tańcem. Następnie mieszkańcy zmierzyli się w takich konkurencjach jak: slalom rowerem, slalom z piłką, składanka rodzinna, gąsienica, wiązanie krawatów. Ostatecznie zwyciężyli mieszkańcy Łąkty, otrzymując puchar przechodni, II miejsce Zielona Wieś, III miejsce Ugoda, IV miejsce Zawady, V miejsce Wydawy, VI miejsce Sikorzyn/Stwolno. Mieszkańcy upiekli pyszne ciasto. Impreza przebiegała w rodzinnej atmosferze.

                                                                            Dołączona galeria:

                                                                            Chazacki Turniej WsiChazacki Turniej WsiChazacki Turniej WsiChazacki Turniej WsiChazacki Turniej Wsi

                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (73 fot.)...


                                                                             Spotkania kulinarne

                                                                             2014-10-10

                                                                             W ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od 7 października 2014 trwają w Sali Wiejskiej w Zawadach spotkania kulinarne dla 20 osobowej grupy kobiet w wieku 55+. Zajęcia prowadzone są przez instruktora. Celem proponowanych zajęć w ramach projektu jest zwiększenie aktywizacji 20 kobiet w wieku 55+ i pielęgnowanie tradycji kulinarnych. Uczestniczki pod okiem instruktora przygotowują potrawy min. takie jak: zupa z dyni, ślimaczki z ciasta francuskiego, lazanie, sushi, sałatki, desery i td. Istotnym jest fakt, iż uczestniczki tematy kolejnych zajęć ustalają samodzielnie, a ich przebieg uzależniony jest od ich pomysłowości.

                                                                             Dołączona galeria:

                                                                             Spotkania kulinarne Spotkania kulinarne Spotkania kulinarne Spotkania kulinarne Spotkania kulinarne 

                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                                                              Zajęcia kulinarne dla osób 55+

                                                                              2014-10-01

                                                                              7 października 2014r. w Sali Wiejskiej w Zawadach rozpoczną się zajęcia kulinarne dla osób 55+ realizowane w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku”


                                                                              Projekt AKTYWNY- POZYTYWNY - rekrutacja

                                                                              2014-09-22

                                                                              Zapraszamy rodziców z terenu Gminy Rawicz do zgłaszania swoich dzieci, do wzięcia udziału w projekcie: AKTYWNY- POZYTYWNY. Celem projektu jest:
                                                                              ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA 15 DZIECI Z GMINY RAWICZ

                                                                              W ramach projektu m.in.:
                                                                              - ognisko, - warsztaty edukacyjne
                                                                              - zajęcia sportowo – rekreacyjne (basen, kino itp.)
                                                                              - spotkania z kulturą regionu itp.
                                                                              Czas realizacji projektu:: od 15.09.2014 do 30.11.2014
                                                                              Po zakończeniu realizacji projektu zostanie utworzony: PUNKT BEZPŁATNYCH KOREPETYCJI.
                                                                              Kontakt: 65 546 70 42, 535 519 905

                                                                              ZAPRASZAMY – REKRUTACJA DZIECI TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!!

                                                                              Dołączone pliki:


                                                                              Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+

                                                                              2014-09-22

                                                                              Od dnia 18 września 2014r. w Sali Wiejskiej w Zielonej Wsi i Zawadach odbywają są cykliczne zajęcia usprawniające dla 30 osób w wieku 55+, prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach mikrodotacji – Centrum PISOP „ Wielkopolska Wiara”. Celem proponowanych zajęć jest zwiększenie aktywności ruchowej i zagospodarowanie czasu wolnego osób 55+. Zajęcia rekreacyjne pozytywnie wpływają na samopoczucie seniorów, a tym samym ich aktywność i integrację.

                                                                              Dołączona galeria:

                                                                              Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+

                                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                                                               IMPREZA INTEGRACYJNA

                                                                               2014-09-19

                                                                               W dn. 28 września 2014 (niedziela) o godz.14:00 w miejscowości ZAWADY odbędzie się impreza integracyjna p.n. "CHAZACKI TURNIEJ WSI". Więcej informacji na załączonym plakacie.

                                                                               Dołączone pliki:


                                                                               Impreza integracyjna SĄSIEDZKA PYRA

                                                                               2014-09-16

                                                                               W dn. 20 września 2014r. o godz. 15:30 w Żołędnicy, odbędzie się Impreza integracyjna p.n. SĄSIEDZKA PYRA. Do pobrania plakat imprezy (w załączeniu).

                                                                               Dołączone pliki:


                                                                               Zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+

                                                                               2014-09-15

                                                                               18 września 2014r. w Sali Wiejskiej w Zielonej Wsi i Zawadach rozpoczną się zajęcia usprawniające dla osób w wieku 55+ realizowane w ramach projektu pn. „Integracja po Chazacku”


                                                                               Wnioski o fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny

                                                                               2014-09-04

                                                                               Informujemy, iż wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 sierpnia 2014r.

                                                                               Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 września 2014r.

                                                                               Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie tylko od poniedziałku do środy:
                                                                               w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00
                                                                               we wtorki w godzinach 7:00 – 15:00
                                                                               w środę w godzinach 7:00 – 18:00


                                                                               W czwartki i piątki obsługi klienta nie będzie.


                                                                               Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

                                                                               2014-09-03

                                                                               Dnia 6 września na rawickim Rynku w godz. 10:00 - 14:00 odbędą się Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości.
                                                                               Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, budowanie partnerstwa lokalnego mającego na celu rozwój wspólnoty lokalnej, tworzenie podstaw rozwoju gospodarki bardziej uspołecznionej.
                                                                               Imprezą towarzyszącą o godz. 12:00 będzie Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
                                                                               Dzień wcześniej tj. 5 września br. o godzinie 10:00 w kinie "Promień" w Sierakowie k. Rawicza odbędzie się konferencja pod honorowym patronatem Pani Poseł Krystyny Łybackiej, Deputowanej do Parlamentu Europejskiego pn. "STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE RAWICZ". Konferencję poprzedzi sesja warsztatowa dla organizacji pozarządowych.

                                                                               Program konferencji oraz szczegóły dotyczące Targów Ekonomii Społecznej i Narodowego Czytania w załączeniu.

                                                                               Dołączona galeria:

                                                                               TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCITARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

                                                                                Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

                                                                                2014-08-19

                                                                                Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie co roku jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu i prowadzony przez certyfikowanych trenerów wg „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi". Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc jest:
                                                                                - zaprzestanie stosowania przemocy poprzez edukację,
                                                                                - wdrożenie konstruktywnych sposobów działania, odpowiedzialności za popełnione czyny,
                                                                                - nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób
                                                                                akceptowany społecznie,
                                                                                - nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej i wyrażania uczuć,
                                                                                - radzenie sobie z gniewem, złością.
                                                                                Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia odbywają się w formie warsztatowej oraz indywidualnej. Czas trwania programu to 60 godzin zajęć warsztatowych, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach po południowych. Na lepsze zmień, życie swoje i swoich bliskich.
                                                                                ZGŁOŚ SIĘ DO: POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU
                                                                                ul. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz – Tel. 65 546-43-33

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Szkolenie

                                                                                2014-08-05

                                                                                Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie pn. „ABC tworzenia projektu”, organizowane w ramach projektu „LOWES- Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Centrum PISOP jest operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego prowadzi projekt „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”. W jego ramach będziemy m.in. udzielać wsparcia w wysokości maksymalnie 5 000 zł na realizację projektów. Szkolenie odbędzie się w dniu: 12 sierpnia 2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a. Podczas szkolenia omówione zostaną takie elementy, jak:
                                                                                • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
                                                                                • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
                                                                                • charakterystyka grupy docelowej,
                                                                                • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
                                                                                • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
                                                                                • zasady konstruowania budżetu projektu.
                                                                                Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na dołączonym formularzu) do 8 sierpnia mailem na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 065/ 520 78 86. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE!

                                                                                2014-07-30

                                                                                Już wkrótce br. Centrum PISOP ogłosi konkurs na mikrodotacje ramach projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa.

                                                                                Jeśli działasz w:
                                                                                • młodej organizacji pozarządowej, wpisanej do KRS najwcześniej 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem do 25 tys. zł,
                                                                                • grupie nieformalnej, składającej się z minimum 3 osób,
                                                                                • grupie samopomocowej,
                                                                                możesz zdobyć nawet do 5000 zł na realizację inicjatywy lub rozwój swojej organizacji. Dowiedz się więcej: LESZNO, 4 sierpnia, godz. 11.00 - Biblioteka Uczelniana PWSZ. Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: mateusz.grzeczuk@pisop.org.pl do 03.08.2014.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

                                                                                2014-07-25

                                                                                Informujemy, że w fundacji ''Eco Textil od Was dla Was'' ze Skarżyska-Kamiennej, można starać się o przyznanie trójkołowego roweru rehabilitacyjnego. Sprzęt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla niepełnosprawnych dzieci. Więcej informacji na stronie Fundacji: www.ecotextil.pl

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

                                                                                2014-07-25

                                                                                W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2014 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku - pok. 201, w godzinach: 7:00 – 15:00.


                                                                                Wnioski o fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny

                                                                                2014-07-14

                                                                                Informujemy, iż wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 sierpnia 2014r.

                                                                                Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 września 2014r.

                                                                                Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie tylko od poniedziałku do środy :
                                                                                w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00
                                                                                we wtorki w godzinach 7:00 – 15:00
                                                                                w środę w godzinach 7:00 – 18:00

                                                                                W czwartki i piątki obsługi klienta nie będzie.


                                                                                BIESIADA MIĘDZYPOKOLENIOWA

                                                                                2014-07-08

                                                                                PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RAWICZ zaprasza mieszkańców na BIESIADĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ w dn.: 12 lipca 2014r.; godz. 19.00 -22.00. Miejsce: Świetlica wiejska w Łaszczynie (teren rekreacyjny przy świetlicy)

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

                                                                                2014-07-01

                                                                                Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103) w godzinach pracy Ośrodka. O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Karta oferuje szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl
                                                                                Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (załącznik) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103). Czytaj całość w załączniku.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                'Każda nakrętka na wagę zdrowia"

                                                                                2014-06-16

                                                                                To akcja charytatywna, której celem jest zebranie funduszy dla niepełnosprawnej 9-letniej Oli Skotarek z Łąkty, z przeznaczeniem na przeprowadzenie operacji neurologicznej.

                                                                                Zbiórka nakrętek prowadzona będzie dwutorowo:
                                                                                1-przez wolontariuszy,
                                                                                2-można również dostarczać do MGOPS w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-14 - informacja w sekretariacie).

                                                                                Zbierane są zużyte plastiki, m.in.: zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie, zatyczki, korki, przykrywki, dekle, łyżeczki, miarki, opakowania po jajkach niespodziankach, kremach, szamponach, artykułach spożywczych oraz tubki i inne elementy plastikowe z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): PP, PE, LDPE, HDPE, uszkodzone zabawki, skrzynki np. po napojach.
                                                                                Zbierane rzeczy muszą być pozbawione metalowych elementów i innych zanieczyszczeń. Nie można wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do mycia szyb, które zawierają metalowe sprężynki.

                                                                                Zachęcamy do włączenia się do akcji i z góry dziękujemy za pomoc
                                                                                organizatorzy akcji MGOPS i ŚDS w Rawiczu oraz wolontariuszki "Dziewczyny
                                                                                z drużyny" z Łaszczyna.


                                                                                Charytatywny Partnerski Rajd Rowerowy i Pieszy

                                                                                2014-06-09

                                                                                Zapraszamy mieszkańców gminy Rawicz na Charytatywny Partnerski Rajd Rowerowy i Pieszy, który odbędzie się w w dniu 15.06.2014r. Start: boisko w Żylicach, godz. 13.00. Więcej informacji w załącznikach.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

                                                                                2014-06-04

                                                                                Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015". Program adresowany jest tylko dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku. Kandydat do stypendium powinien wypełnić wniosek online, dostępny na www.stypendia-pomostowe.pl do dnia 18 sierpnia 2014 roku, do godz. 16:00. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników należy dostarczyć do Oddziału ANR w Poznaniu, ul. Fredry 12. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 22 sierpnia 2014 roku. Odpowiedzi na pytania związane z Programem Stypendiów Pomostowych 2014/2015 udziela pani Sylwia Stawujak, pracownik Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, tel. 61 85 60 610. Szczegóły w załączniku.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Informacja o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

                                                                                2014-05-13

                                                                                Informuję, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

                                                                                Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r.

                                                                                Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.
                                                                                Czytaj całość w załączniku nr 1 (...)

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne z powiatu rawickiego!

                                                                                2014-04-28

                                                                                Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne z powiatu rawickiego! 12-13 maja 2014r. zapraszamy Was do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak zaplanować działalność naszej organizacji?”

                                                                                Chcecie rozwinąć działania swojej organizacji? Nie wiecie jak się do tego zabrać? A może macie problem ze stworzeniem harmonogramu, czy planu finansowego? Przyjdźcie na szkolenie i rozwiejcie Wasze wątpliwości!
                                                                                Dzwońcie: 65 520 78 86, Piszcie: anna.kaczmarek@pisop.org.pl. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Rawickiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a w godz. od 9:00 do 16:00. Oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej z powiatu Rawickiego.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                OFERTA PRACY - OTWARTE DNI REKRUTACYJNE Firmy Promedica24

                                                                                2014-03-31

                                                                                Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o spotkaniu z przedstawicielem Firmy Promedica24 skierowanym do mieszkańców powiatu rawickiego w celu zapoznania z ofertą pracy w/wym firmie. Firma Promedica24 jest polską firmą, która rekrutuje opiekunki nad osobami starszymi/chorymi w kraju i za granicą. Firma zapewnia opiekunom (kobietom i mężczyznom) legalną i bezpieczną formę współpracy, opłacony ZUS, pakiet dodatkowych ubezpieczeń, a także kursy językowe oraz szkolenia z zakresu opieki w ramach projektu Akademia Promedica24.

                                                                                Otwarte dni rekrutacyjne odbędą się
                                                                                w dniach 15 i 29 kwietnia 2014r. w godzinach od 8.00 do 15.00 osoby zainteresowane zapraszamy na otwarte dni rekrutacyjne
                                                                                Klub Pracy- Sala Informacji Zawodowej
                                                                                ul. Grota Roweckiego 9 E w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu


                                                                                Informacja - OFERTA PRACY

                                                                                2014-03-28

                                                                                Firma HEESUNG ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 1, Biskupice Podgórne poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik produkcyjny. Pracodawca zapewnia dojazd do pracy, gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę za wynagrodzeniem brutto 1680,00 zł + premia. Miejscem pracy jest siedziba fabryki zlokalizowanej w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce. Firma Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. oferuje umowę o pracę, możliwość awansu poziomego i pionowego oraz rozwój w międzynarodowym środowisku. Każdy pracownik może skorzystać z aktualnego pakietu socjalnego (m.in. "wczasów pod gruszą", świątecznych kart podarunkowych, dofinansowań do kolonii dla dzieci oraz zapomóg w ciężkich wypadkach losowych).

                                                                                Osoby zainteresowane zatrudnieniem w w/wym. firmie proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy z pośrednikami pracy do dnia 03.04.2014r. do godziny 14.30 w celu umówienia na spotkanie z pracodawcą.

                                                                                PUP w Rawiczu
                                                                                Centrum Aktywizacji Zawodowej


                                                                                Relacja z wizyty w Gminie Rawicz na antenie TVP Poznań w sobotę 22.03.2014 godz. 15:00

                                                                                2014-03-21

                                                                                Relacja z wizyty w Gminie Rawicz w ramach IV edycji konkursu "Wielkopolska Otwarta Dla Niepełnosprawnych" - na antenie TVP Poznań w sobotę 22.03.2014 godz. 15:00. Zapraszamy do obejrzenia audycji!


                                                                                Zapraszamy na „Drzwi Otwarte” Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie!

                                                                                2014-03-10

                                                                                Planujesz pozyskać środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, lecz nie wiesz od czego zacząć? Chciałbyś napisać projekt ale potrzebujesz fachowej pomocy przy wypełnieniu wniosku o dotacje? Odwiedź 13 marca Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP i weź udział w Drzwiach Otwartych Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie. Będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z pomocy Specjalistek ds. informacji. Na „Drzwi Otwarte Regionalnego Ośrodka EFS” zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu czy przedsiębiorców.
                                                                                Podczas wizyty w naszym Ośrodku będzie można:
                                                                                • zapoznać się z aktualną ofertą Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie,
                                                                                • otrzymać informacje na temat EFS,
                                                                                • zapoznać się z publikacjami oraz broszurami dotyczącymi EFS,
                                                                                • poznać przykłady dobrych praktyk – projektów zakwalifikowanych do wsparcia z EFS.

                                                                                W trakcie Drzwi Otwartych będzie możliwość umówienia się na spotkanie z Doradcą. Zapraszamy 13 marca, w godz. 10.00 – 14.00 do siedziby Regionalnego Ośrodku EFS w Lesznie (ul. PL. J. Metziga 26/6).

                                                                                W sprawie pytań dotyczących działalności naszego Ośrodka lub organizowanego Dnia Drzwi Otwartych prosimy o kontakt z Agnieszką Gałka, nfo_leszno@roEFS.pl; tel: (65) 520 40 95.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                                                                                2014-03-10

                                                                                Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

                                                                                Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.
                                                                                Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
                                                                                Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmowane są do dnia 28.03.2014 roku.
                                                                                Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

                                                                                Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

                                                                                Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                                                                Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                                                                KRS: 00000 14574
                                                                                Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
                                                                                www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                PLAKAT

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 24.02 do 01.03.2014r.

                                                                                2014-02-24

                                                                                W dniach od 24 lutego do 1 marca br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
                                                                                Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
                                                                                ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037,
                                                                                w dniach od 24 do 28 lutego 2014r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
                                                                                Dyżury będą pełnić: policjanci, psycholodzy, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracownicy socjalni


                                                                                Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej

                                                                                2014-02-10

                                                                                Nabór na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu - pełen etat. Treść Ogłoszenia do pobrania w załączniku.

                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                Wsparcie z Bricomarche i Intermarche

                                                                                2013-12-31

                                                                                W dniu 11 grudnia 2013r. Prezesi Firm P. Adam Kowalski z Bricomarche i P. Andrzej Kuźbicki z Intermarche przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na wsparcie działań statutowych Ośrodka. W tym roku pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne oraz rodziny mające na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci. Przekazane środki przeznaczono na rehabilitację dzieci oraz zakupiono m.in. sprzęt gospodarstwa domowego. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                Wsparcie z Bricomarche i IntermarcheWsparcie z Bricomarche i IntermarcheWsparcie z Bricomarche i IntermarcheWsparcie z Bricomarche i IntermarcheWsparcie z Bricomarche i Intermarche

                                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                                                 Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

                                                                                 2013-12-27

                                                                                 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wzór wniosku do dostępny w załączeniu.

                                                                                 Dołączone pliki:


                                                                                 PODZIĘKOWANIE!!!

                                                                                 2013-12-18

                                                                                 Składamy serdeczne podziękowania dzieciom i nauczycielom z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za przekazane podarunki w postaci zabawek oraz ubranek dla dzieci. To wspaniale wiedzieć, że możemy liczy na najmłodszych, którzy potrafią się dzielić z innymi. Dziękujemy za bezcenną pomoc i okazane serce.

                                                                                 Dyrekcja i pracownicy MGOPS

                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                 PODZIĘKOWANIE!!!PODZIĘKOWANIE!!!PODZIĘKOWANIE!!!PODZIĘKOWANIE!!!PODZIĘKOWANIE!!!

                                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                                  KOMUNIKAT! Zryczałtowany dodatek energetyczny

                                                                                  2013-12-09

                                                                                  Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
                                                                                  (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

                                                                                  Dołączone pliki:


                                                                                  V GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                                                  2013-12-05

                                                                                  Około 200 osób niepełnosprawnych skorzystało z zaproszenia Burmistrza Gminy Rawicz oraz Dyrektorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Kultury w Rawiczu i wzięło udział w obchodach V Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W większości byli to członkowie rawickich stowarzyszeń: Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej, ich Rodzin, Przyjaciół „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość”, Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka” ale także członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, słuchacze Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie Zespołu Szkół im. JP II w Rawiczu oraz uczestnicy ośrodków wsparcia: Dziennego Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowego Dom Samopomocy w Rawiczu. Gośćmi specjalnymi były przedszkolaki z oddziału integracyjnego Niepublicznego Przedszkola "tuptup" w Miejskiej Górce.
                                                                                  Z życzeniami przybyli proboszczowie rawickich parafii, przedstawiciele samorządu Gminy i Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sympatycy działań w obszarze pomocy społecznej. Wiele serdecznych słów skierowano zarówno do zebranych na sali osób niepełnosprawnych jak również ich opiekunów.
                                                                                  Podczas części artystycznej uczestników imprezy bawili: grupa taneczna „Nie do wiary” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, zespół wokalny „Zielone ogórki” z Zespołu Szkół im. JP II w Rawiczu, chór „Quo vadis” z Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu oraz Franek Garbaliński.
                                                                                  Tradycyjnie o wystrój sali i stołów zadbała kadra i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.
                                                                                  Nieocenioną pomoc w obsłudze spotkania okazali wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, którzy jednocześnie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza otrzymali życzenia i podziękowania od Dyrektora M-G OPS w Rawiczu p. Władysławy Czajkowskiej.
                                                                                  Na zakończenie imprezy konferansjer p. Tomasz Garbaliński zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej zabawy i śpiewu znanych piosenek biesiadnych oraz rozrywkowych.

                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                  V GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHV GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHV GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHV GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHV GMINNY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (24 fot.)...


                                                                                   Obchody Gminnego Dnia Seniora

                                                                                   2013-11-25

                                                                                   7 listopada 2013r. tradycyjnie obchodzono Gminny Dzień Seniora. Organizatorami był Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu. Było to już XII spotkanie, tym razem przebiegające pod hasłem "Jesień życia w przyjaźni". W uroczystości wzięło udział ok. 400 Seniorów z Gminy Rawicz. Życzenia Seniorom złożyli: Ksiądz Mateusz Drob - Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli, Starosta Rawicki Zygmunt Wolny, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Władysława Czajkowska Dyrektor MG OPS. W programie artystycznym wystąpili seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej wspólnie z uczennicami Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu – Zosią Matyla i Julką Zelek, Rawicki Klub Karate „Surem” oraz uczniowie Szkoły Muzycznej w Rawiczu. Seniorzy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania. W organizację uroczystości j chętnie włączyli się Wolontariusze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wraz z opiekunem Bożeną Michalik.

                                                                                   Dołączona galeria:

                                                                                   Obchody Gminnego Dnia SenioraObchody Gminnego Dnia SenioraObchody Gminnego Dnia SenioraObchody Gminnego Dnia SenioraObchody Gminnego Dnia Seniora

                                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (24 fot.)...


                                                                                    Zaproszenie na obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                                    2013-11-22

                                                                                    Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość obchodów V GMINNEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Spotkanie odbędzie się w czwartek – 5 grudnia 2013r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    Dzień Pracownika Socjalnego

                                                                                    2013-11-21


                                                                                    Szansa na dotację! Załóż Spółdzielnię Socjalną! PRZEDŁUŻONY TERMIN!

                                                                                    2013-11-15

                                                                                    Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz m.in. bezpłatne: • szkolenia, • doradztwo, • kursy zawodowe, • wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
                                                                                    Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych zostaje przedłużony do 29 listopada br. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 29.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (również w załączeniu). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.
                                                                                    Zapraszamy!!!

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    KOLEJNY NABÓR! Szansa na dotację! Załóż Spółdzielnię Socjalną!

                                                                                    2013-11-04

                                                                                    Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz m.in. bezpłatne: • szkolenia, • doradztwo, • kursy zawodowe, • wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
                                                                                    Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych trwa do 15 listopada br. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 15.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (również w załączeniu). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl. Zapraszamy!!!

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

                                                                                    2013-10-30

                                                                                    W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
                                                                                    - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
                                                                                    - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
                                                                                    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    XII GMINNY DZIEŃ SENIORA

                                                                                    2013-10-29

                                                                                    Urząd Miejski Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, serdecznie zapraszają wszystkich Seniorów na XII GMINNY DZIEŃ SENIORA "Jesień życia w przyjaźni" w dn. 7 listopada 2013, godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna

                                                                                    2013-10-14

                                                                                    Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Czy wiesz jakie możliwości daje spółdzielnia socjalna? To szansa na rozwój i stabilne miejsce pracy! Przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne i dowiedz się więcej na temat możliwości jakie oferuje Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla osób bezrobotnych, w tym m.in. bezpłatne:
                                                                                    - szkolenia,
                                                                                    - doradztwo,
                                                                                    - kursy zawodowe,
                                                                                    - wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
                                                                                    Szkolenie odbędzie się 29-30 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 14.00
                                                                                    w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Rekrutacja trwa do 28 października 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu wolsztyńskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Biuro Projektu – kontakt:
                                                                                    Centrum PISOP
                                                                                    Pl. J. Metziga 26/6
                                                                                    tel./fax: 65 520 78 86
                                                                                    Natalia Nowak: natalia.nowak@pisop.org.pl
                                                                                    www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    IMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIE

                                                                                    2013-10-11

                                                                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                    W dniu 6 października odbyła się impreza integracyjna pn. „Wiejskie tradycje i obyczaje Mickiewicz w Konarzewie tradycje i obyczaje” przy wsparciu Gminy Rawicz, Przedsiębiorcy Wiesława Chudego, Koła Łowieckiego Nr 13 DROP w Rawiczu. Imprezę zorganizowano w ramach projektu systemowego Twój wybór – Twoja szansa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Aktywności Lokalnej dla sołectw: Dąbrówki, Konarzewa, Iźbic, Łaszczyna, Żołędnicy i Żylic. Imprezę zorganizowano w ramach prowadzonych działań integrujących i aktywizujących mieszkańców wsi Gminy Rawicz. (...)Czytaj całość w załączniku nr 1.

                                                                                    Dołączona galeria:

                                                                                    IMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIEIMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIEIMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIEIMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIEIMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIE

                                                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (79 fot.)...

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    IMPREZA INTEGRACYJNA W KONARZEWIE

                                                                                    2013-09-27

                                                                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                    MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU W RAMACH PROJEKTU TWÓJ WYBÓR – TWOJA SZANSA ZAPRASZA NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ WIEJSKIE TRADYCJE MICKIEWICZ W KONARZEWIE – TRADYCJE I OBYCZAJE 06 PAŹDZIERNIKA 2013, GODZ. 15.00, PAŁAC W KONARZEWIE

                                                                                    Dołączone pliki:


                                                                                    Sąsiedzka pyra w Iźbicach

                                                                                    2013-09-25

                                                                                    Partnerzy Porozumienia lokalnego na rzecz rozwoju Gminy Rawicz w dniu 21 września 2013r. zorganizowali imprezę integracyjną w Iźbicach pn. „Sąsiedzka pyra”. Sołtysi oraz mieszkańcy wsi : Dąbrówki, Iźbic, Konarzewa, Łaszczyna, Żołędnicy, Żylic, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu po raz kolejny pokazali, iż wspólna rywalizacja i dobra zabawa doskonale integruje mieszkańców. Imprezę prowadził Krzysztof Skrzypczak, sędziowali; Robert Skotarek, Patryk Skotarek i Jacek Giera. W konkurencjach rywalizowali mieszkańcy 6 sołectw w takich konkurencjach jak: jedzenie kisielu na czas, obieranie ziemniaków, przeciąganie liny, bieg na nartach, przecinanie kłody drewna, wbijanie gwoździ na czas, bieg slalomem z 5 kg workiem ziemniaków. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Żylic, która otrzymała puchar przechodni. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki.
                                                                                    Wolontariuszki z Łaszczyna „Dziewczyny z drużyny” malowały twarze najmłodszym uczestnikom zabawy. Nie zabrakło pysznych potraw z pyry i domowych wypieków przygotowanych przez mieszkańców wsi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu oraz Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna. Chętni mogli też upiec kiełbasę przy ognisku . Impreza zakończyła się zabawa taneczną.

                                                                                    Dołączona galeria:

                                                                                    Sąsiedzka pyra w IźbicachSąsiedzka pyra w IźbicachSąsiedzka pyra w IźbicachSąsiedzka pyra w IźbicachSąsiedzka pyra w Iźbicach

                                                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (53 fot.)...


                                                                                     Impreza integracyjna w Izbicach

                                                                                     2013-09-18

                                                                                     Zapraszamy do Izbic na imprezę integracyjną, która odbędzie się 21 września 2013r. o godz. 14:00, miejsce: boisko w Izbicach. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji.

                                                                                     Dołączone pliki:


                                                                                     Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013

                                                                                     2013-08-23

                                                                                     Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w terminie od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

                                                                                     Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku - pok. 103 oraz pok. 104 w następujących godzinach:
                                                                                     Poniedziałek 8:00 – 16:00
                                                                                     Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00
                                                                                     Obsługa interesantów odbywa się tylko w dniach od poniedziałku do czwartku.

                                                                                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


                                                                                     Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna

                                                                                     2013-08-23

                                                                                     Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy?
                                                                                     Czy wiesz jakie możliwości daje spółdzielnia socjalna?
                                                                                     To szansa na rozwój i stabilne miejsce pracy!

                                                                                     Przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne i dowiedz się więcej na temat możliwości jakie oferuje Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla osób bezrobotnych, w tym m.in. bezpłatne: - szkolenia,- doradztwo,- kursy zawodowe,- wsparcie finansowe do 20 tys. zł! Szkolenie odbędzie się 24-25 września 2013 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. Rekrutacja trwa do 20 września 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

                                                                                     Biuro Projektu – kontakt:
                                                                                     Centrum PISOP
                                                                                     Pl. J. Metziga 26/6
                                                                                     tel./fax: 65 520 78 86
                                                                                     Natalia Nowak: natalia.nowak@pisop.org.pl
                                                                                     Alicja Marcinek: alicja.marcinek@pisop.org.pl
                                                                                     www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

                                                                                     Dołączone pliki:


                                                                                     Impreza integracyjna

                                                                                     2013-07-30

                                                                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                     W dniu 28 lipca 2013r. w miejscowości Zawady zorganizowano imprezę integracyjną pn. „Rodzinne Chazy” w ramach projektu systemowego Twój wybór - Twoja szansa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gospodarzami imprezy było Stwolno Sikorzyn; współgospodarzami: Zawady,Wydawy, Zielona Wieś, Łąkta , Ugoda. Impreza zorganizowana w ramach Programu Aktywności Lokalnej, którego celem jest integracja wszystkich mieszkańców i grup społecznych oraz aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz środowiska lokalnego. Gości i uczestników imprezy mieszkańcy powitali pokazem zaprzęgów konnych. Mając na względzie szeroko pojętą integrację i aktywizację mieszkańców w części artystycznej wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz 11 – letnia Zosia Matyla. Zabawy dla dzieci i rodziców z niespodziankami prowadził Robert Byrski. Rodziny zmierzyły się w konkurencjach: strach na wróble, ubijanie piany trzepaczką, wspinanie na słup, balonowy finał, rzuty do kosza, cięcie drzewa piłą ręczną, dojście do celu na czas z zawiązanymi oczami, konkurs niespodzianka dla sołtysów rzuty podkową do celu. Przypomnijmy, iż w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Pierwszy „Chazacki Turniej Wsi” odbył się w 2010 roku we wsi Zawady.: I miejsce zdobyli mieszkańcy wsi Sikorzyna i Stwolna, II miejsce zajęli mieszkańcy Zawad oraz III miejsce mieszkańcy Zielonej Wsi. W roku 2011podczas Turnieju wsi w Zielonej Wsi I miejsce Łąkta, II miejsce Zawady, III miejsce Zielona Wieś. W roku 2012 w Chazackich potyczkach wygrały: I - Zawady; II – Łąkta; II- Wydawy; IV- Sikorzyn/Stwolno; V – Ugoda; VI Zielona Wieś. W tym roku w rodzinnych zmaganiach kolejno zdobyli: I miejsce - Sikorzyn/Stwolno, II miejsce Zielona Wieś,III miejsce Łąkta, IV miejsce Wydawy, V miejsce Zawady,VI Ugoda. W trakcie trwania imprezy zapewniono BEZPŁATNIE kawę, kiełbasę z grilla, , napoje chłodzące. Mieszkańcy wszystkich sołectw chazackich upiekli przepyszne ciasta. Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnie, trampolina, malowanie twarzy, zabawy i konkursy z klaunem i postaciami bajkowymi. Imprezę wspierali chazaccy wolontariusze „Złote Łapska” oraz „Dziewczyny z drużyny” z Łaszczyna. Pomimo upału dopisała frekwencja, Świetna zabawa, rodzinne klimaty dzięki zaangażowaniu mieszkańców, sołtysów i członków Stowarzyszenia „Chazacy”.

                                                                                     Dołączona galeria:

                                                                                     Impreza integracyjna Impreza integracyjna Impreza integracyjna Impreza integracyjna Impreza integracyjna 

                                                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (127 fot.)...


                                                                                      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

                                                                                      2013-07-30

                                                                                      W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji (patrz menu: [Udzielane świadczenia]>>[Stypendia] p.5).


                                                                                      Zapraszamy na imprezę integracyjną

                                                                                      2013-07-15

                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na imprezę integracyjną "RODZINNE CHAZY" w dniu 28 lipca 2013r. w miejscowości ZAWADY (PLAC PRZY ŚWIETLICY). Rozpoczęcie imprezy o godz. 14:00.

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      Szansa na dotację - spółdzielnia socjalna - nabór wniosków do 28.06.2013r.

                                                                                      2013-06-17

                                                                                      Jesteś osobą bezrobotną? Nie możesz znaleźć zatrudnienia? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe (bezzwrotną dotację inwestycyjną) na założenie Spółdzielni. Trwa nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 28.06.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w załączeniu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl
                                                                                      Zapraszamy!!!

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      Sondaż internetowy z widzami serialu „Głęboka woda”

                                                                                      2013-06-05

                                                                                      Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


                                                                                      Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej - Rekrutacja trwa do 10 maja 2013 r.

                                                                                      2013-05-06

                                                                                      Jeśli jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne które odbędzie się 14-15 maja 2013 r. w godz. od 9.00 do 16.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a
                                                                                      Rekrutacja trwa do 10 maja 2013 r. (PRZEDŁUŻONY TERMIN !)
                                                                                      Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (KARTA ZGŁOSZENIOWA ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEJ PUBLIKACJI) oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS w których organizowane są szkolenia informacyjne lub złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem, mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

                                                                                      Biuro Projektu – kontakt:
                                                                                      Natalia Nowak
                                                                                      Centrum PISOP
                                                                                      Pl. J. Metziga 26/6
                                                                                      tel./fax: 65 520 78 86
                                                                                      e-mail: natalia.nowak@pisop.org.pl
                                                                                      www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne

                                                                                      2013-04-17

                                                                                      Jeśli jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 14-15 maja 2013 r. w godz. od 9.00 do 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu - ul. Grota Roweckiego 4a. Rekrutacja potrwa od 2 do 30 kwietnia 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS w których organizowane są szkolenia informacyjne lub złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem, mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
                                                                                      Biuro Projektu – kontakt: Natalia Nowak - Centrum PISOP, Pl. J. Metziga 26/6,
                                                                                      tel./fax: 65 520 78 86, e-mail: natalia.nowak@pisop.org.pl

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      Seminarium informacyjne

                                                                                      2013-04-17

                                                                                      Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP, M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zapraszają przedstawicieli: fundacji, stowarzyszeń, samorządu terytorialnego, szkół oraz przedsiębiorców do udziału w Seminarium informacyjnym.
                                                                                      TERMIN: 9 maja 2013 r. (tj. czwartek) w godz. od 10.00. do 12.30.
                                                                                      MIEJSCE: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a - Sala konferencyjna (II kondygnacja p. 208).

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

                                                                                      2013-04-17

                                                                                      15 lat minęło …

                                                                                      Pod takim hasłem obchodzono w dniu 10 kwietnia 2013r. 15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.
                                                                                      Z życzeniami przybyli Starosta Powiatu Rawickiego, Burmistrz Gminy Rawicz, Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, dyrektorzy i kierownicy instytucji współpracujących z ŚDS oraz przewodniczący organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli uczestnicy ŚDS wraz ze swoimi bliskimi.(...) czytaj całość w załączniku nr 1.

                                                                                      Dołączona galeria:

                                                                                      15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu15-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

                                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY

                                                                                      2013-03-13

                                                                                      Z okazji 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn.: „TACY SAMI” - niepełnosprawność widziana oczami dzieci i młodzieży.

                                                                                      Ideą konkursu jest stworzenie okazji do: akcentowania obecności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozmowy o ich specyficznych potrzebach oraz propagowania pozytywnego wizerunku.
                                                                                      Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu (załącznik nr 1).

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 25.02-02.03.2013r.

                                                                                      2013-02-22

                                                                                      W dniach od 25 lutego do 2 marca br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
                                                                                      Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037
                                                                                      w dniach 25,26,27,28 lutego oraz 1 marca 2013r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
                                                                                      Dyżury będą pełnić: policjanci, kuratorzy sądowi, psycholodzy, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracownicy socjalni

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      KOMUNIKAT! Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym - Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Organizacja Katolicka - Organizacja Pożytku Publicznego

                                                                                      2013-02-06

                                                                                      Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Pomoc jest skierowana do osób, które ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzony został fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponowany został wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków następuje kontakt z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są do dnia 28 lutego 2013 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
                                                                                      Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                                                                      Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                                                                      KRS: 00000 14574
                                                                                      Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
                                                                                      www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                      "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"

                                                                                      2013-01-14

                                                                                      Tegoroczny 21 finał WOŚP odbył się pod nazwą "Godność dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". Odpowiedź Seniorów DDPS była szybka - bierzemy w tym udział. Uczestnicy zajęć terapeutycznych bardzo aktywnie zaznaczyli swoją obecność w tym wyjątkowym dniu. Oczarowali rawicką publiczność swoim radosnym i wzruszającym występem pn."Świąteczny Występ Seniorów". Cała społeczność Domu zaangażowała się również w zajęcia rękodzielnicze, których efekty podziwiali rawiczanie i nagradzali symbolicznymi "drobniakami". Efekt końcowy był fantastyczny - Dzienny Dom Pomocy Społecznej przekazał na rzecz Orkiestry 613zł 87 gr. Za rok będziemy tu ponownie!!!!!!!!!!!!!


                                                                                      Rawiccy „Muszkieterowie” pamiętają

                                                                                      2012-12-24

                                                                                      Od wielu tal Fundacja Muszkieterów w ramach „Konwoju Muszkieterów” przekazuje środki pieniężne na wsparcie działań statutowych Ośrodka. Tak było w tym roku. P. Adam Kowalski z Bricomarche i P. Andrzej Kuźbicki z Intermarche przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na pomoc rodzinom niepełnym i wielodzietnym. Za przekazane środki zakupiono m.in. sprzęt gospodarstwa domowego. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

                                                                                      Dołączona galeria:

                                                                                      Rawiccy „Muszkieterowie” pamiętająRawiccy „Muszkieterowie” pamiętająRawiccy „Muszkieterowie” pamiętająRawiccy „Muszkieterowie” pamiętająRawiccy „Muszkieterowie” pamiętają

                                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                       APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ !!!

                                                                                       2012-12-24

                                                                                       Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. W związku z powyższym apeluję do Mieszkańców Gminy Rawicz, abyście nie byli obojętni wobec losu drugiego człowieka. Zwracam uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych . Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
                                                                                       Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                                                       ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, tel. (065) 545 40 37, (065) 546 10 04
                                                                                       W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z:
                                                                                       - Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00
                                                                                       - Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp z.o.o. tel. (065) 5462413
                                                                                       Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.


                                                                                       Obchody IV Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                                       2012-12-21

                                                                                       Dn. 14 grudnia 2012r. w Domu Kultury w Rawiczu odbyły się obchody IV Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Gminy Rawicz, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu. (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                       Obchody IV Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody IV Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody IV Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody IV Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody IV Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

                                                                                       Dołączone pliki:


                                                                                       Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ''No i co!'' z Łaszczyna

                                                                                       2012-12-21

                                                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                       Działania świetlicowe dla dorosłych, realizowane w Łaszczynie w ramach projektu systemowego MG OPS w Rawiczu „Twój wybór –Twoja szansa”, stały się inspiracją dla grupy uczestniczek. Dzięki nim w listopadzie br. 20 mieszkanek Łaszczyna postanowiło zjednoczyć siły we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju, integracji i aktywizacji kobiet oraz społeczności wiejskiej. Owocem rozmów było podjęcie decyzji o założeniu stowarzyszenia. (...) czytaj całość w załączniku nr 1

                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                       Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ''No i co!'' z ŁaszczynaStowarzyszenie Aktywnych Kobiet ''No i co!'' z ŁaszczynaStowarzyszenie Aktywnych Kobiet ''No i co!'' z Łaszczyna

                                                                                       Dołączone pliki:


                                                                                       WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

                                                                                       2012-12-18

                                                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                       7 grudnia 2012r. członkowie Kapituły Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zakwalifikowali do II etapu III edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” projekty z 10 gmin i powiatów. Wśród wyróżnionych znalazła się gmina Rawicz za projekt „Otwórzmy się na świat” (zrealizowany w okresie 01.10.2010r. do 30.09.2012r. przez zespół projektowy MG OPS w Rawiczu w składzie: Bożena Jóska, Edyta Naskręt, Jolanta Turek).
                                                                                       Celem głównym projektu był wzrost kompetencji, aktywizacji edukacyjnej i społecznej oraz integracji 24 dorosłych osób niepełnosprawnych, 14 kobiet i 10 mężczyzn z gminy Rawicz w województwie wielkopolskim, w okresie 24 miesięcy.
                                                                                       Kapituła zdecydowała, iż wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego otrzymają nagrody w postaci audycji telewizyjnych redagowanych przez TVP S.A. Oddział w Poznaniu,a zgłoszone przez nie „dobre praktyki” zostaną poddane wizytacji terenowej zespołu powołanego przez Kapitułę Konkursu. Pierwsze audycje telewizyjne do obejrzenia na antenie TVP już w grudniu.
                                                                                       III edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego ROPS „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”


                                                                                       IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

                                                                                       2012-11-30

                                                                                       Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość obchodów "IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych". Spotkanie odbędzie się w piątek – 14 grudnia 2012r. o godz. 11.00
                                                                                       w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                                                       Dołączone pliki:


                                                                                       XI Gminny Dzień Seniora

                                                                                       2012-11-13

                                                                                       Już tradycyjnie, jak co roku Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-Dzienny Dom Pomocy Społecznej był współorganizatorem Gminnego Dnia Seniora. Było to już XI spotkanie, tym razem przebiegające pod hasłem "Póki radość jest w nas". Życzenia wszystkim, bardzo licznie przybyłym gościom złożyli: Pani Władysława Czajkowska - Dyrektor M-G OPS, Pan Zygmunt Wolny - Starosta Rawicki, Pan Tadeusz Pawłowski - Burmistrz Gminy Rawicz i jednocześnie gospodarz uroczystości, Ksiądz Mateusz Drob - Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli. Z życzeniami dla osób starszych przybyli również: Ksiądz Józef Podemski - Proboszcz Parafii Farnej,Pani Elżbieta Marcinkowska - Zastępca Dyrektora M-G OPS,Pani Edyta Naskręt - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Grażyna Michalik - Opiekun Wolontariuszy z Medycznego Studium Zawodowego,Pan Maciej Osiński - Radny Powiatu Rawickiego, Pan Tomasz Organistka - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pani Urszula Zelek - Kierownik DDPS, która jednocześnie prowadziła całą imprezę. Pani Dyrektor Czajkowska przypomniała również gościom o trwającym "Roku Aktywności Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej"-podsumowała, organizowany wcześniej przez Ośrodek Marsz Aktywności Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej. Uroczystość przebiegała w niezwykle ciepłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowany program artystyczny dostarczył seniorom wiele radości i uśmiechu. Jako pierwsi na scenie pojawili się seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którzy wspólnie z uczennicami Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentowali się w piosence inaugurującej pt. "Póki radość jest w nas". Dalej na scenie pojawił się zespół Bolero z DDPS, dzieci z Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w dwóch odsłonach - jako "Małe Rawiczoki" oraz "Hałabałki", chór "Quo Vadis" z Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,grupa teatralna "Kolory życia" z DDPS, dzieci z Klubu Tańca Towarzyskiego "Spin". Uczestnicy Gminnego Dnia Seniora bardzo chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania oraz tańców. Oprócz dużego zaangażowania pracowników i seniorów DDPS oraz pracowników Domu Kultury w zorganizowanie tej pięknej uroczystości bardzo chętnie włączyli się Wolontariusze z Medycznego Studium Zawodowego. Spotkanie, poprzez nieustające od wielu lat zainteresowanie, pokazało jak ważny i wyczekiwany jest to dzień dla seniorów. Okazało się też wyśmienitą okazją do celebrowania święta osób starszych.

                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                       XI Gminny Dzień Seniora XI Gminny Dzień Seniora XI Gminny Dzień Seniora XI Gminny Dzień Seniora XI Gminny Dzień Seniora 

                                                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                                                                        Zaproszenie na XI Gminny Dzień Seniora

                                                                                        2012-11-02

                                                                                        Dołączone pliki:


                                                                                        Obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

                                                                                        2012-10-15

                                                                                        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej byli organizatorami niezwykle ważnego wydarzenia społecznego. 11 października odbył się "Marsz Aktywności Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej". Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było zaakcentowanie obecności osób starszych w naszym środowisku, które stanowią znaczną część społeczności. Istotą tego dnia było również kształtowanie solidarności międzypokoleniowej. Zaproszenie do wspólnej akcji przyjęły rawickie placówki oświatowe oraz organizacje i kluby działające na rzecz osób starszych. Do marszu dołączyły również władze miasta i powiatu. Organizatorzy podziękowali za tak entuzjastyczną odpowiedź i życzyli wszystkim zebranym, starszym i młodszym, aby tak jak dzisiaj, pamiętali o sobie każdego dnia.
                                                                                        Kolejnym etapem obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej był Panel Dyskusyjny pt.: "Faktyczna i realna aktywność seniora XXI wieku oraz jego rola w kształtowaniu solidarności międzypokoleniowej". Zaproszonych gości, w Sali Portretowej Rawickiego Ratusza przywitały organizatorki Pani Władysława Czajkowska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Urszula Zelek - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W zakresie tematu toczyła się interesująca dyskusja w kwestii problematyki starości, miejsca człowieka starszego w rodzinie, aktywności seniorów, współpracy na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży.
                                                                                        Do stołu dyskusyjnego zasiedli:
                                                                                        1. Pani Danuta Przybył – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
                                                                                        2. Pani Władysława Czajkowska – Dyrektor M-G OPS
                                                                                        3. Pai Urszula Zelek – Kierownik DDPS, moderator panelu
                                                                                        4. Pani Agnieszka Pierzchała – Psycholog, Psychoterapeuta
                                                                                        5. Ksiądz Jacek Konieczny
                                                                                        6. Pani Grażyna Michalik – Nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego oraz opiekun wolontariuszy
                                                                                        7. Pani Żaneta Gocek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
                                                                                        8. Pan Piotr Mosiek – Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie
                                                                                        9. Pan Andrzej Szyszko – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
                                                                                        10. Pani Małgorzata Lis – Dyrektor Przedszkola nr 3
                                                                                        11. Pani Jadwiga Walkowiak – Dyrektor Przedszkola nr 6
                                                                                        12. Pan Wincenty Figielek - Prezes Zarządu RUTW
                                                                                        13. Pani Bogdana Niemierko – Wiceprezes Zarządu RUTW
                                                                                        14. Pani Kazimiera Kociemba – Seniorka z Dziennego Domu Pomocy Społecznej
                                                                                        15. Pani Helena Domagała – Seniorka z klubu seniora Jesienny Liść
                                                                                        16. Pan Jakub Kupczyk – słuchacz Medycznego Studium Zawodowego
                                                                                        17. Pani Barbara Plewa - uczennica Zespołu Szkół nr 3

                                                                                        Wśród publiczności zasiedli dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych i jednostek pomocy społecznej, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele seniorów: z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Rawickiego Uniwersytetu III Wieku, Rawickiego Oddziału PZERiI, Klubu Seniora Jesienny Liść z Sarnowy oraz młodzież.
                                                                                        W przerwie spotkania goście mieli możliwość obejrzenia wystawy prac Uczestników DDPS oraz galerię zdjęć współpracy DDPS z przedszkolami i szkołami.
                                                                                        Organizatorzy pragną raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Marszu za obecność, wzajemne wsparcie i radość tego dnia.

                                                                                        Dołączona galeria:

                                                                                        Obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejObchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejObchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejObchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejObchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

                                                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                                                                         OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU

                                                                                         2012-10-10

                                                                                         Ogłoszenie o naborze do pobrania w załączniku nr 1.

                                                                                         Dołączone pliki:


                                                                                         PIKNIK COUNTRY - PODSUMOWANIE PROJEKTU

                                                                                         2012-09-19

                                                                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                         W dniu 15.09.2012r. w godz.15-20 przy Stadninie koni Lachera w Dębnie odbyła się
                                                                                         INTEGRACYJNA IMPREZA PLENEROWA W STYLU COUNTRY, będąca podsumowaniem 2-letniego projektu: "OTWÓRZMY SIĘ NA ŚWIAT", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. W pikniku wzięli udział Beneficjenci projektu, zaproszeni goście oraz społeczność lokalna. Zaprezentowano prace Beneficjentów, wykonane - w trakcie prowadzonych warsztatów tematycznych - technikami: decoupage, mozaika ceramiczna i frywolitka. Uczestnicy projektu, przyodziani w chusty i kapelusze w stylu country, otrzymali od organizatorów podziękowania i pamiątkowe zaświadczenia.
                                                                                         Podczas pikniku gości bawili: prowadzący imprezę Pan Andrzej Walus - Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu - wraz z zespołem muzycznym oraz zespół taneczno - kaskaderski "Saloon", który zaprezentował wspaniały show taneczny, pokazy z batem i lassem, oraz naukę tańca liniowego. Odważni mogli przejechać się na byku mechanicznym lub wydoić krowę, a dodatkową atrakcją było "szukanie złota" i przejazd bryczką.
                                                                                         Imprezę uświetnił występ legendarnej grupy GANG MARCELA, który porwał uczestników do wspólnego tańca. Piknik country przyczynił się do integracji Beneficjentów projektu ze społecznością lokalną i promocji projektu.

                                                                                         Dołączona galeria:

                                                                                         PIKNIK COUNTRYPIKNIK COUNTRYPIKNIK COUNTRYPIKNIK COUNTRYPIKNIK COUNTRY

                                                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (40 fot.)...


                                                                                          „Sąsiedzka Pyra” w Żylicach

                                                                                          2012-09-19

                                                                                          Co łączy sąsiadów i pyrę? Już 29 września, od godz. 14.00 dowiedzą się tego uczestnicy imprezy integracyjnej, która odbędzie się na boisku w Żylicach.
                                                                                          W myśl idei „razem łatwiej” – sołtysi wsi: Dąbrówka, Izbice, Konarzewo, Łaszczyn, , Żołędnica, Żylice, Stowarzyszenie Chazacy i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zapraszają mieszkańców wsi do wspólnej sąsiedzkiej zabawy!. W programie m.in.:
                                                                                          - turniej mieszkańców wsi w piłkę nożną
                                                                                          - gry, zabawy dla dzieci i dorosłych
                                                                                          - ognisko i wspólne pieczenie ziemniaków
                                                                                          - pokaz i degustacja potraw z ziemniaka
                                                                                          - zabawa taneczna pod gołym niebem
                                                                                          - kiełbaski z grilla i słodycze dla dzieci

                                                                                          Impreza organizowana jest przez partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gminy Rawicz, przy wsparciu merytorycznym Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie.
                                                                                          Projekt Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                          Dołączone pliki:


                                                                                          Wizyta studyjna

                                                                                          2012-09-18

                                                                                          W dniach 4-5-6 września 2012r. Partnerzy porozumienia lokalnego na rzecz rozwoju Gminy Rawicz wyjechali na wizytę studyjną do „Miejsc z Duszą”. Więcej informacji w zakładce [Porozumienie Partnerskie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz]


                                                                                          Pożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w Łaszczynie

                                                                                          2012-09-04

                                                                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                          W dniu 2 września 2012r. w Łaszczenie odbyła się impreza integracyjna Pożegnanie lata „Tęczowe wakacje” dla wsi: Dąbrówka, ,Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Żołędnica, Żylice. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu systemowego Twój wybór Twoja szansa POKL współfinasowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej.
                                                                                          Wydarzenie poprzedziła wcześniej przeprowadzona diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców ww. sołectw. Duże zaangażowanie wykazali mieszkańcy w przygotowanie imprezy.- stoły z darami natury, dekoracje, przygotowanie placu.
                                                                                          Dopisała frekwencja - w imprezie wzięło udział około 350 osób.
                                                                                          Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i całych rodzin: gry i zabawy z drobnymi upominkami, bańki mydlane, chodzenie na szczudłach, dmuchaniec, trampolina.
                                                                                          Dużo emocji dostarczyli strażacy z OSP z Iźbic.
                                                                                          Podczas imprezy można było spróbować dobrych wypieków, zapewniono poczęstunek: kawę, napoje, kiełbasę z grilla, dla dzieci popcorn.
                                                                                          Prowadzenie Krzysztof Skrzypczak oraz Edmund i Leszek Matyla.

                                                                                          Dołączona galeria:

                                                                                          Pożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w ŁaszczyniePożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w ŁaszczyniePożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w ŁaszczyniePożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w ŁaszczyniePożegnanie lata „Tęczowe wakacje” w Łaszczynie

                                                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


                                                                                           GANG MARCELA NA PIKNIKU COUNTRY

                                                                                           2012-08-31

                                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                           Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaprasza społeczność lokalną na INTEGRACYJNĄ IMPREZĘ PLENEROWĄ W STYLU COUNTRY, która odbędzie się 15 września 2012r. w godz. 15ºº - 20ºº w Stadninie Koni Adam Lachera w Dębnie. Więcej informacji na załączonym plakacie.

                                                                                           Dołączone pliki:


                                                                                           Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

                                                                                           2012-08-30

                                                                                           Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

                                                                                           Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
                                                                                           1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
                                                                                           - 539 zł na osobę w rodzinie
                                                                                           - lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
                                                                                           2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
                                                                                           - 574 zł na osobę w rodzinie
                                                                                           - lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

                                                                                           Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
                                                                                           - 77 zł na dziecko do 5 lat,
                                                                                           - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
                                                                                           - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

                                                                                           Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


                                                                                           KOMUNIKAT - wnioski na nowy okres zasiłkowy - świadczenia rodzinne

                                                                                           2012-08-30

                                                                                           Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w terminie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

                                                                                           Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku - pok. 103 oraz pok. 104 w następujących godzinach:
                                                                                           Poniedziałek 8:00 – 16:00
                                                                                           Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00

                                                                                           W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


                                                                                           POŻEGNANIE LATA W ŁASZCZYNIE

                                                                                           2012-08-27

                                                                                           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wraz z sołtysami wsi Dąbrówka, Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Żołędnica i Żylice, zapraszają na POŻEGNANIE LATA „TĘCZOWE WAKACJE”, które odbędzie się w Łaszczynie (świetlica) dn. 2 września 2012r. godz. 14:00. W załączeniu plakat.

                                                                                           Dołączone pliki:


                                                                                           Mammobus w Rawiczu

                                                                                           2012-08-22

                                                                                           W dniach 3 i 4 września w Rawiczu po raz kolejny planowany jest postój mammobusu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Szczegółowe informacje w załączeniu.

                                                                                           Dołączone pliki:


                                                                                           STYPENDIA SZKOLNE

                                                                                           2012-08-20

                                                                                           W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 17 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

                                                                                           Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne.


                                                                                           CHAZACKIE POTYCZKI

                                                                                           2012-07-31

                                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                           W dniu 22 lipca 2012r. w Łąkcie odbyła się impreza integracyjna „Chazackie potyczki”. Impreza została zrealizowana w ramach projektu systemowego Twój wybór Twoja szansa POKL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej. Dopisała frekwencja - w imprezie wzięło udział około 400 osób. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji współczesnego stroju chazackiego. Pomysły na prezentację były bardzo oryginalne i zaskakujące zarówno organizatorów jak też uczestników imprezy. W dalszej części programu wystąpili mieszkańcy prezentując rodzinne talenty chazackie. Rodziny sołectw chazackich rywalizowały następujących konkurencjach: współczesny strój chazacki, pchanie balotów słomy, wyścig rodzin z taczkami, rzut pyrami do kosza, rzuty karne, slalom pomiędzy pachołkami na rowerze, wór niespodzianka, makijaż w wykonaniu panów. Ostatecznie zwyciężyły Zawady zajmując I miejsce, II miejsce Łąkta, III miejsce Wydawy, IV miejsce Stwolno/Sikorzyn, V miejsce Ugoda, VI miejsce Zielona Wieś. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i całych rodzin: gry i zabawy z drobnymi upominkami, tatuaże, dmuchaniec, trampolina, popcorn, wata cukrowa.
                                                                                           Podczas turnieju zapewniono poczęstunek: kawę, napoje, kiełbasę z grilla.
                                                                                           Mieszkańcy wszystkich sołectw upiekli przepyszne ciasta, natomiast mieszkańcy Łąkty dodatkowo poczęstowali wszystkich uczestników imprezy przygotowanym bigosem oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Nie zabrakło także sponsorów: Dom Kultury w Rawiczu, PPHU TAD-LEN Tadeusz Świtała z Zielonej Wsi oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY S.j. z Rawicza.

                                                                                           Dołączona galeria:

                                                                                           CHAZACKIE POTYCZKICHAZACKIE POTYCZKICHAZACKIE POTYCZKICHAZACKIE POTYCZKICHAZACKIE POTYCZKI

                                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (86 fot.)...


                                                                                            Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

                                                                                            2012-07-18

                                                                                            Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.


                                                                                            Impreza integracyjna CHAZACKIE POTYCZKI. Masz czas – możesz spędzić go miło i rodzinnie !!

                                                                                            2012-07-13

                                                                                            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na imprezę integracyjną CHAZACKIE POTYCZKI, która odbędzie się w dn. 22 lipca 2012r., godz. 14:00 w Łąkcie (boisko)

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. Jak dobrze mieć sąsiada"

                                                                                            2012-06-22

                                                                                            Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu zwyciężył w konkursie pn. „Jak dobrze mieć sąsiada”, zorganizowanego z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, w ramach projektu Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie. Jest to dla nas bardzo miłe wyróżnienie, zachęcające do ciągłego podejmowania inicjatyw we współpracy
                                                                                            i partnerstwie.
                                                                                            Zachęcamy do przeczytania całego artykułu z Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie

                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                            Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. Zwycięstwo DDPS w konkursie pn. 

                                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                            2012-06-12

                                                                                            Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia do 30 czerwca 2012 r.


                                                                                            Nagroda wręczona

                                                                                            2012-06-05

                                                                                            Partnerstwo na rzecz Rozwoju Gminy Rawicz zostało laureatem konkursu „Święta z jajami”. Konkurs ogłoszony w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. W imieniu Partnerów w dniu 31 maja 2012r. Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu odebrała w Centrum PISOP w Lesznie nagrodę – dyplom, słodycze, publikacje dotyczące EFS, kronikę oraz wsparcie doradcze specjalistów.
                                                                                            Partnerzy na rzecz rozwoju Gminy Rawicz:
                                                                                            SOŁECTWA: Łaszczyn, Żylice, Dąbrówka, Konarzewo, Żołędnica, Iźbice, Szymanowo,
                                                                                            STOWARZYSZENIE CHAZACY i SOŁECTWA: Zielona Wieś, Wydawy, Zawady, Stwolno, Sikorzyn, Ugoda, Łąkta oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                            Nagroda wręczonaNagroda wręczonaNagroda wręczonaNagroda wręczonaNagroda wręczona

                                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Konkurs pn. Jak dobrze mieć sąsiada

                                                                                            2012-05-29

                                                                                            Szanowni Państwo. Na dzień 29 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do integracji sąsiedzkiej, do nawiązania kontaktów sąsiedzkich.
                                                                                            Dzienny Dom Pomocy Społecznej-Wasz sąsiad-ma niezwykłą przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego uczczenia tego święta w ramach konkursu pn. "Jak dobrze mieć sąsiada” Drodzy Sąsiedzi poznajmy się bliżej, serdecznie zapraszamy do naszego Domu. Będziemy na Was czekać dnia 04 czerwca o godzinie 16.00. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (byłe kasyno wojskowe). Mieszkamy w bardzo bliskim sąsiedztwie, ale tak naprawdę niewielu z Państwa wie „Kto mieszka tuż obok” Zależy nam bardzo, aby osobiście przedstawić się Państwu i zaprezentować dorobek naszego Domu. (...) czytaj całość - załącznik nr 1.

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                                                                            2012-05-22

                                                                                            Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.


                                                                                            Wyniki konkursu „Święta z jajami”.

                                                                                            2012-05-09

                                                                                            Do udziału w konkursie, ogłoszonym w ramach projektu „Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie”, zaproszono grupy osób, składające się z mieszkańców i przedstawicieli organizacji i instytucji z danego terenu, które wykazały się ciekawym pomysłem na wielkanocną, partnerską inicjatywę z jajkiem jako motywem przewodnim. O wyborze laureatów zadecydował pomysł na organizację wydarzenia oraz liczba osób zaangażowanych do wykonania zadania. Laureatem konkursu zostało Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz, nagrodzone za inicjatywę sprzyjającą budowaniu partnerskich relacji z instytucjami działającymi w różnych obszarach życia społecznego. W skład Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz wchodzą:
                                                                                            SOŁECTWO ŁASZCZYN
                                                                                            SOŁECTWO ŻYLICE
                                                                                            SOŁECTWO DĄBRÓWKA
                                                                                            SOŁECTWO KONARZEWO
                                                                                            SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA
                                                                                            SOŁECTWO IŹBICE
                                                                                            SOŁECTWO SZYMANOWO
                                                                                            STOWARZYSZENIE CHAZACY: SOŁECTWA ZIELONA WIEŚ, WYDAWY, ZAWADY, STWOLNO. SIKORZYN, UGODA, ŁĄKTA
                                                                                            MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU


                                                                                            Zapytanie ofertowe MGOPS.FE.904.19.2012

                                                                                            2012-04-18

                                                                                            Usługa polegająca na motywowaniu rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, społecznych, zawodowych i rodzinnych w miejscu jej zamieszkania.

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            PUNKT DORADCZY „TWOJA SZANSA”

                                                                                            2012-03-15

                                                                                            Z dniem 19 marca 2012 roku rozpoczyna swoją działalność PUNKT DORADCZY pn. TWOJA SZANSA.

                                                                                            W ramach działań punktu udzielamy:

                                                                                            - BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN;
                                                                                            - WSPARCIA MERYTORYCZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, działających w obszarze problemów społecznych;

                                                                                            Miejsce i terminy spotkań:

                                                                                            - Bezpłatne porady i informacje dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin:
                                                                                            1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208.
                                                                                            W przypadkach szczególnych porady będą udzielane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 65 545 4037 lub 503168047.
                                                                                            Pierwszy dyżur już 19 marca 2012r. – zapraszamy!
                                                                                            Porad i informacji będą udzielali: Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Pani Renata Błaszczyszyn, członkowie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

                                                                                            - Wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, działających w obszarze problemów społecznych:
                                                                                            po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (65)545-10-37; (65)546-11-36.


                                                                                            Akcji zbiórki krwi

                                                                                            2012-03-01

                                                                                            Szanowni Państwo. Gmina Rawicz i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej w tym roku akcji zbiórki krwi. Ambulans stanie na rawickim Rynku pod Ratuszem 8 marca 2012r. Zapraszamy od godziny 9.00 do 13.00. Zebrana krew zasili konto 15-letniej Zuzanny Kołaty, oczekującej na przeszczep szpiku.
                                                                                            Kolejne gminne akcje zbiórki krwi w tym roku zaplanowano na:
                                                                                            - 14 czerwca
                                                                                            - 13 września
                                                                                            - 13 grudnia


                                                                                            Oferta pracy

                                                                                            2012-02-22

                                                                                            Stanowisko: asystent rodziny.

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. 20-24 LUTEGO 2012 ROKU

                                                                                            2012-02-15

                                                                                            W dniach od 20 do 24 lutego obchodzić będziemy po raz dwunasty TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonym przestępstwem.
                                                                                            Bezpłatne porady i informacje będą udzielane osobom pokrzywdzonym w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w:
                                                                                            Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro w dniach 20,21 i 24 lutego 2012r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
                                                                                            Dyżury będą pełnić: policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, psycholog.

                                                                                            Przyjdź i skorzystaj z szansy.


                                                                                            Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                            2012-01-06

                                                                                            Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Badania mammograficzne

                                                                                            2012-01-05

                                                                                            Zapraszamy Panie do skorzystania z oferty badań mammograficznych, które odbędą się 16 stycznia 2012r. od godz. 9.00. Mammobus stanie w parku koło Domu Kultury
                                                                                            w Rawiczu. Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
                                                                                            z Poznania na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania organizowane są we współpracy z Gminą Rawicz. Bezpłatnie z badań skorzystać mogą Panie z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne badanie miało miejsce przynajmniej dwa lata wcześniej. Pozostałe panie będą mogły wykonać badania mammograficzne odpłatnie (70,00zł).
                                                                                            (...) czytaj całość w załączniku nr 1, pobierz plakat - zał. nr 2

                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                            Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”

                                                                                            2011-12-20

                                                                                            W dniu 15.12.2011r. w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie odbyło się szkolenie pn.: „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”, zorganizowane przez RO EFS przy Centrum PIOSP w Lesznie, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięło w nim udział 12 osób – sołtysi: Konarzewa, Łaszczyna, Szymanowa, Żołędnicy, Żylic, członkinie Stowarzyszenia Chazacy oraz przedstawiciele MGOPS w Rawiczu. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z pojęciem planowania i jego elementami. W trakcie warsztatów dyskutowano o słabych i mocnych stronach poszczególnych sołectw, szansach i zagrożeniach dla planowanych działań, wypracowano też robocze cele strategiczne, na rzecz integracji społeczności wiejskiej gminy Rawicz. Efektem końcowym wspólnej pracy jest porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum PISOP a partnerami obecnymi na spotkaniu. W przedświątecznej atmosferze uczestnicy szkolenia podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego stołu, zastawionego wigilijnymi daniami. Spotkanie to było okazją do ukazania potencjału i oczekiwań poszczególnych sołectw, dało jednocześnie nadzieję na kompleksowe i szeroko zakrojone działania na obszarze wiejskim gminy Rawicz. Termin kolejnego zebrania roboczego wyznaczono na miesiąc luty 2012r.

                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                            Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”Szkolenie p.n. „Misja, Wizja, Strategia – tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”

                                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                                             Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych

                                                                                             2011-12-15

                                                                                             Jest taki czas, co łzy w uśmiech zmienia,
                                                                                             jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
                                                                                             jest taka siła, co spełnia marzenia…
                                                                                             To właśnie magia świąt Bożego Narodzenia.

                                                                                             W dniu 10.grudnia 2011r. w Szymanowie odbył się przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych w ramach projektu „TRADYCJA KUCHNI NASZYCH DZIADKÓW"
                                                                                             Można było podziwiać świąteczne dekoracje oraz spróbować przygotowane potrawy wigilijno-świąteczne. Nie zabrakło konkursu na wykwintny, tradycyjny piernik z nutką fantazji. W części artystycznej wystąpił Zespół „Wisieloki” w Jasełkach Bożonarodzeniowych. Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń.

                                                                                             Dołączona galeria:

                                                                                             Przegląd Stołów Wigilijno-ŚwiątecznychPrzegląd Stołów Wigilijno-ŚwiątecznychPrzegląd Stołów Wigilijno-ŚwiątecznychPrzegląd Stołów Wigilijno-ŚwiątecznychPrzegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych

                                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                                              Akcja zbiórki zabawek dla dzieci „I TY MOŻESZ SPRAWIĆ RADOŚĆ”

                                                                                              2011-12-14

                                                                                              W Szymanowie zorganizowano przedświąteczną akcję zbiórki zabawek dla dzieci. Ofiarodawcami byli mieszkańcy Szymanowa, oraz pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce. Wszystkie zebrane zabawki zostały przekazane do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, skąd trafiają bezpośrednio do dzieci z najuboższych rodzin. Akcję zorganizowała Pani Łucja Ciesielska we współpracy i dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Marakkala Manage i Pani Barbary Chamioły – właścicieli sklepów w Szymanowie, gdzie organizowano zbiórkę. Wszystkim ofiarodawcom oraz organizatorom akcji serdecznie dziękujemy.


                                                                                              ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!

                                                                                              2011-12-14

                                                                                              W ramach projektu "Wielkopolanki na start!" zaplanowano realizację 4 Wydarzeń Lokalnych na terenie Wielkopolski, do organizacji wydarzeń zaproszono Liderki z Wielkopolski. Głównym celem projektu jest wsparcie aktywnych Wielkopolanek w umocnieniu ich pozycji społecznej i publicznej w lokalnej strukturze (w domu, w pracy, w organizacjach, stowarzyszeniach, urzędach itp.) oraz zwiększenie ich umiejętności i doświadczenia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
                                                                                              Jednym z Wydarzeń Lokalnych był dwudniowy cykl szkoleń, porad i wykładów dotyczących zdrowego stylu życia pn. „ZDROWA WIEJSKA RODZINKA”. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju , Stowarzyszenie Chazacy oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domu Strażaka w Zielonej Wsi w dniach 06-07.12.2011r. (...) czytaj całość w zał. Nr 1.

                                                                                              Dołączona galeria:

                                                                                              ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!

                                                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (58 fot.)...

                                                                                              Dołączone pliki:


                                                                                              Wręczenie czeku w ramach akcji ''Konwój Muszkieterów''

                                                                                              2011-12-12

                                                                                              W ramach akcji "Konwój Muszkieterów", już po raz kolejny, Pan Adam Kowalski Prezes Bricomarche oraz Pan Andrzej Kuźbicki Prezes Intermarche, w obecności Zastępcy Burmistrza Gminy Rawicz Pana Piotra Domanieckiego wręczyli na ręce Dyrektora MGOPS w Rawiczu czek. Kwota czeku o wartości 3.500zł. przeznaczona będzie na cele statutowe Ośrodka, a w szczególności na pomoc dzieciom przewlekle chorym.

                                                                                              Dołączona galeria:

                                                                                              Wręczenie czeku w ramach akcji ''Konwój Muszkieterów''Wręczenie czeku w ramach akcji ''Konwój Muszkieterów''

                                                                                               Przegląd Stołów Wigilijno – Świątecznych

                                                                                               2011-12-09

                                                                                               Zapraszamy na przegląd Stołów Wigilijno – Świątecznych w ramach programu ”Tradycja Kuchni Naszych Dziadków” - dnia 10 grudnia 2011, godz. 17.00. SZYMANOWO - świetlica.


                                                                                               Szkolenie pn. „Razem łatwiej-budowanie partnerstwa lokalnego i projektowego”

                                                                                               2011-12-09

                                                                                               W dniu 28 listopada 2011r. laureaci konkursu „Partnerska Choinka”, „Dobry sąsiad to skarb”, oraz „Dzień dobrej wiadomości ” uczestniczyli w prestiżowym szkoleniu pn. „Razem łatwiej-budowanie partnerstwa lokalnego i projektowego”.
                                                                                               Organizatorem szkolenia było Centrum PISOP przy ul. P. J.Metziga 26/6. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z partnerstwem, partnerstwem lokalnym i projektowym.


                                                                                               Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                                               2011-12-09

                                                                                               W dniu 2 grudnia br. w Domu Kultury w Rawiczu uroczyście obchodzony był III Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy był Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury. W imprezie uczestniczyło około 330 osób niepełnosprawnych z gminy Rawicz. Uroczystość prowadził Dyrektor Domu Kultury Andrzej Walus. (...) czytaj całość w załączniku.

                                                                                               Dołączona galeria:

                                                                                               Obchody III Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody III Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody III Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody III Gminnego Dnia Osób NiepełnosprawnychObchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

                                                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                                                                                               Dołączone pliki:


                                                                                               ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!

                                                                                               2011-12-02

                                                                                               Stowarzyszenie „Chazacy”, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                                                                                               oraz Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
                                                                                               zapraszają wszystkich chętnych
                                                                                               do udziału w dwudniowym cyklu szkoleń, porad i wykładów dotyczących zdrowego stylu życia. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 grudnia - ulotka informacyjna do pobrania w załączeniu.

                                                                                               Dołączone pliki:


                                                                                               Fundacja ''Głos dla Życia''

                                                                                               2011-11-29

                                                                                               Fundacja "Głos dla Życia" przygotowała materiały informacyjne w ramach programu "Zdrowi rodzice-zdrowe dzieci - kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny". Materiały do pobrania w załączeniu.

                                                                                               Dołączone pliki:


                                                                                               ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ III GMINNYCH OBCHODÓW DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                                                               2011-11-24

                                                                                               Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość
                                                                                               III GMINNYCH OBCHODÓW DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
                                                                                               Spotkanie odbędzie się w piątek – 02.12.2011r. o godz.11.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

                                                                                               Dołączone pliki:


                                                                                               Dzień Seniora

                                                                                               2011-11-23

                                                                                               Dnia 22 listopada 2011 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu Seniorzy obchodzili swoje Święto.
                                                                                               Życzenia Seniorom złożyli Ks. Kanonik Józef Podemski proboszcz Parafii Farnej, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Bożena Michalik z Medycznego Studium Zawodowego oraz Władysława Czajkowska Dyrektor MGOPS. Dyplom i życzenia przekazała także Bożena Jóska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.
                                                                                               Władysława Czajkowska podziękowała Seniorom za pełne zaangażowanie i aktywność na rzecz społeczności lokalnej.
                                                                                               Spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew, Seniorom dopisywał dobry humor.

                                                                                               Dołączona galeria:

                                                                                               Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

                                                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                                                                                X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011

                                                                                                2011-11-23

                                                                                                W sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu Urząd Miejski Gminy Rawicz, Miejsko Gminny O środek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu zorganizował już po raz X Gminy Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyło ok. 400 Seniorów.
                                                                                                Życzenia Seniorom złożyli Ks. Kanonik Józef Podemski, Starosta Rawicki Zygmunt Wolny, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Jacek Gwizdek.
                                                                                                W części artystycznej wystąpił zespół Bolero z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, natomiast w przerwie między występami gości bawił Andrzej Walus Dyrektor Domu Kultury.
                                                                                                Seniorzy otrzymali bilety do kina na prelekcję filmu realizowanego techniką 3D.
                                                                                                W organizacji imprezy pomagali wolontariusze z Medycznego Studium Zawodowego wraz z opiekunem Panią Bożeną Michalik.
                                                                                                Uroczystość upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze przy muzyce biesiadnej.

                                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                                X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011X Gminny Dzień Seniora – 9 listopada 2011

                                                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (38 fot.)...


                                                                                                 Wspólna inicjatywa

                                                                                                 2011-11-23

                                                                                                 W dniu 24 października br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu odebrano nagrodę za zajęcie I miejsca w ramach akcji „Dzień dobrej - partnerskiej wiadomości” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez Centrum PISOP.
                                                                                                 W odebraniu nagrody uczestniczyli seniorzy DzDPS oraz dzieci z Przedszkola Nr 6 Rawiczu.
                                                                                                 Nagrodę w postaci kosza ze słodyczami, dyplomu oraz bonu na usługi doradcze wręczyła laureatom Pani Ewa Gałka i Pani Monika Przybylak z Centrum PISOP.
                                                                                                 Wyróżnienie dotyczyło zorganizowania imprezy integracyjnej pn. „Urodziny Marchewki” we współpracy z Seniorami, dziećmi z Przedszkola nr 6 z grup: „Tygryski”, „Puchatki” i „KŁapouszki”.

                                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                                 Wspólna inicjatywaWspólna inicjatywaWspólna inicjatywaWspólna inicjatywaWspólna inicjatywa

                                                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                                                                                                 Dołączone pliki:


                                                                                                 X GMINNY DZIEŃ SENIORA

                                                                                                 2011-11-04

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy Wszystkich Seniorów na uroczystość z okazji X GMINNEGO DNIA SENIORA. Do pobrania plakat PDF - w załączeniu.

                                                                                                 Dołączone pliki:


                                                                                                 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                                 2011-10-12

                                                                                                 Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1262)., pomoc będzie wypłacana w listopadzie i grudniu 2011 r..

                                                                                                 Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do MGOPS w Rawiczu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


                                                                                                 Urodziny marchewki

                                                                                                 2011-10-04

                                                                                                 W ramach akcji „Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości”, ogłoszonej przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, prowadzony przez Centrum PISOP, w Przedszkolu Nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu w dniu 15 września br.odbyła się impreza integracyjna pn „URODZINY MARCHEWKI”. W organizację wspólnych działań zaangażowało się Przedszkole Nr 6 w Rawiczu , Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, , Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, Firma DBP Products Grupa Pieprzyk w Rawiczu oraz rodzic Jacek Marcinkowski. Spotkanie odbyło się w oparciu o plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 „Dbamy o zdrowie swoje i zdrowie innych”, którego celem było rozwinięcie współpracy z seniorami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, ukazanie walorów zdrowotnych marchewek oraz zachęcenie dzieci do spożywania warzyw zarówno gotowanych jak i surowych. (...) Czytaj całość w załączniku Nr 1.

                                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                                 Urodziny marchewkiUrodziny marchewkiUrodziny marchewkiUrodziny marchewkiUrodziny marchewki

                                                                                                 Dołączone pliki: