Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


KOMUNIKAT !

2020-06-05

Od 8 czerwca 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wznawia pracę tak jak przed stanem epidemii.

Ośrodek czynny jest:
w poniedziałki od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
w środy wydłużony czas pracy dla klientów świadczeń rodzinnych i wychowawczych
do godz. 18:00
Kasa MGOPS – nieczynna.

PUNKT POGOTOWIA KRAWIECKIEGO dla klientów Programu Szyty na Miarę czynny w czwartki od 8:00 d0 12:00

W trakcie wizyty w MGOPS oraz Punkcie Pogotowia Krawieckiego klienci zobowiązani są do:
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku MGOPS.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT !"


Wznowił pracę Punkt konsultacyjny

2020-09-24

Wznowił pracę Punkt konsultacyjny. Porad udziela w nim psycholog ds. uzależnień, psycholog oraz prawnik. Szczegóły na plakacie.

Dołączona galeria:

Wznowił pracę Punkt konsultacyjnyWznowił pracę Punkt konsultacyjny

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019

  2020-09-21

  Informujemy, iż w dniu 22.09.2020r. oraz 23.09.2020r., w MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
  Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki. Kontakt 065 545 40 37


  Konkurs POWER: Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

  2020-09-21

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"
  Termin rozstrzygnięcia konkursu
  II kwartał 2021 r.
  Miejsce składania wniosków
  Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:
  1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
  2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)
  kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)
  UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.
  Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
  Kto może składać wnioski?
  Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:
  posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.
  Na co można otrzymać dofinansowanie?
  Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.
  Finanse
  Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 100 000 000,00 PLN.
  Pytania i odpowiedzi
  Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl


  Konkurs MEN: Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/ placówki

  2020-09-17

  Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”


  Konkurs jest ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

  I. Informacje ogólne
  1. Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

  2. Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole/placówce poprzez:
  1) Przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania
  i ochrony zdrowia psychicznego uczniów i uczennic w środowisku szkoły/placówki (moduł I).
  2) Przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. „Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci
  i młodzieży” (moduł II).
  3) Opracowanie materiałów dla nauczycieli, w tym wychowawców klas i specjalistów dotyczących działań postwencyjnych do wykorzystania w działaniach profilaktycznych w szkołach/placówkach (moduł III).
  W konkursie wybrane zostaną najlepsze oferty dotyczące realizacji zadań modułów I-II oraz modułu III będących przedmiotem konkursu.
  3. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
  II. Informacje o treści oferty
  1. Oferta realizacji zadania powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego opisujące:
  1) zakładane rezultaty zadania publicznego;
  2) planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa);
  3) sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
  2. Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego. Wartość tego wkładu nie może przekroczyć kosztu, jaki oferent poniósłby gdyby udostępniony zasób lub usługa świadczona była dla oferenta w sposób odpłatny.
  III. Finansowanie zadania
  1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
  2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 577 928,00 zł.
  a) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-III wynosi
  577 928,00 zł;
  b) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I – II wynosi 470 000 zł;
  c) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 107 928 zł;
  Uwaga: Zastrzega się możliwość przesuwania środków finansowych na realizację zadania pomiędzy modułami.

  IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
  1. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą:
  a) zadanie dotyczące modułów I-II albo,
  b) zadanie dotyczące modułu III,
  c) zadanie dotyczące modułów I-III.
  2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.
  3. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie:
  1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazany w części V „Miejsce oraz termin składania ofert” albo
  2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP.
  5. Do oferty, o której mowa w ust. 4, należy dołączyć wymagane załączniki określone w § 2 ust. 10 Regulaminu konkursu.
  6. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, zgodnie z ust. 4 pkt 2, załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji elektronicznej. Załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty.
  7. Treść oferty, o której mowa w ust. 4, musi być zgodna z treścią wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w ust. 3. W przypadku różnic, decyduje treść oferty.
  8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę jest sprawdzane zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9–11 Regulaminu konkursu.
  9. W przypadku oferty przesyłanej za pomocą platformy ePUAP i podpisanej:
  1) kwalifikowanym podpisem – kwalifikowanym podpisem ofertę podpisują zgodnie z reprezentacją osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  2) profilem zaufanym ePUAP – w przypadku oferty podmiotu, w którym reprezentacja do składania oświadczeń woli jest wieloosobowa – profilem zaufanym ofertę podpisuje osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa do złożenia i podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
  V. Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Miejsce składania ofert:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  2. Termin składania ofert: 30 września 2020 roku.
  3. W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.


  Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie

  2020-09-17

  Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
  Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
  -problemy społeczne, socjalne;
  -edukacja i wychowanie;
  - rozwój przedsiębiorczości;
  -dziedzictwo kulturowe;
  -rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  -rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  -rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

  W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 komponentem zgłaszanych projektów może być przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online
  Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r., godz. 12:00
  Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł
  Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://programrita.org/nabory/2020/


  HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

  2020-09-11

  Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny"
  25 września 2020 r. godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  2 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
  16 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
  30 października 2020 r., godz 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  13 listopada 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  4 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  18 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne


  HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH "KURS NA RODZINĘ"

  2020-09-11

  Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu "Kurs na rodzinę", w poszczególnych miesiącach:
  WRZESIEŃ:
  11 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
  18 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  9 października 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
  23 października 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  6 listopada 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
  20 listopada 2020 r., 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
  11 grudnia 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe, podsumowujące projekt socjalny dla grupy.


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  2020-09-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, informuje, że w dniu 17.09.2020 r. od godz. 13: 00 w budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 (II piętro), odbędą się warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzone z zakresu zdrowego odżywiania pn.: „Żywienie w tarczycy” dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2019.

  Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

  Dołączone pliki:


  Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021

  2020-09-09

  80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy program dla organizacji pozarządowych
  Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych.
  Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021, stanowi kontynuację programów z lat ubiegłych. W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe.
  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
  Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem zawartym w ogłoszeniu konkursu, uprawnione podmioty przesyłają w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Decyduje data wpływu oferty. Planowane rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 roku.
  Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.


  Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – II tura. Nowa szansa na dofinansowanie

  2020-09-09

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi w tym roku ogłosiło otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny.
  W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe, które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.
  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie


  Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

  2020-09-02

  Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu zaprasza Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Gminy Rawicz, do udziału w bezpłatnych spotkaniach. Aktualnie prowadzony jest nabór do poszczególnych grup zajęciowych:

  - Lulanki, śpiewanki, przytulanki
  - Bawialnia dla najmłodszych dzieci
  - Bawialnia dla młodszych dzieci
  - Klub Przedszkolaka

  Zajęcia odbywają się w małych grupach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Rodziny zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o kontakt poprzez wiadomość email: lkr.rawicz@imd.org.pl, lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal Facebook na profilu Lokalnego Klubu Rodzinnego.

  Dołączona galeria:

  Lokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Zakończenie konkursu fotograficznego

   2020-09-02

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje o zakończeniu konkursu fotograficznego "Rodzinne wakacje bez używek". Jury powołane zgodnie z Regulaminem konkursu dokonało oceny przesłanych zgłoszeń. Przyznano następujące miejsca:

   I miejsce Pani Marika Andrzejczak
   II miejsce Pani Anna Mikołajek
   III miejsce Pani Ewa Rompa.

   Gratulujemy zwycięzcom!!!


   Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

   2020-09-01

   W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


   HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

   2020-08-31

   Harmonogram do pobrania w załączeniu.


   HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO NA MIESIĄC IX 2020r.

   2020-08-28

   Harmonogram zajęć do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Półkolonie artystyczne

   2020-08-28

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 10 do 14 sierpnia zorganizował Półkolonie artystyczne, a w terminie od 17 do 21 sierpnia Półkolonie językowe. W obu turnusach udział wzięło 46 dzieci. Każdego dnia w zależności od tematyki półkolonii prowadzone były zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy, zajęcia artystyczne, teatralne, spotkania z przedstawicielami policji. Uczestnicy brali także udział w zajęciach sportowych. Piękna pogoda i aktywne zajęcia spowodowały, że dzieci były cały czas w wyśmienitych humorach.

   Dołączona galeria:

   Półkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystyczne

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


    HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

    2020-08-27

    Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc wrzesień 2020r. w załączeniu

    Dołączone pliki:


    HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄC IX 2020r.

    2020-08-27

    Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc wrzesień 2020r. w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w sierpniu 2020r. i wrześniu 2020r.

    2020-08-25

    W miniony piątek tj.: 21 sierpnia 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
    Artykuły spożywcze między innymi: olej rzepakowy, sok jabłkowy, makaron jajeczny, szynka drobiowa czy powidła śliwkowe, w ilości blisko 1 700 kg trafiły do 209 osób.
    Jednocześnie informujemy o ostatnim w trwającym Podprogramie 2019, terminie wydawania paczek tj.: piątek - 18.09.2020r. lub poniedziałek - 21.09.2020r.
    Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki.


    Konkurs w Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

    2020-08-17

    Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zachęca do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”.

    W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).
    Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR.

    W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

    Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:
    - organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
    - organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
    - ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
    - organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
    - organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

    Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes


    Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

    2020-08-07

    Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

    2020-08-07

    Baza teleadresowa- w załączeniu

    Dołączone pliki:


    Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

    2020-08-05

    Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przystąpił
    do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego
    w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

    czytaj całość publikacji "Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020"

    Dołączone pliki:


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

    2020-07-29

    W miniony poniedziałek tj.: 27 lipca 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
    Artykuły spożywcze między innymi: mleko UHT, sok jabłkowy, makaron jajeczny czy szynka drobiowa, w łącznej ilości 1 400 kg trafiły do 206 osób.
    Ogółem ilość wydanych artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych z Programu 2019, wyniosła blisko 10 ton żywności.
    Jednocześnie informujemy o sierpniowym terminie wydawania paczek tj.: 24.08.2020r. (poniedziałek)


    HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

    2020-07-27

    Harmonogram do pobrania w załączeniu

    Dołączone pliki:


    HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK

    2020-07-27

    Harmonogram do pobrania w załączeniu

    Dołączone pliki:


    HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO

    2020-07-27

    Harmonogram do pobrania w załączeniu

    Dołączone pliki:


    HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020r.

    2020-07-27

    Harmonogram do pobrania w załączeniu

    Dołączone pliki:


    Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

    2020-07-24

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 22.07 – 21.08.2020 organizuje konkurs fotograficzny "Rodzinne wakacje bez używek". Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz abstynenckich, a także zwiększenie liczby dorosłych, którzy deklarują takie postawy i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z picia alkoholu w obecności dzieci.

    Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 65 546 64 95, 506 684 267. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach: www.opsrawicz.pl, www.dzialprofilaktykirawicz.naszaplacowka.pl.

    Dołączona galeria:

    Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

    Dołączone pliki:


    Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę.

    2020-07-22

    W ramach projektu socjalnego pt „Kurs na rodzinę” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 8 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

    Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 8 rodzin objętych działaniami.

    W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


    Wsparcie dla ofiar przemocy

    2020-07-22

    Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla ofiar przemocy:
    adres email: przemoc@opsrawicz.pl
    dyżur pod nr tel. 535 519 905 w poniedziałki w godz. od 15:00 do 17:00


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w sierpniu 2020r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

    2020-07-22

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniu: 24-08-2020r. (poniedziałek).

    Jednocześnie przypominamy o terminie wydawania paczek w lipcu 2020r. - 27.07.2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.


    Rozpoczęcie projektu Aktywny bezrobotny

    2020-07-21

    W ramach projektu socjalnego pt „Aktywny bezrobotny” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

    Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników spotkań.

    W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami autoprezentacji, technikami rekrutacji, nowoczesnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, czy ideą przedsiębiorczości społecznej. Działania projektowe odbywać się będą od października 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


    Grupa wsparcia

    2020-07-17

    W ramach projektu socjalnego pt. „Plan na lepsze jutro” działać będzie grupa wsparcia ”Przystań”, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia.

    W ramach spotkań grupy będą odbywały się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem będzie m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

    Nabór do grupy prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 506 684 267 lub 65 546 64 95.


    Odwołane półkolonie

    2020-07-08

    Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz fakt, że na terenie powiatu rawickiego zwiększa się liczba zachorowań na koronawirus SARS-Cov-2, zostają odwołane półkolonie organizowane w terminach 20 – 24.07.2020r. i 27 – 31.07.2020r. Wszelkich informacji dotyczących półkolonii udzielamy pod numerem telefonu 506 684 267. Jednocześnie informujemy, że sierpniowe terminy półkolonii zostają zachowane. Wszelkie zmiany terminów podamy Państwu do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
    Z poważaniem
    Władysława Czajkowska
    Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu


    Trwa konkurs MRPiPS w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

    2020-07-08

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.
    -uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
    - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 września 2020 r.

    Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
    1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji1) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
    2) osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

    Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
    Program zapewniać ma także:
    1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
    2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
    3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
    4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
    Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania
    O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty zwanymi dalej „realizatorami Programu”.
    Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
    a) papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”,
    b) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    − w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
    https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021


    Ważne: Wnioski o świadczenia 500+ dopiero w 2021 roku

    2020-07-06

    Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ponieważ świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będą przyjmowane dopiero w 2021r.. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko te osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

    Informujemy, że MGOPS przyjmuje wnioski o przyznanie:

    • Świadczenia ,,Dobry Start’’ 300+
    • Świadczeń rodzinnych

    - od dnia 01 lipca — wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
    - od dnia 01 sierpnia — wniosek w formie papierowej.

    • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od dnia 01 sierpnia w formie papierowej.


    Dobry Start

    2020-07-01

    1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
    Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu lub za pośrednictwem poczty.

    Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.

    Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl


    Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

    Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
    https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie


    HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO

    2020-06-30

    Harmonogram do pobrania w załączeniu

    Dołączone pliki:


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w czerwcu 2020r.

    2020-06-30

    Pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
    Artykuły spożywcze między innymi: cukier, mleko UHT, makaron czy szynka drobiowa, w łacznej ilości 1500 kg trafiły do 206 osób.


    HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC LIPIEC 2020r.

    2020-06-30

    Harmonogram do pobrania w załączeniu.


    KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE

    2020-06-30

    W miesiącu CZERWCU Kluby Seniora we wsi Kąty i Szymanowo utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami.

    Dołączona galeria:

    KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE 

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc lipiec 2020r.

     2020-06-29

     Harmonogram do pobrania w załączeniu.


     Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

     2020-06-29

     Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy
     Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.
     Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.
     Pożyczkę może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
     Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.


     Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc lipiec 2020r.

     2020-06-26

     Harmonogram do pobrania w załączeniu

     Dołączone pliki:


     Nominacje

     2020-06-25

     MGOPS W Rawiczu nominuje: Sołectwo Sierakowo, Radę Osiedla Sarnowa, dBP Products sp. z o.o. Rawicz
     Zobacz film na youtube


     Dzień Ojca

     2020-06-23

     Życzenia z okazji Dnia Ojca w załączeniu

     Dołączone pliki:


     Ankieta

     2020-06-19

     W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach programu. Wypełnione ankiety składać można w terminie do 31.07.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

     Dołączone pliki:


     Dodatkowy konkurs MRPiPS: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" 2020

     2020-06-12

     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

     Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA.

     Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

     Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 1 500 000 złotych.

     Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

     Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2020 r.

     Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – konkurs dodatkowy.
     Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2020


     Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

     2020-06-10

     W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
     Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.
     O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
     -starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
     -mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
     -są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

     Możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).
     Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.
     Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.
     Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.
     Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
     Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.
     Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.
     Wnioski przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl
     Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/


     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w czerwcu 2020r. i lipcu 2020r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

     2020-06-08

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniach: 29-06-2020r. oraz 27-07-2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.


     Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" - II tura naboru

     2020-06-05

     Masz pomysł jak ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym? Odezwij się do nas! Oferujemy granty o średniej wartości 35 000 zł, które służą rozwijaniu niewielkich, ale nowatorskich w skali kraju rozwiązań. Nabór w ramach II tury potrwa do 29 czerwca 2020 r.
     “Generator Dostępności” to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Zgłaszający się są zachęcani do eksperymentowania, a w jego trakcie otrzymują szerokie wsparcie.
     Inkubator oferuje granty o średniej wartości 35 000 zł, które pozwalają na opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w skali maksymalnie pół roku. Zapewnia dostęp do mentorów i doradców specjalistycznych, pomaga również w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami czy aktywnymi osobami.
     Na etapie naboru nie wymaga się gotowego rozwiązania. Służące do zgłoszenia Karty Innowacji pozwalają na przedstawienie wybranego problemu, pokazanie znajomości problematyki, kierunku myślenia, swojego doświadczenia i motywacji. Taką kartę wystarczy wysłać mailowo do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 na adres mailowy Inkubatora. Zielone światło od Komisji Oceny Innowacji oznacza zainteresowanie podjętym tematem i zaproszenie do dopracowania rozwiązania.
     Formularze zgłoszeniowe (Karty Innowacji) dostępne są pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/
     Kadra Inkubatora zachęca do tego, żeby przed wysłaniem zgłoszenia skonsultować się z nią.
     Postępy projektu można śledzić na bieżąco na stronie internetowej innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku: facebook.com/innowatorzy.
     Projekt "Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.


     Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz

     2020-06-04

     Szanowni Państwo,

     W związku z opracowywaną koncepcją Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz na lata 2021 – 2025 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do opracowania dalszej koncepcji działań w ramach prowadzonej polityki senioralnej.

     Dołączone pliki:


     DZIEŃ DZIECKA

     2020-06-01

     logo


     HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

     2020-05-29

     Harmonogram do pobrania w załączeniu.


     HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA

     2020-05-29

     Harmonogram zajęć w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo na miesiąc czerwiec 2020r.

     Dołączone pliki:


     Harmonogram Terapii Biofeedback na miesiąc VI 2020r.

     2020-05-28

     Harmonogram Terapii Biofeedback na miesiąc VI 2020r.


     Podziękowania

     2020-05-28

     logo


     Harmonogram Terapii Snoezelen na miesiąc VI 2020r.

     2020-05-28

     Harmonogram Terapii Snoezelen na miesiąc VI 2020r.

     Dołączone pliki:


     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w maju 2020r.

     2020-05-27

     W mijającym tygodniu pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

     Artykuły spożywcze w ilości 1100 kg tj.: 208 paczek żywnościowych, trafił do 89 rodzin z Gminy Rawicz.


     Wznowienie zdań realizowanych w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanego z EFS.

     2020-05-25

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu jako realizator projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.
     Terapiia Biofeedback – świadczona będzie o dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
     Terapia Snoezelen - świadczona będzie od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
     Klub Seniora w Kątach i Szymanowie – zajęcia w Klubach Seniora prowadzone będą od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem


     Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

     2020-05-25

     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.
     Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
     Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.
     W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:
     Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
     Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
     Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
     Perspectives on and constructions of cultural heritage
     Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
     Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
     Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
     Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
     Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
     Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.
     W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
     Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.
     Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/
     Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
     Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
     Aneta Budzałek
     Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     abudzalek@nimoz.pl
     tel. (22) 256 96 21
     tel. kom. +48 601 999 336
     Radosław Brudnicki
     Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     rbrudnicki@nimoz.pl
     tel. (22) 256 96 21


     Uwaga na oszustwa.

     2020-05-21

     Drodzy Seniorzy,
     w czasie pandemii nasiliły się oszustwa, których ofiarami są osoby starsze i samotne . Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu, zwracamy się z ogromną prośbą o ostrożność!
     Pamiętajmy, że w kontaktach z innymi, nawet podczas rozmowy telefonicznej, musimy być bardzo uważni i ostrożni.
     Zapamiętajmy, iż „żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości, nie może od nas żądać przekazania wartościowych rzeczy. Policja nie przyjmuje w depozyt ochronny żadnych pieniędzy i biżuterii (ŹRÓDŁO KPP RAWICZ).
     Dodatkowo, jeśli ktoś podaje się za osobę z naszej rodziny lub jej przyjaciela, tzw,: metoda na wnuczka, zweryfikujmy czy rzeczywiście bliska nam osoba potrzebuje pomocy – zadzwońmy do innych członków rodziny, aby to sprawdzić.
     Ostrożności nigdy za wiele.
     Nie podawajmy przez telefon swoich danych czy numeru konta.
     Pamiętajmy o numerach alarmowych – 997 oraz 112 ( z telefonu komórkowego).
     Bardzo prosimy o zapoznanie się załączonymi grafikami.
     Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie tej informacji, aby dotarła do jak największej liczby osób.

     Dołączona galeria:

     Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.

      TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN

      2020-05-15

      TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN - PRZYPOMINANYM O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA
      W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. zawieszone zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
      - Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
      Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
      - Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
      Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
      W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia
      Ponadto zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi ćwiczeniami związanymi z usprawnianiem funkcji poznawczych Seniorów.

      Dołączone pliki:


      Życzenia

      2020-05-15

      15 maja, co roku, przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny.
      Z tej okazji pragniemy życzyć Nam wszystkim, aby w naszych Rodzinach nigdy nie brakowało ciepła i bliskości. Aby czas wspólnie spędzony, szczególnie ostatnio, przynosił umocnienie więzi rodzinnych.

      Dołączona galeria:

      Życzenia

       Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

       2020-05-11

       Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.
       Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

       Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;
       Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2): Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
       Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań; Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
       Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.
       Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.
       Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r.do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

       Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/


       Wsparcie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

       2020-05-11

       Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
       dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

       Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

       Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

       - Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
       - Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
       - Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

       Dołączona galeria:

       Wsparcie dla SeniorówWsparcie dla osób doświadczających przemocyWsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

       Dołączone pliki:


       Zmiana godzin dyżurów psychologa

       2020-05-07

       Informujemy o nowych godzinach dyżurów telefonicznych psychologa:
       - poniedziałek godz. 14.30 do 17.00
       - wtorek godz. 16.00 do 19.00
       - czwartek godz. 12.00 do 16.00

       Dyżur psychologa pełniony jest pod nr tel. 535-519-905.

       Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

       Dołączona galeria:

       Zmiana godzin dyżurów psychologa

        Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

        2020-05-04

        Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.
        Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl
        Rozwiązanie jest kierowane do: przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, organizacji stworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, spółek non-profit lub spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.
        Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
        Pożyczka płynnościowa dla PES uwzględnia specyfikę podmiotów, do których jest kierowana. Pożyczkobiorca może liczyć na preferencyjne oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku oraz 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Dodatkowo w sytuacji, gdy PES prowadzi sezonową działalność gospodarczą, spłata może nastąpić w ratach kwartalnych, a nie miesięcznych.
        Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej
        - maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
        -oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
        -okres spłaty do 48 miesięcy;
        -karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
        -w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
        - łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
        -brak prowizji i opłat;
        - przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.
        Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


        SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE FIZJOTERAPEUTÓW

        2020-05-01

        Od 4 maja fizjoterapeuci ponownie będą świadczyli specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestników projektu w ramach realizacji projektu "Pokonaj bariery". Usługi fizjoterapeutów świadczone będą w godzinach od 8.00 do 16.00 zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
        https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja


        KOMUNIKAT - wsparcie w okresie pandemii

        2020-04-29

        W załączeniu ulotka informacyjna na temat wsparcia w okresie pandemii

        Dołączone pliki:


        INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OBJĘTYCH WSPARCIEM FIZJOTERAPEUTÓW

        2020-04-28

        Ćwiczenia usprawniające dla uczestników projektu.
        Poniżej zamieszczamy proponowany instruktaż ćwiczeń dla uczestników projektu objętych wsparciem fizjoterapeutów.
        Ponadto przypominamy, iż Fizjoterapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
        - Pan Maciej Stachowiak Tel. 790 806 926 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), a także pod adresem mailowym: mcjbtn@gmail.com
        - Pani Zuzanna Pieprzyk Tel. 726 899 048 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), a także pod adresem mailowym: zuza.zaremba@gmail.com
        Zachęcamy również do codziennych, regularnych ćwiczeń opracowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w ramach programu „Aktywny senior w domu”, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia.
        Ćwiczenia dostępne są na stronie internetowej :
        https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior

        Dołączone pliki:


        Harmonogram Poradnictwa Psychologicznego

        2020-04-28

        Harmonogram do pobrania w załączeniu.

        Dołączone pliki:


        Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w kwietniu 2020r.

        2020-04-27


        Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

        Artykuły spożywcze w ilości 1300 kg (tj.: 207 paczek żywnościowych), trafił do 88 osób i rodzin z Gminy Rawicz, w tym osób/rodzin odbywających kwarantannę.

        W sytuacjach, w których osoby i rodziny nie mogły samodzielnie odebrać żywności, paczki zostały dostarczone do domu, przez pracowników socjalnych, wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Rawiczu oraz funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Rawiczu.


        Organizacje pozarządowe w Tarczy. Zwolnienie 50% z ZUS

        2020-04-27

        NGO zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy antykryzysowej mogą skorzystać z 50% zwolnienie ze składek ZUS.
        Zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:
        -przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
        -w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
        -w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
        Ze zwolnienia 50% może skorzystać organizacja, która zatrudnia (zgłasza do ubezpieczenia) kilu czy nawet tylko jednego pracownika. NGO-sy zgłaszające do 9 ubezpieczonych mogą skorzystać z pełnego zwolnienia 100% składki!
        Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą być zarówno pracownicy (zatrudnienie na umowę o pracę) jak i współpracownicy – np. zatrudniani w ramach umowy zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu kategorii (form zatrudnienia). Obie kategorie będą się też oczywiście liczyły przy ustalaniu ile osób organizacja pozarządowa zgłosiła do ubezpieczenia. Zwolnienie 50% dotyczy płatników, który zgłosili do 49 osób
        Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.
        Wniosek o zwolnienie można przekazać:
        -drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek na PUE ZUS
        -drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
        -za pośrednictwem poczty,
        - osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
        Na razie zwolnienie można otrzymać tylko za okres marzec, kwiecień i maj!
        Wniosek można złożyć już teraz. Graniczny termin na złożenie wniosku to 30 czerwca 2020 r.


        Milion dolarów na przeciwdziałanie skutkom pandemii

        2020-04-23

        Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.
        Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.
        Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.
        Utworzony przez PAFW Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.
        Od 20 lat, w ramach swoich programów, PAFW aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, a także lokalnych liderów oraz inicjatywy społeczne. Obecnie, w czasie pandemii, dąży do tego, aby utrzymać ciągłość podjętych wcześniej działań oraz pomóc organizacjom obywatelskim w zachowaniu ich dorobku. Już w marcu Fundacja udzieliła pomocy kilkunastu organizacjom pełniącym rolę Realizatorów programów PAFW w postaci środków finansowych o łącznej kwocie 200 tysięcy zł na bieżące potrzeby związane z ochroną pracowników, czy zakupem sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.
        W ramach nowego programu, od maja, organizacje zaangażowane w programy PAFW będą mogły aplikować o środki finansowe z Funduszu Pomocowego na dostosowanie swojej działalności do obecnej sytuacji, inicjowanie nowych przedsięwzięć, uruchomienie szerszych projektów, czy akcji interwencyjnych. Organizacje te będą mogły liczyć także na pomoc instytucjonalną, polegającą na dofinansowaniu niezbędnych kosztów administracyjnych i wynagrodzeń. Wsparcie będzie udzielane w trybie ciągłym.
        Ponadto w kolejnych miesiącach zostanie przeprowadzony otwarty konkurs grantowy, którego zasady będą oparte na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji pierwszego etapu programu.
        Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” będzie Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).
        Więcej informacji:
        Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji
        Tel. 601 458 653
        martyna.bogaczyk@fed.org.pl
        Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
        Tel. 22 550 28 00
        m.hajdukiewicz@pafw.pl


        Europejski Korpus Solidarności – Znak Jakości. Zdobądź go!

        2020-04-22

        Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania o charakterze solidarnościowym z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy i z Polski.
        Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.
        Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub pracować na rzecz zaangażowanej społecznie organizacji.
        W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania:
        Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy prowadzące działania o charakterze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.
        Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:
        Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
        Staże i miejsca pracy - firmy, instytucje, organizacje prowadzące działania o charakterze solidarnościowym, CSR;
        Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.
        Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy, pracowników, stażystów muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.
        Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://eks.org.pl/o-korpusie/


        Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

        Szczegółowe informacje nt. Znaku Jakości

        Terminy składania wniosków o przyznanie Znaku Jakości: na bieżąco.

        Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów.

        Terminy składania wniosków o dofinansowanie w 2020 r.:

        7 maja 2020 do godz. 12.00
        1 października 2020 r. do g. 12.00


        Fundacja ORLEN: program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!”

        2020-04-22

        Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do trzeciej edycji programu granatowego dla społeczności lokalnych „Czuwamy! Pamiętamy!. Do 18 maja 2020 roku organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. Budżet programu to 190 tys. złotych. Sprawdź, złóż wniosek! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx


        Załatwianie spraw w MGOPS

        2020-04-22

        Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz

        W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19, nadal nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku.

        Pracownicy pozostają do dyspozycji Państwa:
        1. telefonicznie: (65)545-40-37 (tel. ogólny) w godz. 6:00-12:30 oraz 13:30-20:00 (bezpośrednie numery tel. do pracowników działów podane poniżej)

        2. Mailowo: ops@rawicz.eu (sprawy ogólne)

        3. Załatwianie spraw (elektronicznie) możliwe jest poprzez:
        • Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
        • Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
        • Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

        4. Załatwianie spraw (tradycyjnie) możliwe jest poprzez:
        • Korespondencję listowną - Poczta Polska
        • Osobiste doręczenie korespondencji (dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka wrzucając je do przygotowanej skrzynki korespondencyjnej)

        Kliknij w poniższy link (czytaj całość...), aby wyświetlić bezpośrednie numery telefonów.

        czytaj całość publikacji "Załatwianie spraw w MGOPS"


        Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

        2020-04-20

        Osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Mogą skorzystać z dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

        czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa"


        Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

        2020-04-17

        Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie zakupić czy wykonać maseczek ochronnych, mogą otrzymać je w ramach działań Gminy Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że uruchomione zostało wsparcie w tym zakresie – szczególnie w przypadku osób samotnych i starszych, które mogą telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie i otrzymają je do domu.

        czytaj całość publikacji "Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!"

        Dołączona galeria:

        Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

         Nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

         2020-04-17

         Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
         W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
         -pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
         -pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
         -pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
         Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
         Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

         Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

         Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.


         Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

         2020-04-13

         Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

         Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.

         1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

         2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

         3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

         4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

         5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

         6) ochrony środowiska,

         7) kultu religijnego,

         8) dobroczynności,

         9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,

         10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”

         Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy.

         Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są:

         1) osoby fizyczne

         2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

         Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.

         Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.
         Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.pgnig.pl/


         Pomoc dla ofiar przemocy

         2020-04-10

         Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, odczuwasz zagrożenie w związku z zaistniałą sytuacją - zwróć się o pomoc.

         czytaj całość publikacji "Pomoc dla ofiar przemocy"

         Dołączone pliki:


         Życzenia wielkanocne

         2020-04-09

         logo


         Wsparcie Fundacji ING Dzieciom dla organizacji w czasie epidemii

         2020-04-07

         Ruszył program grantowy Fundacji ING Dzieciom, którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
         Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy obejmujący takie obszary jak edukacja, terapia, sport i rekreacja czy wolontariat. Większość z nich w trosce o bezpieczeństwo beneficjentów została zawieszona na czas epidemii, jednak mieliśmy świadomość, że szkoły i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą zmagają się obecnie z szeregiem wyzwań. Potwierdziło to badanie ankietowe przeprowadzone wśród partnerów programów fundacji z lat 2018-2020. Wykazało ono, że największe problemy, z jakimi szkoły i organizacje zmagają się w czasie epidemii to zapewnienie edukacji zdalnej, terapii i opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami czy zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
         Program Grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” jest odpowiedzią na te potrzeby. Szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne, organizacje pozarządowe oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze mogą się ubiegać o grant w wysokości do 10 tys. zł na prowadzenie niezbędnych działań w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, edukacji, działań wychowawczych czy terapii dzieci i młodzieży.
         Aby ubiegać się o grant należy do 22 kwietnia do godz. 16.00 wypełnić wniosek elektroniczny na stronie programu.
         Lista grantobiorców zostanie ogłoszona 27 kwietnia.
         Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Fundacji ING Dzieciom https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020


         PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

         2020-04-06

         W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w Gminie Rawicz zapraszamy do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@opsrawicz.pl

         Ponadto informujemy, iż w ramach przyjętej Tarczy Antykryzysowej, podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

         czytaj całość publikacji "PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"


         Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ

         2020-04-03


         Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

         czytaj całość publikacji "Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ"

         Dołączona galeria:

         Paczki żywnościowe w ramach PO PŻPaczki żywnościowe w ramach PO PŻ

          Ćwiczenia dla Seniorów

          2020-04-01


          Poniżej zamieszczamy propozycję ćwiczeń usprawniających pamięć dla uczestników Klubów Seniora we Wsi Kąty i Szymonowo.

          Ponadto przypominamy, iż Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
          - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
          Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
          - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
          Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

          Dołączone pliki:


          Konsultacje

          2020-04-01

          W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Kurs na rodzinę", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z pedagogiem dla uczestników projektu, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
          Numer telefonu: 500 774 841


          Konsultacje

          2020-04-01

          W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
          Numer telefonu: 500 774 841


          UWAGA !!!

          2020-04-01


          W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania uczestników projektu zostają zawieszone do odwołania.

          Nadal jednak Fizjoterapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
          - Pan Maciej Stachowiak Tel. 790 806 926 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), a także pod adresem mailowym: mcjbtn@gmail.com
          - Pani Zuzanna Pieprzyk Tel. 726 899 048 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), a także pod adresem mailowym: zuza.zaremba@gmail.com

          Fizjoterapeuci opracowali dla uczestników projektu indywidualne plany ćwiczeń, które bezpiecznie i samodzielnie można wykonać w domu. Ćwiczenia są łatwe do wykonania dla każdego i nie wymagają specjalistycznego sprzętu.
          Indywidualne plany ćwiczeń zostaną dostarczone uczestnikom projektu z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa. Ponadto uczestniczy projektu otrzymają porady i wskazówki, które umożliwią im prawidłowe wykonanie ćwiczeń i pozostaną w stałym kontakcie z fizjoterapeutami.


          UWAGA !!!

          2020-03-31


          W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” indywidualne poradnictwo psychologiczne świadczone będzie telefonicznie zgodnie z poniżej zamieszczony harmonogramem
          pod numerem Tel. 604 085 849

          Dołączone pliki:


          UWAGA !!! TERAPIA BIOFEEDBACK TERAPIA SNOEZELENE

          2020-03-31


          W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” terapia biofeedback, terapia snoezelen świadczona w ramach projektu zostaje zawieszona do odwołania.


          UWAGA !!! KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE

          2020-03-31


          W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. odwołane zostały zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów:
          - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
          Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
          - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
          Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

          Zachęcamy też do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej, na której Koordynatorzy będą zamieszczali dla naszych Seniorów propozycję ćwiczeń i warsztatów.

          Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy
          Pracownicy MGOPS w Rawiczu


          TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN

          2020-03-30

          TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN
          W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 01.04.2020 r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
          - Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
          Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
          - Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
          Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
          W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia
          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji