Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Karta Dużej Rodziny


Program WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Program "Wielkopolska Karta Rodziny" jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do korzystania z programu przysługuje:

1. Członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. rodzicom/małżonkom/opiekunom prawnym prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

3. rodzinie zastępczej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego.

4. rodzinnym domom dziecka- należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej

Prawo do korzystania z programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci natomiast przez okres 24 miesięcy. Pełną listę instytucji oferujących zniżki oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wnioski o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103) w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (z menu "Druki") lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103).

Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" uzupełnione przez oboje rodziców.

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji