Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz


Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz.

2020-09-30


Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu:
"Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz".

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. tj. 36 miesięcy.
Całkowita wartość projektu: 2.231 460,00 zł

Dofinansowanie: 100%

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wypisujące się w TYP 1:CUS działający na obszarze jednej gminy, powstały z przekształcenia OPS.

Wnioskodawca będzie realizował projekt, uwzględniając 4 Kamienie Milowe.


Cel główny projektu jest: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.

Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz powstałe z przekształcenia MGOPS będzie świadczyło usługi społeczne dotychczas realizowane przez MGOPS oraz usługi społeczne skierowane dla ogółu mieszkańców gminy z zakresu m.in.:
-wsparcia rodziny,
-wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-wsparcia osób starszych,
-pobudzania aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
- stworzenie skoordynowanego systemu świadczenia usług społecznych przy wykorzystaniu CUS we współpracy min. z PES i JST;
- opracowanie diagnozy i prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty; samorządowej w zakresie usług społecznych;
- realizowanie Programu Usług Społecznych;
- utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych;
- zwiększanie wolumeny dotąd świadczonych usług społecznych;
-poprawę skuteczności udzielania usług społecznych -usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone będą odpłatnie w przestępnej cenie dla mieszkańców, z możliwością zwolnienia z odpłatności);
-prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem jej potencjału;
-organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich;
- opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji